1. تجزیة ارتباط مکان‌های ژنی کنترل کنندة صفات مورفولوژیک برنج با استفاده از نشانگرهای ISSR در شرایط غرقاب و تنش خشکی

دوره 32، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 83-103

محمدرضا کریم؛ حسین صبوری؛ احمدرضا دادرس


2. مکان‌یابی ژن‌های کنترل‌کنندۀ صفات زراعی در خانواده‌های F3 جو با استفاده از نشانگرهای SSR و ISSR

دوره 31، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 32-45

زینب تقی زاده؛ حسین صبوری؛ حسین حسینی مقدم؛ حسین علی فلاحی؛ مهناز کاتوزی


3. بررسی ریز ریخت‌شناسی هسته تمشک Rubus L زیرجنس Rubus Lدر شمال ایران

دوره 31، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 115-125

راضیه کسلخه؛ عیسی جرجانی؛ حسین صبوری؛ میثم حبیبی؛ علی ستاریان