1. اثر شوری و نانو نقره بر پارامترهای رشد و خصوصیات بیوشیمیایی بنه زعفران تیمار شده در شرایط غوطه ور

دوره 29، شماره 1، بهار 1395، صفحه 159-174

ازاده کریمی جعفری؛ منیر حسین زاده نمین


2. بررسی کربوهیدرات‌های گونه‌های سردهLycium در ایران

دوره 28، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 19-32

زهرا ناظم بکایی؛ خدیجه کیارستمی؛ راضیه راه چمنی