1. بررسی کربوهیدرات‌های گونه‌های سردهLycium در ایران

دوره 28، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 19-32

زهرا ناظم بکایی؛ خدیجه کیارستمی؛ راضیه راه چمنی