بررسی برخی شاخص‌های فیزیولوژیک در همیاری همولوگ و هترولوگ بین ارقام گندم (Triticum aestivum L.) با باکتری آزوسپیریلوم برازیلنس

ایمانه دهقانی؛ اکبر مستاجران

دوره 31، شماره 3 ، آذر 1397، ، صفحه 69-88

http://dx.doi.org/10.22051/jab.2017.11932.1087

چکیده
  یکی از راه کارهای بهبود کمیت و کیفیت محصول گندم استفاده از سویه های همولوگ باکتری Azosprillum brasilense با گندم می باشد. برای تعیین سویه‌ همولوگ (وجود رابطه ارگانیک بین دو عضو و یا اندام)، بررسی معیارهای رویشی و شاخص‌های دفاعی ضروری است. در این مطالعه از ترکیب شش رقم گندم بومی ایران به نام های امید، سرداری، روشن، شعله، طبسی و شاه پسند با دو سویه ...  بیشتر

بررسی اثر کود مایع جلبکی Nizamuddinia zanardiniiدر سطوح مختلف اوره بر برخی شاخص‌های رشد و فعالیت آنتی‌اکسیدانی دانه‌رست‌های گندم رقم چمران2

آذین غفاری زاده؛ سیدمنصور سیدنژاد؛ عبدالعلی گیلانی

دوره 31، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 207-227

http://dx.doi.org/10.22051/jab.2017.6648.1002

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر کود مایع جلبکی Nizamuddinia zanardinii در سطوح مختلف اوره بر برخی شاخص-های رشد و فعالیت آنتی‌اکسیدانی دانه‌رست‌های گندم طراحی و انجام شد. آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در پنج سطح کود مایع جلبکی (صفر، 5، 10، 15 و 20 درصد حجمی/حجمی) و سه سطح صفر، 25 و 50 درصد میزان مصرف متداول کود اوره به اجرا ...  بیشتر

بررسی تغییر محتوای اسمولیت های سازگار در چهار رقم گندم تحت تنش کمبود آب

عذرا صبورا؛ نوشین باریک رو؛ حمیدرضا شریفی

دوره 29، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 121-142

http://dx.doi.org/10.22051/jab.2016.2477

چکیده
  این مطالعه به منظور بررسی تغییر محتوای اسمولیتهای سازگار (شامل محتوای قند های احیا کننده و پرولین) وهمچنین پلی ساکارید های 4 رقم گندم تحت شرایط کمبود آب در شرایط مزرعه ای اجرا گردید. تیمارهای مورد بررسی شامل تنش رطوبت در مرحله رسیدگی بذر و رقم بودند که به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار مورد مطالعه ...  بیشتر