زیست شناسی کاربردی (JAB) - اصول اخلاقی انتشار مقاله