1. تجزیة ارتباط مکان‌های ژنی کنترل کنندة صفات مورفولوژیک برنج با استفاده از نشانگرهای ISSR در شرایط غرقاب و تنش خشکی

دوره 32، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 83-103

محمدرضا کریم؛ حسین صبوری؛ احمدرضا دادرس


2. بررسی پاسخ های دفاعی گیاهچه های آویشن (.Thymus vulgaris L) تحت تنش خشکی در شرایط این ویترو

دوره 31، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 76-100

رویا رضوی زاده؛ فاطمه ادب آوازه؛ اکرم قادری سامانی


3. ارزیابی تحمل به خشکی نهالهای دو گونه بلوط ایرانی و وی‌ول با استفاده از پارامتر‌های مرفولوژیکی، فیزیولوژیکی و جذب عناصر

دوره 30، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 137-157

مریم سی سخت نژاد؛ رقیه ذوالفقاری؛ پیام فیاض


4. بررسی تغییر محتوای اسمولیت های سازگار در چهار رقم گندم تحت تنش کمبود آب

دوره 29، شماره 1، بهار 1395، صفحه 121-142

عذرا صبورا؛ نوشین باریک رو؛ حمیدرضا شریفی