آ

 • آجودانی فر، هاتف سم زدایی هیدرولیزات باگاس نیشکر توسط آهک اشباع به منظور تولید اتانول زیستی [دوره 30، شماره 1، 1396، صفحه 75-94]
 • آذری، نجمه السادات اثر عصاره آبی بنه زعفران بر سیستم ایمنی هومورال در انسان [دوره 30، شماره 2، 1396، صفحه 5-14]
 • آذین، مهرداد سم زدایی هیدرولیزات باگاس نیشکر توسط آهک اشباع به منظور تولید اتانول زیستی [دوره 30، شماره 1، 1396، صفحه 75-94]
 • آشنگرف، مراحم بهینه‌سازی تولید بیووانیلین از سلول‌های در حال استراحت سویه بومی Psychrobacter sp.CSW4 به روش آماری تاگوچی [دوره 25، شماره 1، 1391، صفحه 1-16]
 • آق، ناصر قابلیت های کمی و کیفی تولید بیوماس آرتمیا در مخازن پلی الت ییپلن ی در یک سیستم ساکن )Batch culture با استفاده از یک جیره غذایی ارزان قیمت [دوره 27، شماره 2، 1393، صفحه 5-18]
 • آق، ناصر بررسی اثرهای پروبیوتیک لاکتوباسیلوس رامنوسوس و سیاه دانه بر شاخص های رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان [دوره 24، شماره 1، 1390، صفحه 50-62]
 • آق، ناصر مقایسه زیست سنجی آرتمیای بکرزای ارومیه آرتمیای دوجنسی ارومیه و آرتمیای چین در شرایط آزمایشگاهی [دوره 23، شماره 1، 1389، صفحه 1-7]
 • آقایی، افسانه بررسی خصوصیات سینتیکی پراکسیداز کدو سبز(Cucurbita pepo) [دوره 30، شماره 1، 1396، صفحه 225-238]
 • آموزگار، محمد علی شناسایی مورفولوژیکی-مولکولی و سنجش کلروفیلa وb و کاروتنوئید تام و فعالیت آنتی اکسیدانی جلبکهایAcutodesmus obliquus و Desmodesmus armatus [دوره 31، شماره 2، 1397، صفحه 52-64]

ا

 • ابراهیمی، عیسی عادات غذایی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) در رودخانه بهشت‌آباد چهارمحال و بختیاری [دوره 32، شماره 1، 1398، صفحه 68-78]
 • ابراهیمی، محمدحسین معرفی روشی جدید جهت مقایسه ی فاکتورهای رنگی و استفاده از آن جهت بررسی تاثیر هورمون متیل تستوسترون بر الگوی رنگی در ماهی نر گوپی(Poecilia reticulate) [دوره 23، شماره 2، 1389، صفحه 1-13]
 • ابراهیمی، محمدعلی اثر الیسیتورها و ترکیب فیتوهورمون‌ها بر رشد، محتویات رنگیزه‌های فتوسنتزی و پروتئین جلبک sorokiniana Chlorella [دوره 31، شماره 4، 1397، صفحه 47-60]
 • ابراهیمی پور، غلامحسین تعیین شرایط بهینه تولید ماده ضد میکروبی توسط Alcaligenes faecalis جداشده از خاک های آلوده به نفت به روش سطح پاسخ [دوره 29، شماره 2، 1395، صفحه 227-244]
 • ابراهیمی پور، غلامحسین جداسازی و شناسایی میکسوباکتر تولیدکنندۀ Myxothiazol و Althiomycin از خاک ایران [دوره 32، شماره 1، 1398، صفحه 99-108]
 • ابراهیمی پور، غلامحسین جداسازی و شناسایی باکتری تولید کننده آنزیم ال-آسپاراژیناز برون سلولی فاقد خاصیت گلوتامینازی از خلیج فارس [دوره 32، شماره 2، 1398، صفحه 65-80]
 • ابراهیمی پور، مرجان مطالعات کروموزومی ماهی مرکب ببری (Sepia pharaonis) خلیج فارس از طریق کشت سلول‌های خون [دوره 22، شماره 2، 1388، صفحه 1-8]
 • ابراهیم زاده، محمد علی ارزیابی محتوای تام فنولی و فلاونوئیدی دو گونه از جلبک های سبز به روش اسپکتروفتومتری و کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا [دوره 29، شماره 1، 1395، صفحه 51-78]
 • ابوالمعالی، شمس الضحی معرفی باکتری‌های مقاوم به نیکل دریاچه نمک حاج‌علی‌قلی‌خان و بررسی توان تولید ترکیبات فعال زیستی آن‌‌ها [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 75-89]
 • احتشام، هاله مقایسه زیست سنجی آرتمیای بکرزای ارومیه آرتمیای دوجنسی ارومیه و آرتمیای چین در شرایط آزمایشگاهی [دوره 23، شماره 1، 1389، صفحه 1-7]
