1. مقایسه ی ترکیبات شیمیایی عضله ماهی تیلاپیای وارداتی(Oreochromis niloticus) با عضله ماهی قزل آلای پرورشی(Oncorhynchus mykiss) استان خوزستان

دوره 32، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 168-183

فاطمه نقیبی؛ ابوالفضل عسکری ساری


2. میزان پروتئین و اسید چرب ریزجلبک اسپیرولینا (Spirulina platensis) در شوری های مختلف (در شرایط آزمایشگاهی)

دوره 31، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 101-114

سمیه شریفی فرد؛ منصوره قائنی؛ لاله رومیانی


3. کاربرد نشانگر پروتئین های ذخیره ای بذر در جداسازی چند رقم بادام زمینی ( Arachis hypogaea L.)

دوره 31، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 42-51

معصومه جمال امیدی؛ مهران غلامی؛ فاطمه جمال امیدی


4. بکار‌گیری در شیشه تریپتوفان بر تجمع ایندول-3- استیک اسید (IAA) و برخی شاخص‌های فیزیولوژیکی گیاه تنباکو (Nicotina rustica L.)

دوره 28، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 61-74

محمد امین طغیانی؛ علی اکبر احسان پور؛ منصور شریعتی؛ رحمان امام زاده


5. اثر نانو نقره بر میزان کلروفیل، جیبرلیک اسید و الگوی الکتروفورزی پروتئین‌های گیاه سیب‌زمینی رقم White Desiree در شرایط کشت در شیشه

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 13-26

علی‌اکبر احسانپور؛ زینب نجاتی


6. توان زیستی چای کمپوست بر برخی از صفات فیزیولوژیک گیاه‌ شاهی در مرحله‌ی رویشیLepidium sativum L.

دوره 25، شماره 1، تابستان 1391

مژگان فرزامی سپهر؛ آزاده رضا؛ بهرام تفقدی نیا