1. تاثیر هورمون های پوتریسین و متیل جاسمونات روی نحوه تشکیل کیسه های ترشحی در میوه های انبارشده پرتقال رقم والنسیا

سهیلا محمدرضاخانی؛ فرخنده رضانزاد؛ زهرا پاک کیش؛ وحید رضا صفاری

دوره 30، شماره 1 ، تابستان 1396، ، صفحه 239-256

http://dx.doi.org/10.22051/jab.2017.2995

چکیده
  در پژوهش حاضر، به ساختار و تمایز بافت های ترشحی در میوه رسیده و انبار شده‌ی پرتقال رقم والنسیا (C. sinensis. var.Valencia) تیمار شده با پوتریسین 5/2 و 5 میلی مولار و متیل جاسمونات با غلظت 10، 20 میکرومولار پرداخته شده است. از پوست میوه های شاهد و تیمار نمونه‌برداری انجام و برش های میکروتومی و دستی تهیه و مطالعه شدند. تغییرات آنتوژنی تشکیل کیسه ها در ...  بیشتر