1. بهینه سازی تولید روغن میکروبی و زایلیتول در مخمر مولد چربیRhodotorula mucilaginosa

صفحه 5-21

مرجان انشاییه؛ محبوبه مدنی؛ آزاده عبدلی؛ ایرج نحوی؛ فروغ عسگری کرچکانی


2. مطالعه مقدماتی خوک وحشی (Sus scrofa) در جزیره مینو و پارک ها ی ملی گلستان و خبر با تاکید بر ویژگی های ریخت شناختی و ریخت سنجی

صفحه 27-49

مریم بردخوانی؛ محمدرضا اشرف زاده؛ حمید گشتاسب میگونی


3. ارزیابی محتوای تام فنولی و فلاونوئیدی دو گونه از جلبک های سبز به روش اسپکتروفتومتری و کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا

صفحه 51-78

ناصر جعفری؛ زهرا علوی؛ محمد علی ابراهیم زاده


4. افزایش تولید ترکیبات لیگنانی و فنلی تحت تاثیر دیواره قارچ Fusarium graminearum در کشت تعلیقی کتان سفید Linum album

صفحه 79-102

ژاله تحصیلی؛ مظفر شریفی؛ ناصر صفایی؛ مهرداد بهمنش


5. بررسی فیتوشیمیایی و فعالیت‌های پاداکسایشی در غددزیرزمینی و برگ‌های Leontice leontopetalum وL. armeniaca از ایران

صفحه 103-120

سمیرا شوکت یاری؛ رشید جامعی


6. بررسی تغییر محتوای اسمولیت های سازگار در چهار رقم گندم تحت تنش کمبود آب

صفحه 121-142

عذرا صبورا؛ نوشین باریک رو؛ حمیدرضا شریفی


7. بررسی فارماگنوزی، سنجش محتوای فنل و فلاونوئید تام و بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره ساقه و برگ 6 گونهStellaria و دو جنس نزدیک آن در ایران

صفحه 143-158

مریم کشاورزی؛ سمیه اسفندانی بزچلویی؛ خدیجه کیارستمی


8. اثر شوری و نانو نقره بر پارامترهای رشد و خصوصیات بیوشیمیایی بنه زعفران تیمار شده در شرایط غوطه ور

صفحه 159-174

ازاده کریمی جعفری؛ منیر حسین زاده نمین


9. برآورد سطح برگ گونه‌های درختی شاخص قطعة خزر باغ گیاه‌شناسی ملی ایران به‌روش غیرتخریبی

صفحه 175-190

زهرا نوغانی؛ لیلا کوهی؛ پریسا پناهی؛ یوسف ترابیان؛ مهدی پور هاشمی؛ آرمین هاشمی


10. تاثیرات عصاره آبی-اتانولی برگهای گیاه بابا آدم بر ترمیم زخم

صفحه 191-204

سیامک یاری