1. بررسی تأثیر نوترینتها بر تولید اولیه و تراکم پلانکتونهای دریاچه ولشت

مسعود هدایتی‌فرد؛ رضوان موسوی‌ ندوشن؛ ناهید خم‌خاجی؛ فاطمه وحیدی

دوره 24، شماره 1 ، بهار و تابستان 1390، ، صفحه 77-94

http://dx.doi.org/10.22051/jab.2014.1142

چکیده
  در این مطالعه ساختار جمعیت زئوپلانکتونها و فیتوپلانکتونها به همراه پارامترهای تأثیرگذار بر تولید اولیه و وضعیت تروفی از جمله فسفات محلول و فسفر کل (TP)، نیترات ، نیتروژن کل (TN)، کل مواد جامد معلق (TSS)، عمق شفافیت آب(SD)، نسبت TN/TP، درصد اشباعیت اکسیژن محلول ناحیه هیپولیمنیون (%DO) طی یک دوره یکساله در سه ایستگاه بررسی گردید.در این تحقیق وضعیت ...  بیشتر

2. بررسی ساختار جمعیت جلبک‌های سبز و سیانوباکترهای دریاچة ولشت

فاطمه وحیدی؛ رضوان موسوی ندوشن؛ محمدرضا فاطمی؛ شهلا جمیلی؛ ناهید خم خاجی

دوره 23، شماره 1 ، بهار و تابستان 1389، ، صفحه 60-71

http://dx.doi.org/10.22051/jab.2010.3289

چکیده
  نمونه­برداری از جلبک­های سبز[1]وسیانوباکترهای[2] دریاچة ولشت به مدت سیزده ماه (آذر 1387 تا آذر 1388) و در سه ایستگاه با سه تکرار با نمونه‌برداری روتنر انجام شد. [3] نمونه­ها با فرمالین %4 تثبیت و پس از تغلیظ، با کلیدهای ویژه شناسایی شد. آنالیزهای فیزیکی و شیمیاییبرخی از پارامترهای آب، شامل درجة حرارت، اکسیژن محلول، pH، نیترات، آمونیوم، ...  بیشتر