1. اثرات ضد سرطانی عصارههای انگلی لیشمانیا و توکسوپلاسما بر رده سلولی سرطانی مقاوم (A2780-CP) و حساس(A2780) به سیس پلاتین

صفحه 5-22

آمنه الیکایی؛ حسین وزینی؛ فاطمه جوانی جونی


2. مطالعه برخی پاسخ های بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی Hydrocotyle vulgarisدر جریان تیمار با نوعی آلاینده آلی: بررسی کارایی گیاه در پالایش سبز با تغییرات محیطی

صفحه 23-41

سمانه تربتی


3. کاربرد نشانگر پروتئین های ذخیره ای بذر در جداسازی چند رقم بادام زمینی ( Arachis hypogaea L.)

صفحه 42-51

معصومه جمال امیدی؛ مهران غلامی؛ فاطمه جمال امیدی


4. شناسایی مورفولوژیکی-مولکولی و سنجش کلروفیلa وb و کاروتنوئید تام و فعالیت آنتی اکسیدانی جلبکهایAcutodesmus obliquus و Desmodesmus armatus

صفحه 52-64

طیبه حسن سلطان سولقانی؛ مصطفی نوروزی؛ محمد علی آموزگار؛ غلامرضا بخشی بخشی خانیکی؛ مهشید صدقی؛ سید ابواحسن شاهزاده فاضلی


5. مقایسه اثر استرس اکسیداتیو بر وضعیت پروتئین‌های غشائی گلبول‌های قرمز در مبتلایان به آپنه خواب انسدادی شدید و خفیف

صفحه 65-75

پریچهر حناچی؛ زهرا قاسمی نیا؛ خسرو صادق نیت حقیقی؛ ابوالفضل گلستانی


6. بررسی پاسخ های دفاعی گیاهچه های آویشن (.Thymus vulgaris L) تحت تنش خشکی در شرایط این ویترو

صفحه 76-100

رویا رضوی زاده؛ فاطمه ادب آوازه؛ اکرم قادری سامانی


7. مقایسه اثرات نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم و سلیکون بر نهال‌های گلابی وحشی در مواجهه با تنش خشکی

صفحه 101-118

مهرداد زرافشار؛ مسلم اکبری نیا؛ سید محسن حسینی؛ علی ستاریان؛ مریم نیاکان؛ پیمان اشکاوند


8. ارتباط تولید هورمون IAA با تنش های خشکی و شوری و تغییرات غلظت تریپتوفان در باکتری های جداسازی شده از خاک های شور و شور-سدیمی

صفحه 119-136

رضا سلیمانی؛ حسن توفیقی؛ حسینعلی علیخانی؛ کاظم خاوازی


9. ساخت و آنالیز بیان ناقل گیاهی pCaBGi

صفحه 137-155

فرهاد شکوهی فر؛ ناهید عباسپور؛ صهبا طوسی؛ نیره سادات غفاریان نیا


10. تبارشناختی و ساختار ژنتیکی درون گونه ای لاسرتای سبز خزری

صفحه 156-168

ریحانه صابری پیروز؛ حسن رجبی مهام؛ بهرام کیابی؛ فراهم احمد زاده


11. ارزیابی خصوصیات بیوشیمیایی ارقام سیب بومی آذربایجان غربی

صفحه 169-182

شبنم گوهری؛ عبدالله حسن زاده قورت تپه