1. بررسی ریز ریخت‌شناسی هسته تمشک Rubus L زیرجنس Rubus Lدر شمال ایران

دوره 31، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 115-125

راضیه کسلخه؛ عیسی جرجانی؛ حسین صبوری؛ میثم حبیبی؛ علی ستاریان