1. بررسی تکنیک PCR-DGGE برای شناسایی گونه‌های مختلف کاندیدا

دوره 30، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 88-98

آیدا حمیدخانی؛ پریسا محمدی؛ عزت عسگرانی؛ مریم یوسفی


2. نقش محافظتی کاروتنوئیدها در مقاومت Haloarcula IRU1 در برابر پراکسید هیدروژن

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 49-60

عزت عسگرانی؛ فاطمه خانقایی


3. بررسی سه روش استخراج دی. ان. ای (DNA) از Pseudomonas aeruginosa توسط اسپکتروفوتومتر نانودراپ و ژل الکتروفورز

دوره 23، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 14-22

سمیه اعظمی؛ عزت عسگرانی؛ احیا عبدی عالی