1. طراحی و ساخت سامانه الکترومغناطیس کننده با نانو فیلترهای مؤثر به ‌منظور افزایش تولید و کاهش آلودگی زیست‌ محیطی در آبیاری محصولات کشاورزی

صفحه 5-20

شاهین شرف الدین شیرازی؛ منصور نجاتی جهرمی؛ مهدی سیمیاری


2. مقایسه ی ترکیبات شیمیایی عضله ماهی تیلاپیای وارداتی(Oreochromis niloticus) با عضله ماهی قزل آلای پرورشی(Oncorhynchus mykiss) استان خوزستان

صفحه 21-40

فاطمه نقیبی؛ ابوالفضل عسکری ساری


3. بررسی بیان ژن rus باکتری Acidithiobacillus ferrooxidans تیمار شده با اشعه UV در فرایند فروشویی میکروبی اورانیوم

صفحه 41-53

ملوس شیدایی؛ رضا حاج حسینی


4. حفاظت انجمادی بذر گیاه کنجد (Sesamum indicum L.) به روش Vitrification

صفحه 54-62

مهدی کاکایی؛ محسن منصوری


5. جداسازی و شناسایی باکتری تولید کننده آنزیم ال-آسپاراژیناز برون سلولی فاقد خاصیت گلوتامینازی از خلیج فارس

صفحه 65-80

سالومه شعاعی نایینی؛ غلامحسین ابراهیمی پور؛ سید امید رعنایی سیادت؛ بیژن بمبئی


6. مطالعه تنوع زیستی گونه های گیاهی آوندی در منطقه حفاظت شده بیدوئیه بردسیر کرمان

صفحه 90-118

شیرین شکیب؛ مجید شریفی تهرانی؛ زهرا حسن آبادی


7. اثر تنش شوری بر ارقام برنج (Oryza Sativa L.) در مرحله گیاهچه‌ای و زایشی تحت شرایط کشت هیدروپونیک

صفحه 119-136

فرزین سعیدزاده؛ رضا تقی زاده


8. بررسی ساختار میوه در گونه‌های اندمیک و نیمه‌اندمیک Veronica L. (Plantaginaceae) در ایران

صفحه 137-157

صغری رمزی؛ شهریار سعیدی مهرورز


9. بررسی تمایل اتصال داروی ضد سرطان وینکریستین به پروتئین های هیستونی کروماتین با استفاده از روشهای اسپکتروسکوپی

صفحه 158-173

آزاده محمدقلی؛ عذرا ربانی چادگانی


10. تولید اسیدهای چرب با قابلیت سوخت زیستی توسط مخمر یارروویا لیپولیتیکا از گلوکز

صفحه 174-185

فرشاد درویشی؛ ناهیده سلمانی


11. بیان افزایش‌یافته پروتئین نوترکیب اکتیوین A با استفاده از محیط کشت بهینه‌سازی شده

صفحه 186-202

زهرا حاجی حسن؛ نوید نظری


12. بررسی ساختار اسکلتی شیر ماهی Schizothorax pelzami از حوضه دشت کویر

صفحه 203-217

پریا جلیلی؛ سهیل ایگدری؛ شیما لطیف نژاد؛ مهوش سیفعلی