 • احسانپور، علی اکبر اثر سالیسـیلیک اسـید بر برخی از شـاخصهای رشـد و آنزیمهای آنتی اکسیدان چرخه ی گلوتاتیون آسـکوربات تحت کشـت در شیشـه گیاه گوجه فرنگی [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 5-27]
 • احسانپور، علی اکبر اثر ویتامین E (آلفا توکوفرول) بر برخی از شاخص‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه تنباکوNicotiana rustica L.)) تحت تنش شوری در کشت در شیشه [دوره 31، شماره 4، 1397، صفحه 81-99]
 • احسانپور، علی‌اکبر اثر نانو نقره بر میزان کلروفیل، جیبرلیک اسید و الگوی الکتروفورزی پروتئین‌های گیاه سیب‌زمینی رقم White Desiree در شرایط کشت در شیشه [دوره 25، شماره 2، 1391، صفحه 13-26]
 • احسان پور، علی اکبر بکار‌گیری در شیشه تریپتوفان بر تجمع ایندول-3- استیک اسید (IAA) و برخی شاخص‌های فیزیولوژیکی گیاه تنباکو (Nicotina rustica L.) [دوره 28، شماره 2، 1394، صفحه 61-74]
 • احسان پور، علی اکبر تولید کالوس از بذر بالغ سورگوم شیرین ( Sorghum bicolor L) [دوره 22، شماره 2، 1388، صفحه 9-17]
 • احمدی، اکرم بررسی ترکیب اسید چرب و پتانسیل تولید بیودیزل برخی ریزجلبک ها در زیستگاه های مختلف [دوره 31، شماره 3، 1397، صفحه 152-160]
 • احمدی، زینب بهینه سازی تولید آنزیم پروتئاز قلیایی در بستر جامد توسط اعضاء جنس باسیلوس با استفاده از بستر جدید سیب زمینی و کاه گندم [دوره 26، شماره 2، 1392، صفحه 1-14]
 • احمدی، محسن تغییرات ریخت شناختی جمجمه خرس قهوه‌ای (Ursus arctos) در دو رشته کوه البرز و زاگرس در ایران [دوره 29، شماره 2، 1395، صفحه 5-22]
 • احمدی اسب چین، سلمان بررسی تجزیه زیستی رنگ ایندیگوکارمین توسط سیستم حاوی Acinetobacter baumannii [دوره 30، شماره 1، 1396، صفحه 5-18]
 • احمدی اسب‌چین، سلمان جذب زیستی فلز نیکل از محلول آبی به وسیله باکتریPseudomonas [دوره 25، شماره 2، 1391، صفحه 1-12]
 • احمدیانی، فریبا بررسی ضریب پایداری و فاکتورهای زیست محیطی موثر بر فراوانی پرتاران ناحیه بین جزر و مدی ساحل بندر لنگه [دوره 24، شماره 1، 1390، صفحه 1-12]
 • احمد زاده، فراهم تبارشناختی و ساختار ژنتیکی درون گونه ای لاسرتای سبز خزری [دوره 31، شماره 2، 1397، صفحه 156-168]
 • احمدلو، فاطمه اثر آماده سازی هورمونی بر جوانه‌زنی و رشد اولیه بذر کاج الداریکا (Pinus eldarica) در شرایط تنش شوری [دوره 27، شماره 1، 1393، صفحه 5-21]
 • ادب آوازه، فاطمه بررسی پاسخ های دفاعی گیاهچه های آویشن (.Thymus vulgaris L) تحت تنش خشکی در شرایط این ویترو [دوره 31، شماره 2، 1397، صفحه 76-100]
 • اربابیان، صدیقه اثر آب مغناطیده بر روی اندام‌های رویشی و روزنه گیاه عدس(Lens Culinaris) [دوره 32، شماره 1، 1398، صفحه 28-40]
 • اسحاقی راد، جواد مقایسه فلور حاشیه و داخل قطعات جنگلی در دامنه های جنوبی جنگل های کرمانشاه [دوره 30، شماره 1، 1396، صفحه 19-36]
 • اسدی آقبلاغی، مرضیه مطالعه فیلوژئوگرافی سگ‌های اهلی (Canis lupus familiaris) استان همدان با استفاده از ژنوم میتوکندری [دوره 28، شماره 2، 1394، صفحه 5-18]
 • اسدیان، پیمان مطالعه روند تغییرات برخی شاخ صهای سیستم دفاع آنتی اکسیدانی در مراحل اولیه زندگی ماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss [دوره 27، شماره 2، 1393، صفحه 73-84]
 • اسفندیاری، عزت اله بررسی اثرات آسکوربات و فولات بر بهبود برخی از شاخص های جوانه زنی گندم تحت تنش شوری و خشکی [دوره 30، شماره 2، 1396، صفحه 46-57]
