1. بهینه سازی تولید آنزیم پروتئاز قلیایی در بستر جامد توسط اعضاء جنس باسیلوس با استفاده از بستر جدید سیب زمینی و کاه گندم

مهدی شهریاری نور؛ زینب احمدی؛ غلام خیاطی؛ معصومه انوری

دوره 26، شماره 2 ، زمستان 1392، ، صفحه 1-14

http://dx.doi.org/10.22051/jab.2014.1150

چکیده
    در این تحقیق ، سویه هایی از جنس باسیلوس جدا شده از خاکهای قلیایی استان گیلان با توانایی تولید آنزیم پروتئاز غربالگری و شناسایی گردیدند. سپس تولید آنزیم در انواع بسترهای جامد با تغییر فاکتورهای تأثیرگذار در تولید ، مورد ارزیابی قرار گرفت. بهترین بستر تولید بستر ترکیبی کاه گندم و سیب زمینی و بهترین شرایط تولید به ترتیب زمان انکوباسیون ...  بیشتر

2. بررسی مقایسه‌ای تولید آنزیم پروتئاز قلیایی به دو روش کشت غوطه‌ور و تخمیر در بستر جامد توسط اعضای جنس Bacillus

کیوان کمالی یزدی؛ معصومه انوری؛ معصومه انوری؛ علی محمدی ترکاشوند؛ مهدی شهریاری‌نور

دوره 25، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1391، ، صفحه 61-74

http://dx.doi.org/10.22051/jab.2014.1118

چکیده
  در این تحقیق که با هدف بررسی مقایسه‌ای دو روش کشت غوطه‌ور (Submerged fermentation:SMF) و تخمیر در بستر جامد (Solid- state fermentation:SSF)برای تولید آنزیم پروتئاز قلیایی از سوبسترای کاه گندم انجام شد، جدایه باکتریایی از جنس Bacillus از خاک‌های قلیایی استان گیلان جداسازی و پس از غربالگری بررسی تولید آنزیم، به طور همزمان در دو شرایط کشت غوطه‌ور و تخمیر در بستر ...  بیشتر