1. اثر تیمار نانو نقره بر میزان عناصر موجود در بنه زعفران تحت شرایط شوری

دوره 32، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 114-128

ازاده کریمی جعفری؛ منیر حسین زاده نمین


2. اثر ویتامین E (آلفا توکوفرول) بر برخی از شاخص‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه تنباکوNicotiana rustica L.)) تحت تنش شوری در کشت در شیشه

دوره 31، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 81-99

عرفانه شفیعیون؛ علی اکبر احسانپور


3. بررسی اثر سالیسیلیک اسید بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در گیاه کلزا

دوره 27، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 85-106

خدیجه کیارستمی؛ سعیده السادات صدری؛ نسرین عبداملکی؛ عذرا صبورا


4. اثر آماده سازی هورمونی بر جوانه‌زنی و رشد اولیه بذر کاج الداریکا (Pinus eldarica) در شرایط تنش شوری

دوره 27، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 5-21

زینب جوانمرد؛ مسعود طبری کوچک سرایی؛ فاطمه احمدلو


5. بررسی تنوع ژنتیکی تحمل به شوری در کلکسیون هسته نخود تیپ کابلی بانک ژن گیاهی ملی ایران در مرحله جوانه زنی

دوره 24، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 13-31

معصومه پوراسماعیل؛ الهه والیانی