1. شناسایی مورفولوژیکی-مولکولی و سنجش کلروفیلa وb و کاروتنوئید تام و فعالیت آنتی اکسیدانی جلبکهایAcutodesmus obliquus و Desmodesmus armatus

طیبه حسن سلطان سولقانی؛ مصطفی نوروزی؛ محمد علی آموزگار؛ غلامرضا بخشی بخشی خانیکی؛ مهشید صدقی؛ سید ابواحسن شاهزاده فاضلی

دوره 31، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 52-64

http://dx.doi.org/10.22051/jab.2018.3692

چکیده
  جلبک ها به عنوان اولین زنجیره چرخه غذایی از اهمیت ویژه ای برخوردارند و جداسازی و شناسایی آنها به دلیل دارا بودن ترکیبات آنتی اکسیدان نظیر کاروتنوئیدها، فلاونوئیدها، ویتامین ها و اسیدهای چرب ضروری کاربردهای وسیعی در صنایع غذایی، مکمل های غذایی ، دارویی و آرایشی- بهداشتی یافته است. در این تحقیق نمونه برداری از سواحل بندر ترکمن صورت ...  بیشتر

2. جداسازی و شناسایی فتوتروف های عامل فرسودگی زیستی پاسارگاد

مرضیه متین فر؛ پریسا محمدی؛ مهناز قلی پور شهرکی؛ مصطفی نوروزی

دوره 27، شماره 2 ، زمستان 1393، ، صفحه 107-117

http://dx.doi.org/10.22051/jab.2015.1170

چکیده
  پاسارگاد مجموعه ای از سهاز ههای ااسهنا ب اهامب ما هز از ت ومهتهخامنشب است ک در اسنان فارس وامع شز است. آرامگها کهوروازرگ، ک از سنگ های آه ب ساخن شز است در مسهمت ننهواب ایهمنطق مرار گرفن است. سنگ های ای ساخنمان ما نز هر سنگ دیگهری،مناثر از عوامل فیزی وشیمیایب و ایولوژی ب است. فرسهودگب زیسهنبمهواد فرآینهزی ارگشهت اپهکیر اسهت که هب آن مهواد ...  بیشتر