گیاهی
1. کنترل بیولوژیک بیماری بوته‌میری خیار ناشی از Phytophthora spp. با Trichoderma harzianum

مهدی صدروی؛ محمد حاجی

دوره 31، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 101-110

http://dx.doi.org/10.22051/jab.2019.4229

چکیده
  بوته­میری از بیماری­های مهم خیار در ایران است. گلخانه‌های تولید خیار در جنوب- غرب ایران، بازدید شدند و از گیاهچه­های بیمار نمونه­برداری شد. بیمارگرها از بافتهای بیمار گیاهچه­ها جداسازی و  Phytophthora  capsici  و Phytophthora  megasperma  شناخته شدند. یک جدایه پرآزار هر بیمارگر پس از آزمون بیماریزایی نه جدایه آن­ها انتخاب شدند ...  بیشتر