1. بررسی تأثیر نوترینتها بر تولید اولیه و تراکم پلانکتونهای دریاچه ولشت

مسعود هدایتی‌فرد؛ رضوان موسوی‌ ندوشن؛ ناهید خم‌خاجی؛ فاطمه وحیدی

دوره 24، شماره 1 ، بهار و تابستان 1390، ، صفحه 77-94

http://dx.doi.org/10.22051/jab.2014.1142

چکیده
  در این مطالعه ساختار جمعیت زئوپلانکتونها و فیتوپلانکتونها به همراه پارامترهای تأثیرگذار بر تولید اولیه و وضعیت تروفی از جمله فسفات محلول و فسفر کل (TP)، نیترات ، نیتروژن کل (TN)، کل مواد جامد معلق (TSS)، عمق شفافیت آب(SD)، نسبت TN/TP، درصد اشباعیت اکسیژن محلول ناحیه هیپولیمنیون (%DO) طی یک دوره یکساله در سه ایستگاه بررسی گردید.در این تحقیق وضعیت ...  بیشتر