1. بهینه سازی تولید آنزیم پروتئاز قلیایی در بستر جامد توسط اعضاء جنس باسیلوس با استفاده از بستر جدید سیب زمینی و کاه گندم

دوره 26، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 1-14

مهدی شهریاری نور؛ زینب احمدی؛ غلام خیاطی؛ معصومه انوری


2. بررسی مقایسه‌ای تولید آنزیم پروتئاز قلیایی به دو روش کشت غوطه‌ور و تخمیر در بستر جامد توسط اعضای جنس Bacillus

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 61-74

کیوان کمالی یزدی؛ معصومه انوری؛ معصومه انوری؛ علی محمدی ترکاشوند؛ مهدی شهریاری‌نور