آ

 • آموزگار، محمد علی شناسایی مورفولوژیکی-مولکولی و سنجش کلروفیلa وb و کاروتنوئید تام و فعالیت آنتی اکسیدانی جلبکهایAcutodesmus obliquus و Desmodesmus armatus [دوره 31، شماره 2، 1397، صفحه 52-64]

ا

 • ابراهیمی، محمدعلی اثر الیسیتورها و ترکیب فیتوهورمون‌ها بر رشد، محتویات رنگیزه‌های فتوسنتزی و پروتئین جلبک sorokiniana Chlorella [دوره 31، شماره 4، 1397، صفحه 47-60]
 • ابوالمعالی، شمس الضحی معرفی باکتری‌های مقاوم به نیکل دریاچه نمک حاج‌علی‌قلی‌خان و بررسی توان تولید ترکیبات فعال زیستی آن‌‌ها [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 75-89]
 • احسانپور، علی اکبر اثر سالیسـیلیک اسـید بر برخی از شـاخصهای رشـد و آنزیمهای آنتی اکسیدان چرخه ی گلوتاتیون آسـکوربات تحت کشـت در شیشـه گیاه گوجه فرنگی [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 5-27]
 • احسانپور، علی اکبر اثر ویتامین E (آلفا توکوفرول) بر برخی از شاخص‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه تنباکوNicotiana rustica L.)) تحت تنش شوری در کشت در شیشه [دوره 31، شماره 4، 1397، صفحه 81-99]
 • احمدی، اکرم بررسی ترکیب اسید چرب و پتانسیل تولید بیودیزل برخی ریزجلبک ها در زیستگاه های مختلف [دوره 31، شماره 3، 1397، صفحه 152-160]
 • احمد زاده، فراهم تبارشناختی و ساختار ژنتیکی درون گونه ای لاسرتای سبز خزری [دوره 31، شماره 2، 1397، صفحه 156-168]
 • ادب آوازه، فاطمه بررسی پاسخ های دفاعی گیاهچه های آویشن (.Thymus vulgaris L) تحت تنش خشکی در شرایط این ویترو [دوره 31، شماره 2، 1397، صفحه 76-100]
 • اسماعیل زاده، امید تغییرات شاخص های تنوع زیستی گروه های اکولوژیک در امتداد گرادیان ارتفاعی (مطالعه موردی: جنگل‌های صلاح الدین کلا، نوشهر) [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 303-321]
 • اشرفی، نبی الله اثر شوک گرمایی کوتاه مدت در ناحیه ریشه بر تبادلات گازی (قلب ارغوان) [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 28-38]
 • اشکاوند، پیمان مقایسه اثرات نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم و سلیکون بر نهال‌های گلابی وحشی در مواجهه با تنش خشکی [دوره 31، شماره 2، 1397، صفحه 101-118]
 • اصغری زکریا، رسول افزایش پراکسیدهیدروژن و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت در سلول‌های خشخاش ایرانی تیمار شده با متیل جاسمونات و سالیسیلیک اسید [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 143-163]
 • اطمینانی، ادیبه شناسایی فیلوژنتیکی باکتری‌های اندوفیت جداشده از ریشه بادمجان و بررسی توان آنتاگونیستی آن‌ها [دوره 31، شماره 3، 1397، صفحه 9-22]
 • اطمینانی، فایقه شناسایی فیلوژنتیکی باکتری‌های اندوفیت جداشده از ریشه بادمجان و بررسی توان آنتاگونیستی آن‌ها [دوره 31، شماره 3، 1397، صفحه 9-22]
 • افتخار، فرشته آنالیز بیوانفورماتیکی پروتئین مایکوباکتریایی Rv1733c بعنوان کاندیدای واکسن، همسانه سازی و بیان آن در Escherichia coli [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 178-189]
 • اکبری نیا، مسلم مقایسه اثرات نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم و سلیکون بر نهال‌های گلابی وحشی در مواجهه با تنش خشکی [دوره 31، شماره 2، 1397، صفحه 101-118]
 • الیکایی، آمنه اثرات ضد سرطانی عصارههای انگلی لیشمانیا و توکسوپلاسما بر رده سلولی سرطانی مقاوم (A2780-CP) و حساس(A2780) به سیس پلاتین [دوره 31، شماره 2، 1397، صفحه 5-22]
 • امیری، حمزه امیری شناسایی ترکیب‌های تشکیل‌دهندۀ اسانس و بررسی ساختارهای ترشحی گیاه Grammosciadium scabridium Boiss. در مرحلۀ میوه‌دهی [دوره 31، شماره 4، 1397، صفحه 9-19]

