1. کاربرد نشانگر پروتئین های ذخیره ای بذر در جداسازی چند رقم بادام زمینی ( Arachis hypogaea L.)

دوره 31، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 42-51

معصومه جمال امیدی؛ مهران غلامی؛ فاطمه جمال امیدی


2. بررسی تنوع ژنتیکی تحمل به شوری در کلکسیون هسته نخود تیپ کابلی بانک ژن گیاهی ملی ایران در مرحله جوانه زنی

دوره 24، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 13-31

معصومه پوراسماعیل؛ الهه والیانی


3. بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های گندم اینکورن T boeoticum . و T.urartu نواحی غرب وشمال غرب ایران با استفاده از نشانگرهای SSR

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 44-53

مسعود شیری؛ علی اشرف محرابی؛ فرج اله شهریاری؛ عبدالرضا باقری