ارزیابی تأثیر پروبیوتیک Bio-Aqua ® بر عملکرد رشد ، ترکیب شیمیایی ، پارامترهای ماهی کپور نقره (Hypophthalmichthys molitrix) و پارامترهای غیر بیولوژیکی آب پرورش

امید رمضان نژاد؛ صابر وطن دوست؛ رضا چنگیزی؛ حامد منوچهری؛ رضا صفری

دوره 35، شماره 3 ، آبان 1401، ، صفحه 75-89

https://doi.org/10.22051/jab.2022.37170.1438

چکیده
  این مطالعه به منظور بررسی تاثیر پروبیوتیک بیوآکوا بر شاخص‌های کیفی ماهیان کپور نقره‌ای و پارامترهای غیرزیستی و زیستی آب محیط پرورش انجام شد. ماهیان کپور نقره‌ ای به ترتیب با میانگین وزنی اولیه 1/0±0/1 گرم با تیمارهای آزمایشی منتخب برای 4 ماه مورد پرورش قرار گرفتند. در این مطالعه تیمارهای شامل شاهد ( تیمار شاهد) ، T1 (250گرم در هکتار ...  بیشتر

بررسی اثرات پروتئین هیدرولیز شده کنجاله کانولا بر رشد، ترکیب بدن و بیان ژن‌های رشد و اشتهای فیل ماهی (Huso huso)

محمودرضا ابراهیم نژادعربی؛ سید مهدی حسینی فرد؛ رضا چنگیزی؛ صابر وطن دوست؛ شایان قبادی

دوره 35، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 20-35

https://doi.org/10.22051/jab.2021.34652.1404

چکیده
  این تحقیق با هدف بررسی اثرات افزایش پروتئین هیدرولیز شده کنجاله کانولا بر فاکتورهای رشد، بیان ژن‌های GH، IGF و گرلین و ترکیب بدن فیل ماهی می‌باشد. به همین منظور تعداد 840 قطعه بچه فیل ماهی با میانگین وزنی 5±30 گرم در 12 تانک 2400 لیتری با تعداد 70 عدد در هر تانک توزیع شدند و با سطوح مختلف 0 (شاهد)، 300 (تیمار 1)، 400 (تیمار 2) و 500 (تیمار 3) میلی‌گرم ...  بیشتر