1. بهبود اثرات تنش شوری با سیلیکون در ارقام چیتی و سبز لوبیای معمولی(Phaseolus vulgaris)

هادی نصرتی؛ پرتو روشندل

دوره 31، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 127-141

http://dx.doi.org/10.22051/jab.2017.11248.1081

چکیده
  پژوهش حاضر اثر تغذیه سیلیکونی (5/0 و 1 میلی‌مولار) در دو رقم لوبیا (Phaseolus vulgaris) (لوبیا چیتی و لوبیا سبز) تحت شوری ناشی از کلریدسدیم (50 میلی‌مولار) بررسی شد. برای هر رقم، آزمایشی مستقل در قالب طرح کاملاً تصادفی روی دانه‌رست‌های 12 روزه انجام گرفت و تا چهار هفته اعمال تیمارها ادامه یافت. صفات مورد ارزیابی عبارت بود از وزن خشک ساقه و ریشه، ...  بیشتر