1. شناسایی فیلوژنتیکی باکتری‌های اندوفیت جداشده از ریشه بادمجان و بررسی توان آنتاگونیستی آن‌ها

صفحه 9-22

فایقه اطمینانی؛ ادیبه اطمینانی


2. بررسی خطر فلزات سنگین (مس، روی،سرب، کادمیوم و کروم) بر حیات ماهیان در اکوسیستم تالاب انزلی

صفحه 23-39

مریم پناهنده؛ مریم مروتی


3. بررسی رفتار زادآوری گونه‌های درختی بنه و کیکم به منظور شناخت چگونگی استقرار طبیعی آن در جنگل‌های زاگرس

صفحه 41-54

احمد حسینی؛ جعفر حسین زاده


4. تاثیر افزودن عصاره گیاه استویا (Stevia rebaudiana) برروی رشد، بقا و ترکیب شیمیایی فیله ماهی کپور معمولی Cyprinus carpio) )

صفحه 55-67

نستوه حیدری؛ مژده چله مال دزفول نژاد؛ مهران جواهری بابلی


5. بررسی برخی شاخص‌های فیزیولوژیک در همیاری همولوگ و هترولوگ بین ارقام گندم (Triticum aestivum L.) با باکتری آزوسپیریلوم برازیلنس

صفحه 69-88

ایمانه دهقانی؛ اکبر مستاجران


6. بررسی امکان تبدیل برخی مواد آلی به کمپوست پلت‌شده بوسیله لارو Potosia cuprea و مقایسه محتویات آن‌ها با ورمی کمپوست

صفحه 89-99

مهرداد باباربیع؛ حسین زارعی؛ محسن یزدانیان


7. میزان پروتئین و اسید چرب ریزجلبک اسپیرولینا (Spirulina platensis) در شوری های مختلف (در شرایط آزمایشگاهی)

صفحه 101-114

سمیه شریفی فرد؛ منصوره قائنی؛ لاله رومیانی


8. بررسی ریز ریخت‌شناسی هسته تمشک Rubus L زیرجنس Rubus Lدر شمال ایران

صفحه 115-125

راضیه کسلخه؛ عیسی جرجانی؛ حسین صبوری؛ میثم حبیبی؛ علی ستاریان


9. بهبود اثرات تنش شوری با سیلیکون در ارقام چیتی و سبز لوبیای معمولی(Phaseolus vulgaris)

صفحه 127-141

هادی نصرتی؛ پرتو روشندل


10. تعیین میزان شیوع دنچراستوماستیس کاندیدائی (Candidian Denture stomatitis) و بررسی حساسیت آنها به داروهای ضد قارچ

صفحه 143-154

سید مسعود هاشمی کروئی


11. بررسی ترکیب اسید چرب و پتانسیل تولید بیودیزل برخی ریزجلبک ها در زیستگاه های مختلف

صفحه 152-160

مجتبی یزدانی؛ معصومه خسروی رینه؛ اکرم احمدی