1. بررسی کربوهیدرات‌های گونه‌های سردهLycium در ایران

زهرا ناظم بکایی؛ خدیجه کیارستمی؛ راضیه راه چمنی

دوره 28، شماره 2 ، پاییز 1394، ، صفحه 19-32

http://dx.doi.org/10.22051/jab.2016.2421

چکیده
  تیره Solanaceae، یکی از تیره‌های بسیار مهم نهاندانگان با کاربردهای مختلف غذایی و دارویی است. جنس Lyciumاز این تیره حاوی ترکیبات شیمیایی مختلفی مانند کربوهیدرات‌ها و آنتی‌اکسیدان‌هاست. گونه دارویی این سرده، L. barbarumدارای پلی ساکاریدهایی با خواص ضد سرطانی است. این پژوهش با هدف مطالعه کربوهیدرات‌های گونه‌های سرده Lyciumدر ایران و مقایسه آن ...  بیشتر