ب

 • باباربیع، مهرداد بررسی امکان تبدیل برخی مواد آلی به کمپوست پلت‌شده بوسیله لارو Potosia cuprea و مقایسه محتویات آن‌ها با ورمی کمپوست [دوره 31، شماره 3، 1397، صفحه 89-99]
 • بحرینی، معصومه بهینه‌سازی تولید آنزیم آمیلاز در باکتری مقاوم به سرمای sp. ATR812 Janthinobacterium با استفاده از روشResponse Surface Methodology [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 271-286]
 • بخشی خانیکی، غلامرضا صفات رویشی و ترکیب‏های اسانس Chaerophyllum macropodum Boiss در رویشگاه‏های مختلف [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 90-108]
 • بخشی خانیکی، غلامرضا اثر الیسیتورها و ترکیب فیتوهورمون‌ها بر رشد، محتویات رنگیزه‌های فتوسنتزی و پروتئین جلبک sorokiniana Chlorella [دوره 31، شماره 4، 1397، صفحه 47-60]
 • بخشی خانیکی، غلامرضا بخشی شناسایی مورفولوژیکی-مولکولی و سنجش کلروفیلa وb و کاروتنوئید تام و فعالیت آنتی اکسیدانی جلبکهایAcutodesmus obliquus و Desmodesmus armatus [دوره 31، شماره 2، 1397، صفحه 52-64]
 • برجیان، معصومه تأثیر عنصر کادمیوم بر برخی از فاکتورهای استرس اکسیداتیو در گیاه Brassica oleracea cv. saccata درمحیط هیدروپونیک [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 57-74]
 • بهجت نیا، سید علی اکبر کاربرد ایمنوگلوبولین G خالص شده پروتئین‌های پوششی و حرکتی ویروس برگ بادبزنی مو توسط ستون DEAE سلولزی برای شناسایی ویروس برگ بادبزنی مو [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 287-302]

پ

 • پارسیئان، مهدیه شناسایی 30 جدایه قارچ Metarhizium با استفاده از توالی ITS1-5/8S-ITS2 [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 228-256]
 • پناهنده، مریم بررسی خطر فلزات سنگین (مس، روی،سرب، کادمیوم و کروم) بر حیات ماهیان در اکوسیستم تالاب انزلی [دوره 31، شماره 3، 1397، صفحه 23-39]

ت

 • تربتی، سمانه مطالعه برخی پاسخ های بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی Hydrocotyle vulgarisدر جریان تیمار با نوعی آلاینده آلی: بررسی کارایی گیاه در پالایش سبز با تغییرات محیطی [دوره 31، شماره 2، 1397، صفحه 23-41]
 • تقی زاده، زینب مکان‌یابی ژن‌های کنترل‌کنندۀ صفات زراعی در خانواده‌های F3 جو با استفاده از نشانگرهای SSR و ISSR [دوره 31، شماره 4، 1397، صفحه 32-45]
 • توفیقی، حسن ارتباط تولید هورمون IAA با تنش های خشکی و شوری و تغییرات غلظت تریپتوفان در باکتری های جداسازی شده از خاک های شور و شور-سدیمی [دوره 31، شماره 2، 1397، صفحه 119-136]

ج

 • جرجانی، عیسی بررسی ریز ریخت‌شناسی هسته تمشک Rubus L زیرجنس Rubus Lدر شمال ایران [دوره 31، شماره 3، 1397، صفحه 115-125]
 • جلالوند، معصومه معرفی باکتری‌های مقاوم به نیکل دریاچه نمک حاج‌علی‌قلی‌خان و بررسی توان تولید ترکیبات فعال زیستی آن‌‌ها [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 75-89]
 • جمال امیدی، فاطمه کاربرد نشانگر پروتئین های ذخیره ای بذر در جداسازی چند رقم بادام زمینی ( Arachis hypogaea L.) [دوره 31، شماره 2، 1397، صفحه 42-51]
 • جمال امیدی، معصومه کاربرد نشانگر پروتئین های ذخیره ای بذر در جداسازی چند رقم بادام زمینی ( Arachis hypogaea L.) [دوره 31، شماره 2، 1397، صفحه 42-51]
 • جمشیدی، آمنه اثر الیسیتورها و ترکیب فیتوهورمون‌ها بر رشد، محتویات رنگیزه‌های فتوسنتزی و پروتئین جلبک sorokiniana Chlorella [دوره 31، شماره 4، 1397، صفحه 47-60]
 • جوانی جونی، فاطمه اثرات ضد سرطانی عصارههای انگلی لیشمانیا و توکسوپلاسما بر رده سلولی سرطانی مقاوم (A2780-CP) و حساس(A2780) به سیس پلاتین [دوره 31، شماره 2، 1397، صفحه 5-22]
 • جواهری بابلی، مهران تاثیر افزودن عصاره گیاه استویا (Stevia rebaudiana) برروی رشد، بقا و ترکیب شیمیایی فیله ماهی کپور معمولی Cyprinus carpio) ) [دوره 31، شماره 3، 1397، صفحه 55-67]
 • جوکار، مهسا شناسایی 30 جدایه قارچ Metarhizium با استفاده از توالی ITS1-5/8S-ITS2 [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 228-256]

