1. بررسی تکنیک PCR-DGGE برای شناسایی گونه‌های مختلف کاندیدا

دوره 30، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 88-98

آیدا حمیدخانی؛ پریسا محمدی؛ عزت عسگرانی؛ مریم یوسفی