1. پاسخ های فیزیولوژیکی دانه رست های کنجد به پلی اتیلن گلیکول 6000

فائزه فاضلی

دوره 30، شماره 1 ، تابستان 1396، ، صفحه 177-194

http://dx.doi.org/10.22051/jab.2017.2993

چکیده
  تحمل به تنش آبی تقریباً در تمام گونه ها یا ارقام گیاهی مشاهده می شود، ولی میزان این تحمل از گونه به گونه یا رقم به رقم متفاوت است. کنجد (Sesamum indicum L.) یک گیاه زراعی روغنی مهم است. هدف این پژوهش بررسی اثرات اکسیداتیو و پاسخ های آنتی اکسیدانی در دو رقم کنجد (Sesamum indicum L.) داراب 14 و یکتا تحت تاثیر سطوح مختلف پلی اتیلن گلیکول 6000 بوده است. تیمارهای ...  بیشتر