چ

 • چله مال دزفول نژاد، مژده بررسی تأثیر استفاده از پودر پوست موز درجیره غذایی بر رشد، بقا و ترکیب شیمیایی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 109-120]
 • چله مال دزفول نژاد، مژده تاثیر افزودن عصاره گیاه استویا (Stevia rebaudiana) برروی رشد، بقا و ترکیب شیمیایی فیله ماهی کپور معمولی Cyprinus carpio) ) [دوره 31، شماره 3، 1397، صفحه 55-67]
 • چنگیزی، رضا اثر پودر زالزالک وحشی(ولیک)(Crataegus monogyna) بر رنگ پذیری پوست، شاخص‌های رشد و تغذیه ماهی سیکلید نواری ((Heros severus [دوره 31، شماره 4، 1397، صفحه 61-70]

ح

 • حاجی، محمد کنترل بیولوژیک بیماری بوته‌میری خیار ناشی از Phytophthora spp. با Trichoderma harzianum [دوره 31، شماره 4، 1397، صفحه 101-110]
 • حامدی، جواد افزایش تولید نایسین در بیوراکتور با کشت همزمان Lactococcus lactis و Yarrowia lipolytica [دوره 31، شماره 4، 1397، صفحه 21-32]
 • حبیبی، میثم بررسی ریز ریخت‌شناسی هسته تمشک Rubus L زیرجنس Rubus Lدر شمال ایران [دوره 31، شماره 3، 1397، صفحه 115-125]
 • حجازی، محمد امین اثر سیتوکینین بر رشد و فیزیولوژی دونالیلا سالینا [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 121-132]
 • حیدری، نستوه تاثیر افزودن عصاره گیاه استویا (Stevia rebaudiana) برروی رشد، بقا و ترکیب شیمیایی فیله ماهی کپور معمولی Cyprinus carpio) ) [دوره 31، شماره 3، 1397، صفحه 55-67]
 • حسینی، احمد بررسی رفتار زادآوری گونه‌های درختی بنه و کیکم به منظور شناخت چگونگی استقرار طبیعی آن در جنگل‌های زاگرس [دوره 31، شماره 3، 1397، صفحه 41-54]
 • حسینی، سید محسن مقایسه اثرات نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم و سلیکون بر نهال‌های گلابی وحشی در مواجهه با تنش خشکی [دوره 31، شماره 2، 1397، صفحه 101-118]
 • حسین زاده، جعفر بررسی رفتار زادآوری گونه‌های درختی بنه و کیکم به منظور شناخت چگونگی استقرار طبیعی آن در جنگل‌های زاگرس [دوره 31، شماره 3، 1397، صفحه 41-54]
 • حسن زاده قورت تپه، عبدالله ارزیابی خصوصیات بیوشیمیایی ارقام سیب بومی آذربایجان غربی [دوره 31، شماره 2، 1397، صفحه 169-182]
 • حسن سلطان سولقانی، طیبه شناسایی مورفولوژیکی-مولکولی و سنجش کلروفیلa وb و کاروتنوئید تام و فعالیت آنتی اکسیدانی جلبکهایAcutodesmus obliquus و Desmodesmus armatus [دوره 31، شماره 2، 1397، صفحه 52-64]
 • حسینی مقدم، حسین مکان‌یابی ژن‌های کنترل‌کنندۀ صفات زراعی در خانواده‌های F3 جو با استفاده از نشانگرهای SSR و ISSR [دوره 31، شماره 4، 1397، صفحه 32-45]
 • حناچی، پریچهر مقایسه اثر استرس اکسیداتیو بر وضعیت پروتئین‌های غشائی گلبول‌های قرمز در مبتلایان به آپنه خواب انسدادی شدید و خفیف [دوره 31، شماره 2، 1397، صفحه 65-75]

خ

 • خاوازی، کاظم ارتباط تولید هورمون IAA با تنش های خشکی و شوری و تغییرات غلظت تریپتوفان در باکتری های جداسازی شده از خاک های شور و شور-سدیمی [دوره 31، شماره 2، 1397، صفحه 119-136]
 • خسروی رینه، معصومه تأثیر عنصر کادمیوم بر برخی از فاکتورهای استرس اکسیداتیو در گیاه Brassica oleracea cv. saccata درمحیط هیدروپونیک [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 57-74]
 • خسروی رینه، معصومه بررسی ترکیب اسید چرب و پتانسیل تولید بیودیزل برخی ریزجلبک ها در زیستگاه های مختلف [دوره 31، شماره 3، 1397، صفحه 152-160]
 • خماری، سعید افزایش پراکسیدهیدروژن و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت در سلول‌های خشخاش ایرانی تیمار شده با متیل جاسمونات و سالیسیلیک اسید [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 143-163]
 • خوردوستان، زیبا بررسی اثر برخی از عوامل محیطی بر جوانه زنی بذر علف‏ هرز ارشته‌‌خطایی (Lepyrodiclis holosteoides) [دوره 31، شماره 4، 1397، صفحه 127-138]
 • خوش سخن مظفر، مریم تأثیر عنصر کادمیوم بر برخی از فاکتورهای استرس اکسیداتیو در گیاه Brassica oleracea cv. saccata درمحیط هیدروپونیک [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 57-74]

