گزارش شش ماهه

باسمه تعالی

گزارش شش ماهه بهار سال 1396به شرح ذیل می باشد :

مقالات رسیده :49

مقالات ارزیابی شده نهایی : 10

مقالات مصوب شده : 3

مقالات در حال چاپ : 0

مقالات در حال ارزیابی : 31

مقالات رد شده :5

بقیه مقالات نیز در حال بررسی می باشند .