1. مورفوتیپ‌های بذر و براکته‌ی ممرز(carpinus betulus L.)

ایمان چاپلاق پریدری؛ غلامعلی جلالی؛ علی سنبلی؛ مهرداد زرافشار

دوره 25، شماره 1 ، تابستان 1391، ، صفحه 17-32

http://dx.doi.org/10.22051/jab.2014.1127

چکیده
  گونه‌ی ممرز از عناصر مهم جنگل‌های هیرکانی است و بیشترین پراکنش در میان گونه‌های این جنگل‌ها مربوط به آن است.بنابراین، مطالعات جامع در زمینه‌ی شناسایی فنوتیپ‌های آن بسیار ضروری است.به تأیید اکثر محققان، کارآمدترین صفت برای شناسایی و رسته‌بندی ممرز صفات میوه و براکته‌ی آن است.به همین دلیل، در این تحقیق سعی شده است فنوتیپ‌های ...  بیشتر