د

 • درخشان شادمهری، علی شناسایی 30 جدایه قارچ Metarhizium با استفاده از توالی ITS1-5/8S-ITS2 [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 228-256]
 • درویشعیپور آستانه، شکیبا معرفی باکتری‌های مقاوم به نیکل دریاچه نمک حاج‌علی‌قلی‌خان و بررسی توان تولید ترکیبات فعال زیستی آن‌‌ها [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 75-89]
 • دهقانی، ایمانه بررسی برخی شاخص‌های فیزیولوژیک در همیاری همولوگ و هترولوگ بین ارقام گندم (Triticum aestivum L.) با باکتری آزوسپیریلوم برازیلنس [دوره 31، شماره 3، 1397، صفحه 69-88]

ر

 • ربیعی، مینا صفات رویشی و ترکیب‏های اسانس Chaerophyllum macropodum Boiss در رویشگاه‏های مختلف [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 90-108]
 • رجبیان، طیبه اثر الیسیتورها و ترکیب فیتوهورمون‌ها بر رشد، محتویات رنگیزه‌های فتوسنتزی و پروتئین جلبک sorokiniana Chlorella [دوره 31، شماره 4، 1397، صفحه 47-60]
 • رجبی مهام، حسن تبارشناختی و ساختار ژنتیکی درون گونه ای لاسرتای سبز خزری [دوره 31، شماره 2، 1397، صفحه 156-168]
 • رضایی نژاد، عبدالحسین اثر شوک گرمایی کوتاه مدت در ناحیه ریشه بر تبادلات گازی (قلب ارغوان) [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 28-38]
 • رضوی زاده، رویا بررسی پاسخ های دفاعی گیاهچه های آویشن (.Thymus vulgaris L) تحت تنش خشکی در شرایط این ویترو [دوره 31، شماره 2، 1397، صفحه 76-100]
 • روشندل، پرتو بهبود اثرات تنش شوری با سیلیکون در ارقام چیتی و سبز لوبیای معمولی(Phaseolus vulgaris) [دوره 31، شماره 3، 1397، صفحه 127-141]
 • رومیانی، لاله میزان پروتئین و اسید چرب ریزجلبک اسپیرولینا (Spirulina platensis) در شوری های مختلف (در شرایط آزمایشگاهی) [دوره 31، شماره 3، 1397، صفحه 101-114]

ز

 • زارع، ناصر افزایش پراکسیدهیدروژن و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت در سلول‌های خشخاش ایرانی تیمار شده با متیل جاسمونات و سالیسیلیک اسید [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 143-163]
 • زارعی، حسین بررسی امکان تبدیل برخی مواد آلی به کمپوست پلت‌شده بوسیله لارو Potosia cuprea و مقایسه محتویات آن‌ها با ورمی کمپوست [دوره 31، شماره 3، 1397، صفحه 89-99]
 • زرافشار، مهرداد مقایسه اثرات نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم و سلیکون بر نهال‌های گلابی وحشی در مواجهه با تنش خشکی [دوره 31، شماره 2، 1397، صفحه 101-118]
 • زرگران حسینی، مولود بررسی تأثیر استفاده از پودر پوست موز درجیره غذایی بر رشد، بقا و ترکیب شیمیایی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 109-120]
 • زرندی میاندواب، لیلا اثر سیتوکینین بر رشد و فیزیولوژی دونالیلا سالینا [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 121-132]

