شناسایی 30 جدایه قارچ Metarhizium با استفاده از توالی ITS1-5/8S-ITS2

ناصر فرخی؛ مهسا جوکار؛ مهدیه پارسیئان؛ علی درخشان شادمهری؛ ابوالفضل مسعودی

دوره 31، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 228-256

https://doi.org/10.22051/jab.2017.6887.1007

چکیده
  Metarhizium spp قارچبیمارگریاستکهدرکنترلزیستیطیف وسیعیازآفتهانقشداردوبرپایهویژگیهایتبارشناختی وملکولیشناساییمیگردد. توالیهایITS و5/ S8 ریبوزومی، برایشناساییگونههاوسویههای 30 جدایهیجمعآوریشده ازخاکهای شاهرودوشمالایرانبههمراه 10 توالیازگونه هایشناختهشدهبرایرسمدرختتبارشناختیمتارایزیومبه کاربردهشدند. صفاتنرخرشد،زهرآگینیوتعدادکنیدیهای ...  بیشتر