 • اسفندانی بزچلویی، سمیه بررسی فارماگنوزی، سنجش محتوای فنل و فلاونوئید تام و بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره ساقه و برگ 6 گونهStellaria و دو جنس نزدیک آن در ایران [دوره 29، شماره 1، 1395، صفحه 143-158]
 • اسکندری، سمانه مطالعه تشریحی برگ برخی گونه‌های جنس پیازAllium (Amaryllidaceae) در ایران [دوره 30، شماره 2، 1396، صفحه 158-171]
 • اسماعیلی، اکبر بررسی اثر ضدالتهابی و ضد باکتریایی عصاره لیپیدی قلم دریایی (Virgularia gustavina) در سواحل بندرعباس [دوره 23، شماره 2، 1389، صفحه 56-69]
 • اسماعیلی، حمیدرضا ریخت‌شناسی سنگریزه های شنوایی (اتولیت) در برخی از گونه‌های ماهیان حوضه‌ی جنوبی دریای خزر [دوره 22، شماره 2، 1388، صفحه 18-27]
 • اسماعیلی، فاطمه ارزیابی و مقایسه ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی عصاره اتانولی- آبی و متانولی پوست نارنج [دوره 32، شماره 1، 1398، صفحه 46-56]
 • اسماعیل زاده، امید تغییرات شاخص های تنوع زیستی گروه های اکولوژیک در امتداد گرادیان ارتفاعی (مطالعه موردی: جنگل‌های صلاح الدین کلا، نوشهر) [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 303-321]
 • اشرفی، نبی الله اثر شوک گرمایی کوتاه مدت در ناحیه ریشه بر تبادلات گازی (قلب ارغوان) [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 28-38]
 • اشرف زاده، محمدرضا مطالعه مقدماتی خوک وحشی (Sus scrofa) در جزیره مینو و پارک ها ی ملی گلستان و خبر با تاکید بر ویژگی های ریخت شناختی و ریخت سنجی [دوره 29، شماره 1، 1395، صفحه 27-49]
 • اشرف محرابی، علی بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های گندم اینکورن T boeoticum . و T.urartu نواحی غرب وشمال غرب ایران با استفاده از نشانگرهای SSR [دوره 22، شماره 2، 1388، صفحه 44-53]
 • اشرفی هلان، جواد تاثیر آیبروگست ) STW5 ( در حفاظت از آسیب بافت ریه در مدل تجربی التهابی CLP در رت [دوره 27، شماره 2، 1393، صفحه 31-48]
 • اشکاوند، پیمان تغییرات مرفو-فیزیولوژی نهال های محلب (Prunus mahaleb L.) تحت تاثیر نانوذرات سیلیکون(SiO2 NPs) [دوره 29، شماره 2، 1395، صفحه 45-58]
 • اشکاوند، پیمان مقایسه اثرات نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم و سلیکون بر نهال‌های گلابی وحشی در مواجهه با تنش خشکی [دوره 31، شماره 2، 1397، صفحه 101-118]
 • اصغری زکریا، رسول افزایش پراکسیدهیدروژن و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت در سلول‌های خشخاش ایرانی تیمار شده با متیل جاسمونات و سالیسیلیک اسید [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 143-163]
 • اطمینانی، ادیبه شناسایی فیلوژنتیکی باکتری‌های اندوفیت جداشده از ریشه بادمجان و بررسی توان آنتاگونیستی آن‌ها [دوره 31، شماره 3، 1397، صفحه 9-22]
 • اطمینانی، فایقه شناسایی فیلوژنتیکی باکتری‌های اندوفیت جداشده از ریشه بادمجان و بررسی توان آنتاگونیستی آن‌ها [دوره 31، شماره 3، 1397، صفحه 9-22]
 • اعظمی، سمیه بررسی سه روش استخراج دی. ان. ای (DNA) از Pseudomonas aeruginosa توسط اسپکتروفوتومتر نانودراپ و ژل الکتروفورز [دوره 23، شماره 2، 1389، صفحه 14-22]
 • افتخار، فرشته ارتباط فنوتیپ آنزیم‌های بتالاکتاماز وسیع الطیف (ESBL) با حضور ژن‌ بتالاکتامازهای blaTEM، blaSHV و blaCTX در جدایه های ادراری Klebsiella pneumoniae در تهران [دوره 27، شماره 1، 1393، صفحه 35-44]
