1. تغییرات مرفو-فیزیولوژی نهال های محلب (Prunus mahaleb L.) تحت تاثیر نانوذرات سیلیکون(SiO2 NPs)

پیمان اشکاوند؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ مهرداد زرافشار؛ احسان قنبری

دوره 29، شماره 2 ، زمستان 1395، ، صفحه 45-58

http://dx.doi.org/10.22051/jab.2017.2733

چکیده
  به منظور ارزیابی اثر نانوذرات سیلیکون در بهبود صفات رویشی و فیزیولوژی نهال های محلب (Prunus mahaleb L.) آزمایشی به صورت طرح کاملا تصادفی در 4 سطح تیمار با 3 تکرار و در هر تکرار 9 پایه اجرا گردید. تیمارهای اعمال شده شامل آبیاری با غلظت های 10، 50 و 100 میلی گرم در لیتر نانوذرات سیلیکون و شاهد به صورت آبیاری با آب معمولی بود که هر سه روز یکبار بر اساس ...  بیشتر