س

 • سیامکی، شهلا مقایسه محیط کلریمتریک با محیط های Quicolor و استاندارد مولر هینتون آگار جهت سنجش سریع حساسیت آنتی بیوتیکی درخانواده Enterobacteriaceae [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 133-142]
 • ستاریان، علی مقایسه اثرات نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم و سلیکون بر نهال‌های گلابی وحشی در مواجهه با تنش خشکی [دوره 31، شماره 2، 1397، صفحه 101-118]
 • ستاریان، علی بررسی ریز ریخت‌شناسی هسته تمشک Rubus L زیرجنس Rubus Lدر شمال ایران [دوره 31، شماره 3، 1397، صفحه 115-125]
 • سخندان بشیر، نعمت کاربرد ایمنوگلوبولین G خالص شده پروتئین‌های پوششی و حرکتی ویروس برگ بادبزنی مو توسط ستون DEAE سلولزی برای شناسایی ویروس برگ بادبزنی مو [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 287-302]
 • سیدی آب الوان، مصیب اثر آفت‌کش کارباماتۀ کارباریل بر رشد جمعیت روتیفر آب شیرین Brachionus calyciflorus [دوره 31، شماره 4، 1397، صفحه 71-83]
 • سیدنژاد، سیدمنصور بررسی اثر کود مایع جلبکی Nizamuddinia zanardiniiدر سطوح مختلف اوره بر برخی شاخص‌های رشد و فعالیت آنتی‌اکسیدانی دانه‌رست‌های گندم رقم چمران2 [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 207-227]
 • سیفعلی، مهوش مقایسه محیط کلریمتریک با محیط های Quicolor و استاندارد مولر هینتون آگار جهت سنجش سریع حساسیت آنتی بیوتیکی درخانواده Enterobacteriaceae [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 133-142]
 • سلیمانی، رضا ارتباط تولید هورمون IAA با تنش های خشکی و شوری و تغییرات غلظت تریپتوفان در باکتری های جداسازی شده از خاک های شور و شور-سدیمی [دوره 31، شماره 2، 1397، صفحه 119-136]
 • سلمانزاده اهرابی، سیاوش مقایسه محیط کلریمتریک با محیط های Quicolor و استاندارد مولر هینتون آگار جهت سنجش سریع حساسیت آنتی بیوتیکی درخانواده Enterobacteriaceae [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 133-142]

ش

 • شاملوفر، مهشید اثر پودر زالزالک وحشی(ولیک)(Crataegus monogyna) بر رنگ پذیری پوست، شاخص‌های رشد و تغذیه ماهی سیکلید نواری ((Heros severus [دوره 31، شماره 4، 1397، صفحه 61-70]
 • شاهزاده فاضلی، سید ابواحسن شناسایی مورفولوژیکی-مولکولی و سنجش کلروفیلa وb و کاروتنوئید تام و فعالیت آنتی اکسیدانی جلبکهایAcutodesmus obliquus و Desmodesmus armatus [دوره 31، شماره 2، 1397، صفحه 52-64]
 • شریفی فرد، سمیه میزان پروتئین و اسید چرب ریزجلبک اسپیرولینا (Spirulina platensis) در شوری های مختلف (در شرایط آزمایشگاهی) [دوره 31، شماره 3، 1397، صفحه 101-114]
 • شفیعیون، عرفانه اثر ویتامین E (آلفا توکوفرول) بر برخی از شاخص‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه تنباکوNicotiana rustica L.)) تحت تنش شوری در کشت در شیشه [دوره 31، شماره 4، 1397، صفحه 81-99]
 • شکرالله زاده، سهیلا بررسی راهکارهای افزایش تجزیه زیستی تری کلرواتیلن با جدایه ایرانSphingopyxis ummariensis باکتری [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 39-56]
 • شکوهی فر، فرهاد ساخت و آنالیز بیان ناقل گیاهی pCaBGi [دوره 31، شماره 2، 1397، صفحه 137-155]
 • شمعی، مرضیه تولید زایلیتول توسط سویه مخمری دباریومایسس هانسنی جداسازی شده از گرده گل پنیرک [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 164-177]
 • شهنواز، بهار بهینه‌سازی تولید آنزیم آمیلاز در باکتری مقاوم به سرمای sp. ATR812 Janthinobacterium با استفاده از روشResponse Surface Methodology [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 271-286]

ص

 • صابری پیروز، ریحانه تبارشناختی و ساختار ژنتیکی درون گونه ای لاسرتای سبز خزری [دوره 31، شماره 2، 1397، صفحه 156-168]
 • صادق نیت حقیقی، خسرو مقایسه اثر استرس اکسیداتیو بر وضعیت پروتئین‌های غشائی گلبول‌های قرمز در مبتلایان به آپنه خواب انسدادی شدید و خفیف [دوره 31، شماره 2، 1397، صفحه 65-75]
 • صبوری، حسین بررسی ریز ریخت‌شناسی هسته تمشک Rubus L زیرجنس Rubus Lدر شمال ایران [دوره 31، شماره 3، 1397، صفحه 115-125]
 • صبوری، حسین مکان‌یابی ژن‌های کنترل‌کنندۀ صفات زراعی در خانواده‌های F3 جو با استفاده از نشانگرهای SSR و ISSR [دوره 31، شماره 4، 1397، صفحه 32-45]
 • صدروی، مهدی کنترل بیولوژیک بیماری بوته‌میری خیار ناشی از Phytophthora spp. با Trichoderma harzianum [دوره 31، شماره 4، 1397، صفحه 101-110]
 • صدقی، مهشید شناسایی مورفولوژیکی-مولکولی و سنجش کلروفیلa وb و کاروتنوئید تام و فعالیت آنتی اکسیدانی جلبکهایAcutodesmus obliquus و Desmodesmus armatus [دوره 31، شماره 2، 1397، صفحه 52-64]
 • صوفی زاده، تروسکه مقایسه محیط کلریمتریک با محیط های Quicolor و استاندارد مولر هینتون آگار جهت سنجش سریع حساسیت آنتی بیوتیکی درخانواده Enterobacteriaceae [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 133-142]

