1. مقایسه محیط کلریمتریک با محیط های Quicolor و استاندارد مولر هینتون آگار جهت سنجش سریع حساسیت آنتی بیوتیکی درخانواده Enterobacteriaceae

شهلا سیامکی؛ سیاوش سلمانزاده اهرابی؛ تروسکه صوفی زاده؛ طاهره فلسفی؛ مهوش سیفعلی؛ جمشید فولادی

دوره 31، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 133-142

http://dx.doi.org/10.22051/jab.2018.3691

چکیده
  در این مطالعه، محیط کلریمتریک آنتی بیوگرام که در دانشگاه الزهرا طراحی گردیده است با محیط Quicolor شرکت سالوبریس آمریکا و محیط مولر هینتون آگار مقایسه گردید. الگوی حساسیت ضد میکروبی 100 جدایه انتروباکتریاسه با 6 آنتی بیوتیک مختلف، با استفاده از روش دیسک دیفیوژن (انتشار دیسک) تعیین گردید. توافق هر سه روش با آنالیز کاپا بررسی گردید. ...  بیشتر

2. طراحی و ارزیابی محیطهای کلریمتریک جهت سنجش سریع حساسیت آنتیبیوتیکی در خانواده انتروباکتریاسه و باکتریهای غیر تخمیری

سیاوش سلمانزاده؛ احیا عبدی عالی؛ زهرا بلند قامت پور

دوره 26، شماره 1 ، تابستان 1392، ، صفحه 1-8

http://dx.doi.org/10.22051/jab.2014.1143

چکیده
    از آنجایی که تعیین سریع الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی باکتری های جدا شده از بیماری های عفونی برای انتخاب آنتی بیوتیک صحیح در اسرع وقت و افزایش میزان موفقیت درمان و همچنین کاهش مصرف داروهای غیر ضروری و عوارض جانبی ناشی از آنها و در مجموع کاهش میزان هزینه های درمانی اهمیت دارد، در این پژوهش محیطی برای تعیین سریع الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی ...  بیشتر

3. طراحی و ارزیابی محیط های کلریمتریک جهت سنجش سریع حساسیت آنتی بیوتیکی در خانواده انتروباکتریاسه و باکتری های غیر تخمیری

زهرا بلند قامت پور؛ احیا عبدی عالی

دوره 25، شماره 1 ، تابستان 1391، ، صفحه 1-8

http://dx.doi.org/10.22051/jab.2014.1135

چکیده
   از آنجایی که تعیین سریع الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی باکتری های جدا شده از بیماری های عفونی برای انتخاب آنتی بیوتیک صحیح در اسرع وقت و افزایش میزان موفقیت درمان و همچنین کاهش مصرف داروهای غیر ضروری و عوارض جانبی ناشی از آنها و در مجموع کاهش میزان هزینه های درمانی اهمیت دارد، در این پژوهش محیطی برای تعیین سریع الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی ...  بیشتر