1. ارتباط فنوتیپ آنزیم‌های بتالاکتاماز وسیع الطیف (ESBL) با حضور ژن‌ بتالاکتامازهای blaTEM، blaSHV و blaCTX در جدایه های ادراری Klebsiella pneumoniae در تهران

فرشته راعی؛ فرشته افتخار؛ محمد مهدی فیض آبادی

دوره 27، شماره 1 ، تابستان 1393، ، صفحه 35-44

http://dx.doi.org/10.22051/jab.2014.1159

چکیده
    جدایه­های Klebsiella pneumoniae پاتوژن­های فرصت طلبی هستند که می توانند عامل مهمی در ایجاد عفونت­های جامعه و عفونت­های بیمارستانی باشند. برای درمان این عفونت­ها اغلب از آنتی­بیوتیک­های بتالاکتام استفاده می شود و با افزایش مقاومت نسبت به این آنتی­بیوتیک­ها، عمدتا با ایجاد بتالاکتامازهای وسیع الطیف توسط باکتری، درمان عفونت­های ...  بیشتر