1. اثر سیتوکینین بر رشد و فیزیولوژی دونالیلا سالینا

دوره 31، شماره 1، بهار 1397، صفحه 121-132

لیلا زرندی میاندواب؛ محمد امین حجازی؛ مینا نصیری