ط

 • طباطبایی قمی، نجمه السادات صفات رویشی و ترکیب‏های اسانس Chaerophyllum macropodum Boiss در رویشگاه‏های مختلف [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 90-108]
 • طوسی، صهبا ساخت و آنالیز بیان ناقل گیاهی pCaBGi [دوره 31، شماره 2، 1397، صفحه 137-155]

ع

 • عباسپور، ناهید ساخت و آنالیز بیان ناقل گیاهی pCaBGi [دوره 31، شماره 2، 1397، صفحه 137-155]
 • عسکری، علی اصغر افزایش پراکسیدهیدروژن و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت در سلول‌های خشخاش ایرانی تیمار شده با متیل جاسمونات و سالیسیلیک اسید [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 143-163]
 • عسگری کرچگانی، فروغ تولید زایلیتول توسط سویه مخمری دباریومایسس هانسنی جداسازی شده از گرده گل پنیرک [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 164-177]
 • عشایری پناه، میترا آنالیز بیوانفورماتیکی پروتئین مایکوباکتریایی Rv1733c بعنوان کاندیدای واکسن، همسانه سازی و بیان آن در Escherichia coli [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 178-189]
 • عصری، یونس صفات رویشی و ترکیب‏های اسانس Chaerophyllum macropodum Boiss در رویشگاه‏های مختلف [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 90-108]
 • علی اران، افسانه بررسی اثرات ضد قارچی اسانس مرزه بختیاری، دارچین و رازیانه بر رشد سه گونه قارچ بیماری‌زای گیاهی در شرایط آزمایشگاهی [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 190-206]
 • علیخانی، حسینعلی ارتباط تولید هورمون IAA با تنش های خشکی و شوری و تغییرات غلظت تریپتوفان در باکتری های جداسازی شده از خاک های شور و شور-سدیمی [دوره 31، شماره 2، 1397، صفحه 119-136]
 • علی فلاحی، حسین مکان‌یابی ژن‌های کنترل‌کنندۀ صفات زراعی در خانواده‌های F3 جو با استفاده از نشانگرهای SSR و ISSR [دوره 31، شماره 4، 1397، صفحه 32-45]

غ

 • غیاثوند، زهرا اثر پودر زالزالک وحشی(ولیک)(Crataegus monogyna) بر رنگ پذیری پوست، شاخص‌های رشد و تغذیه ماهی سیکلید نواری ((Heros severus [دوره 31، شماره 4، 1397، صفحه 61-70]
 • غفاری، مصطفی اثر آفت‌کش کارباماتۀ کارباریل بر رشد جمعیت روتیفر آب شیرین Brachionus calyciflorus [دوره 31، شماره 4، 1397، صفحه 71-83]
 • غفاریان نیا، نیره سادات ساخت و آنالیز بیان ناقل گیاهی pCaBGi [دوره 31، شماره 2، 1397، صفحه 137-155]
 • غفاری زاده، آذین بررسی اثر کود مایع جلبکی Nizamuddinia zanardiniiدر سطوح مختلف اوره بر برخی شاخص‌های رشد و فعالیت آنتی‌اکسیدانی دانه‌رست‌های گندم رقم چمران2 [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 207-227]
 • غلامی، مهران کاربرد نشانگر پروتئین های ذخیره ای بذر در جداسازی چند رقم بادام زمینی ( Arachis hypogaea L.) [دوره 31، شماره 2، 1397، صفحه 42-51]

ف

 • فیاضی حسینی، نشمین جداسازی و شناسایی Staphylococcus pasteuri تولید کننده آنزیم فیتاز از ریزوسفر گندم [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 257-270]
 • فرازمند، عباس بررسی راهکارهای افزایش تجزیه زیستی تری کلرواتیلن با جدایه ایرانSphingopyxis ummariensis باکتری [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 39-56]
 • فرخی، ناصر شناسایی 30 جدایه قارچ Metarhizium با استفاده از توالی ITS1-5/8S-ITS2 [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 228-256]
 • فیض آبادی، محمد مهدی آنالیز بیوانفورماتیکی پروتئین مایکوباکتریایی Rv1733c بعنوان کاندیدای واکسن، همسانه سازی و بیان آن در Escherichia coli [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 178-189]
 • فلسفی، طاهره مقایسه محیط کلریمتریک با محیط های Quicolor و استاندارد مولر هینتون آگار جهت سنجش سریع حساسیت آنتی بیوتیکی درخانواده Enterobacteriaceae [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 133-142]
 • فولادی، جمشید مقایسه محیط کلریمتریک با محیط های Quicolor و استاندارد مولر هینتون آگار جهت سنجش سریع حساسیت آنتی بیوتیکی درخانواده Enterobacteriaceae [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 133-142]
 • فولادی، جمشید جداسازی و شناسایی Staphylococcus pasteuri تولید کننده آنزیم فیتاز از ریزوسفر گندم [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 257-270]

