1. رنگ زدایی رنگ آزوی قرمز کنگو توسط باکتری های جداسازی شده از پساب کارخانجات نساجی

دوره 30، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 15-30

معصومه انوری؛ حسین پورکاظم


2. بهینه سازی تولید آنزیم پروتئاز قلیایی در بستر جامد توسط اعضاء جنس باسیلوس با استفاده از بستر جدید سیب زمینی و کاه گندم

دوره 26، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 1-14

مهدی شهریاری نور؛ زینب احمدی؛ غلام خیاطی؛ معصومه انوری


3. بررسی مقایسه‌ای تولید آنزیم پروتئاز قلیایی به دو روش کشت غوطه‌ور و تخمیر در بستر جامد توسط اعضای جنس Bacillus

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 61-74

کیوان کمالی یزدی؛ معصومه انوری؛ معصومه انوری؛ علی محمدی ترکاشوند؛ مهدی شهریاری‌نور


4. بهینه‌سازی تولید آنزیم آلکالین پروتئاز به سویه‌ای از جنس Bacillus جدا شده از خاک

دوره 23، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 23-29

معصومه انوری


5. جداسازی و بررسی مقاومت دارویی باکتری Helicobacter pylori

دوره 23، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 8-17

معصومه انوری