1. اثر آفت‌کش کارباماتۀ کارباریل بر رشد جمعیت روتیفر آب شیرین Brachionus calyciflorus

دوره 31، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 71-83

اسما یاراحمدی؛ مصطفی غفاری؛ احمد قرایی؛ مصیب سیدی آب الوان