1. بررسی دو گونه جنسPteris در جنگل های شمال ایران به روش آناتومی

دوره 29، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 193-210

آرمان محمودی اطاقوری؛ صدیقه کلیج؛ زکیه مدهوشی


2. مطالعه تنوع درون گونه‌ای جمعیت‌های گونه لور (Carpinus orientalis Mill) با استفاده از الگوی پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر

دوره 28، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 33-47

اباصلت حسین زاده کلاگر؛ مهسا رزاز؛ علیرضا نقی نژاد؛ آرمان محمودی اطاقوری