1. تغییرات شاخص های تنوع زیستی گروه های اکولوژیک در امتداد گرادیان ارتفاعی (مطالعه موردی: جنگل‌های صلاح الدین کلا، نوشهر)

کاظم نورمحمدی؛ امید اسماعیل زاده

دوره 31، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 303-321

http://dx.doi.org/10.22051/jab.2017.4300.

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر، بررسی تغییرات شاخص‌های تنوع زیستی در بین گروه‌های اکولوژیک جنگل‌های صلاح الدین کلا، نوشهر می‌باشد. برای این منظور تعداد 76 قطعه نمونه 400 متر مربعی، در امتداد دو گرادیان ارتفاعی (1400-100 متر) که به فاصله 1 کیلومتر از یکدیگر قرار داشتند، برداشت گردید. سپس با استفاده از تحلیل TWINSPAN و بر مبنای درصد تاج پوشش گونه‌ها، تعداد ...  بیشتر