1. اثرات ضد سرطانی عصارههای انگلی لیشمانیا و توکسوپلاسما بر رده سلولی سرطانی مقاوم (A2780-CP) و حساس(A2780) به سیس پلاتین

آمنه الیکایی؛ حسین وزینی؛ فاطمه جوانی جونی

دوره 31، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 5-22

http://dx.doi.org/10.22051/jab.2017.16470.1162

چکیده
  سرطان یکی از معضلات جامعه بشری است که تهدید کننده سلامت انسان محسوب میشود. از آنجایی که داروهای ضد سرطان دارای عوارض جانبی متعددی میباشند شناسایی فرآیندهای بیولوژیک و آنتی ژنهای تک یاختگان منجر به معرفی کاندیدهای مناسب می شود. در این مطالعه تجربی تاثیر داروی سیس پلاتین و عصاره های انگل توکسوپلاسما گوندی و لیشمانیا ماژور بر رده سلولی ...  بیشتر