ق

 • قادری سامانی، اکرم بررسی پاسخ های دفاعی گیاهچه های آویشن (.Thymus vulgaris L) تحت تنش خشکی در شرایط این ویترو [دوره 31، شماره 2، 1397، صفحه 76-100]
 • قاسمی نیا، زهرا مقایسه اثر استرس اکسیداتیو بر وضعیت پروتئین‌های غشائی گلبول‌های قرمز در مبتلایان به آپنه خواب انسدادی شدید و خفیف [دوره 31، شماره 2، 1397، صفحه 65-75]
 • قاضی بیرجندی، راضیه بهینه‌سازی تولید آنزیم آمیلاز در باکتری مقاوم به سرمای sp. ATR812 Janthinobacterium با استفاده از روشResponse Surface Methodology [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 271-286]
 • قائنی، منصوره میزان پروتئین و اسید چرب ریزجلبک اسپیرولینا (Spirulina platensis) در شوری های مختلف (در شرایط آزمایشگاهی) [دوره 31، شماره 3، 1397، صفحه 101-114]
 • قبادی، شایان اثر پودر زالزالک وحشی(ولیک)(Crataegus monogyna) بر رنگ پذیری پوست، شاخص‌های رشد و تغذیه ماهی سیکلید نواری ((Heros severus [دوره 31، شماره 4، 1397، صفحه 61-70]
 • قرایی، احمد اثر آفت‌کش کارباماتۀ کارباریل بر رشد جمعیت روتیفر آب شیرین Brachionus calyciflorus [دوره 31، شماره 4، 1397، صفحه 71-83]
 • قزلباش، غلامرضا تولید زایلیتول توسط سویه مخمری دباریومایسس هانسنی جداسازی شده از گرده گل پنیرک [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 164-177]

ک

 • کیابی، بهرام تبارشناختی و ساختار ژنتیکی درون گونه ای لاسرتای سبز خزری [دوره 31، شماره 2، 1397، صفحه 156-168]
 • کاتوزی، مهناز مکان‌یابی ژن‌های کنترل‌کنندۀ صفات زراعی در خانواده‌های F3 جو با استفاده از نشانگرهای SSR و ISSR [دوره 31، شماره 4، 1397، صفحه 32-45]
 • کیارستمی، خدیجه جداسازی و شناسایی Staphylococcus pasteuri تولید کننده آنزیم فیتاز از ریزوسفر گندم [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 257-270]
 • کاظمی، بهرام آنالیز بیوانفورماتیکی پروتئین مایکوباکتریایی Rv1733c بعنوان کاندیدای واکسن، همسانه سازی و بیان آن در Escherichia coli [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 178-189]
 • کاکایی، مهدی تغییرات پروتئوم یونجه در برابر تنش ناشی از تغذیه شته‌خالدار یونجه Monell Therioaphis Trifolii به کمک تکنیک الکتروفورز دوبعدی [دوره 31، شماره 4، 1397، صفحه 111-125]
 • کسلخه، راضیه بررسی ریز ریخت‌شناسی هسته تمشک Rubus L زیرجنس Rubus Lدر شمال ایران [دوره 31، شماره 3، 1397، صفحه 115-125]
 • کولیوند، داود کاربرد ایمنوگلوبولین G خالص شده پروتئین‌های پوششی و حرکتی ویروس برگ بادبزنی مو توسط ستون DEAE سلولزی برای شناسایی ویروس برگ بادبزنی مو [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 287-302]

گ

 • گیلانی، عبدالعلی بررسی اثر کود مایع جلبکی Nizamuddinia zanardiniiدر سطوح مختلف اوره بر برخی شاخص‌های رشد و فعالیت آنتی‌اکسیدانی دانه‌رست‌های گندم رقم چمران2 [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 207-227]
 • گلستانی، ابوالفضل مقایسه اثر استرس اکسیداتیو بر وضعیت پروتئین‌های غشائی گلبول‌های قرمز در مبتلایان به آپنه خواب انسدادی شدید و خفیف [دوره 31، شماره 2، 1397، صفحه 65-75]
 • گوهری، شبنم ارزیابی خصوصیات بیوشیمیایی ارقام سیب بومی آذربایجان غربی [دوره 31، شماره 2، 1397، صفحه 169-182]

