1. بررسی تکنیک PCR-DGGE برای شناسایی گونه‌های مختلف کاندیدا

دوره 30، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 88-98

آیدا حمیدخانی؛ پریسا محمدی؛ عزت عسگرانی؛ مریم یوسفی


2. بررسی میزان استقرار استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین (MRSA) در بیمارستان شهرستان زابل در سال 1389

دوره 28، شماره 1، بهار 1394، صفحه 51-58

موج خالقی؛ حمدالله زارعی؛ محمد بکائیان؛ سعیده سعیدی