م

 • محجوبین تهران، مریم بهینه‌سازی تولید آنزیم آمیلاز در باکتری مقاوم به سرمای sp. ATR812 Janthinobacterium با استفاده از روشResponse Surface Methodology [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 271-286]
 • مروتی، مریم بررسی خطر فلزات سنگین (مس، روی،سرب، کادمیوم و کروم) بر حیات ماهیان در اکوسیستم تالاب انزلی [دوره 31، شماره 3، 1397، صفحه 23-39]
 • مستاجران، اکبر بررسی برخی شاخص‌های فیزیولوژیک در همیاری همولوگ و هترولوگ بین ارقام گندم (Triticum aestivum L.) با باکتری آزوسپیریلوم برازیلنس [دوره 31، شماره 3، 1397، صفحه 69-88]
 • مسعودی، ابوالفضل شناسایی 30 جدایه قارچ Metarhizium با استفاده از توالی ITS1-5/8S-ITS2 [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 228-256]
 • مظفری، شهلا اثر الیسیتورها و ترکیب فیتوهورمون‌ها بر رشد، محتویات رنگیزه‌های فتوسنتزی و پروتئین جلبک sorokiniana Chlorella [دوره 31، شماره 4، 1397، صفحه 47-60]
 • میقانی، فریبا بررسی اثر برخی از عوامل محیطی بر جوانه زنی بذر علف‏ هرز ارشته‌‌خطایی (Lepyrodiclis holosteoides) [دوره 31، شماره 4، 1397، صفحه 127-138]
 • ملکی، محمد صادق اثر سالیسـیلیک اسـید بر برخی از شـاخصهای رشـد و آنزیمهای آنتی اکسیدان چرخه ی گلوتاتیون آسـکوربات تحت کشـت در شیشـه گیاه گوجه فرنگی [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 5-27]
 • مهدی شاهی وند، زهرا بررسی اثرات ضد قارچی اسانس مرزه بختیاری، دارچین و رازیانه بر رشد سه گونه قارچ بیماری‌زای گیاهی در شرایط آزمایشگاهی [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 190-206]

ن

 • نیاکان، مریم مقایسه اثرات نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم و سلیکون بر نهال‌های گلابی وحشی در مواجهه با تنش خشکی [دوره 31، شماره 2، 1397، صفحه 101-118]
 • نحوی، ایرج تولید زایلیتول توسط سویه مخمری دباریومایسس هانسنی جداسازی شده از گرده گل پنیرک [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 164-177]
 • نصیری، مینا اثر سیتوکینین بر رشد و فیزیولوژی دونالیلا سالینا [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 121-132]
 • نصرتی، هادی بهبود اثرات تنش شوری با سیلیکون در ارقام چیتی و سبز لوبیای معمولی(Phaseolus vulgaris) [دوره 31، شماره 3، 1397، صفحه 127-141]
 • نوراللهی، خشنود بررسی اثرات ضد قارچی اسانس مرزه بختیاری، دارچین و رازیانه بر رشد سه گونه قارچ بیماری‌زای گیاهی در شرایط آزمایشگاهی [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 190-206]
 • نورمحمدی، کاظم تغییرات شاخص های تنوع زیستی گروه های اکولوژیک در امتداد گرادیان ارتفاعی (مطالعه موردی: جنگل‌های صلاح الدین کلا، نوشهر) [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 303-321]
 • نوروزی، مصطفی شناسایی مورفولوژیکی-مولکولی و سنجش کلروفیلa وb و کاروتنوئید تام و فعالیت آنتی اکسیدانی جلبکهایAcutodesmus obliquus و Desmodesmus armatus [دوره 31، شماره 2، 1397، صفحه 52-64]

و

 • ورزقانی، بدلی بررسی راهکارهای افزایش تجزیه زیستی تری کلرواتیلن با جدایه ایرانSphingopyxis ummariensis باکتری [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 39-56]
 • وزینی، حسین اثرات ضد سرطانی عصارههای انگلی لیشمانیا و توکسوپلاسما بر رده سلولی سرطانی مقاوم (A2780-CP) و حساس(A2780) به سیس پلاتین [دوره 31، شماره 2، 1397، صفحه 5-22]

ه

 • هاشمی کروئی، سید مسعود تعیین میزان شیوع دنچراستوماستیس کاندیدائی (Candidian Denture stomatitis) و بررسی حساسیت آنها به داروهای ضد قارچ [دوره 31، شماره 3، 1397، صفحه 143-154]

ی

 • یاراحمدی، اسما اثر آفت‌کش کارباماتۀ کارباریل بر رشد جمعیت روتیفر آب شیرین Brachionus calyciflorus [دوره 31، شماره 4، 1397، صفحه 71-83]
 • یزدانی، مجتبی بررسی ترکیب اسید چرب و پتانسیل تولید بیودیزل برخی ریزجلبک ها در زیستگاه های مختلف [دوره 31، شماره 3، 1397، صفحه 152-160]
 • یزدیان، فاطمه افزایش تولید نایسین در بیوراکتور با کشت همزمان Lactococcus lactis و Yarrowia lipolytica [دوره 31، شماره 4، 1397، صفحه 21-32]
 • یزدانیان، محسن بررسی امکان تبدیل برخی مواد آلی به کمپوست پلت‌شده بوسیله لارو Potosia cuprea و مقایسه محتویات آن‌ها با ورمی کمپوست [دوره 31، شماره 3، 1397، صفحه 89-99]