 • افتخار، فرشته آنالیز بیوانفورماتیکی پروتئین مایکوباکتریایی Rv1733c بعنوان کاندیدای واکسن، همسانه سازی و بیان آن در Escherichia coli [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 178-189]
 • افشارزاده، سعید بررسی تنوع درون گونه ای و بین گونه ای جنس پوتاموژتون Potamogeton L. در رودخانه زاینده رود براساس شاخصه ریخت شناختی [دوره 27، شماره 1، 1393، صفحه 97-115]
 • اکبری نیا، مسلم تغییرات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی در نهال‌های گلابی وحشی (Pyrus boisseriana) در پاسخ به تغییرات آبیاری [دوره 28، شماره 1، 1394، صفحه 59-78]
 • اکبری نیا، مسلم مقایسه اثرات نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم و سلیکون بر نهال‌های گلابی وحشی در مواجهه با تنش خشکی [دوره 31، شماره 2، 1397، صفحه 101-118]
 • ایگدری، سهیل مقایسه ریختی پنج جمعیت شاهکولی جنوبی (Alburnusmossulensis Heckel,1843)حوضه دجله با استفاده از روش خط سیر پیرامونی [دوره 30، شماره 2، 1396، صفحه 76-87]
 • ایگدری، سهیل بررسی ساختار اسکلتی شیر ماهی Schizothorax pelzami از حوضه دشت کویر [دوره 32، شماره 2، 1398، صفحه 203-217]
 • الیکایی، آمنه اثرات ضد سرطانی عصارههای انگلی لیشمانیا و توکسوپلاسما بر رده سلولی سرطانی مقاوم (A2780-CP) و حساس(A2780) به سیس پلاتین [دوره 31، شماره 2، 1397، صفحه 5-22]
 • المدرس، عباس تولید کالوس از بذر بالغ سورگوم شیرین ( Sorghum bicolor L) [دوره 22، شماره 2، 1388، صفحه 9-17]
 • الهیاری فرد، نجف بررسی پایگاه های توالی آلرژن ها و تعیین پایگاه داده مناسب برای آنالیز بیوانفورماتیکی آلرژنیسیته پروتئین های نوترکیب [دوره 30، شماره 1، 1396، صفحه 37-58]
 • امام زاده، رحمان بکار‌گیری در شیشه تریپتوفان بر تجمع ایندول-3- استیک اسید (IAA) و برخی شاخص‌های فیزیولوژیکی گیاه تنباکو (Nicotina rustica L.) [دوره 28، شماره 2، 1394، صفحه 61-74]
 • ایمانی، احمد آسیب شناسی اثرات سطوح مختلف نانوذره مس در آب بر آبشش بچه ماهی قزل-آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) پیش و پس از یک دوره بازیابی [دوره 30، شماره 2، 1396، صفحه 31-42]
 • ایمانی، جلیل تغییرات ریخت شناختی جمجمه خرس قهوه‌ای (Ursus arctos) در دو رشته کوه البرز و زاگرس در ایران [دوره 29، شماره 2، 1395، صفحه 5-22]
 • ایمانی، علی تاثیر منبع گرده بر میزان و نوسانات قند های محلول، پروتئین، اسد های آمینه و اسید های چرب در مراحل قبل و بعد از جوانه زنی بذور هیبرید حاصل ازتلاقی رقم "آ 200" با ارقام"تونو"، "شاهرود 12" و "آ230" [دوره 29، شماره 2، 1395، صفحه 23-44]
 • امتیازی، گیتی شبیه سازی دینامیک مولکولی پروتئین همولیزین باسیلوس پامیلوس و داکینگ آن با کلسترول و پیشگویی تغییرات کنفورماسیونی این پروتئین در طراحی دارو با کمک بیوانفورماتیک [دوره 29، شماره 2، 1395، صفحه 79-100]
 • امیری، حمزه بررسی اثر متقابل مس و سالیسیلیک اسید بر میزان قند محلول ، نا محلول ، پرولین و فعالیت آنزیم کاتالاز دو رقم گیاه ماش (Vigna radiata L.) [دوره 30، شماره 1، 1396، صفحه 95-112]
 • امیری، حمزه امیری شناسایی ترکیب‌های تشکیل‌دهندۀ اسانس و بررسی ساختارهای ترشحی گیاه Grammosciadium scabridium Boiss. در مرحلۀ میوه‌دهی [دوره 31، شماره 4، 1397، صفحه 9-19]
 • امیری، ناهید بررسی اثر دگرآسیبی تعدادی از اسیدهای فنلی بر محتوای پروتئین و فعالیت برخی آنزیم‌های پاد اکسایشی گیاه تاج خروس [دوره 25، شماره 1، 1391]
 • امر قلیپور کاسمانی، وحید بررسی زیتوده (بیوماس) گونه های چیره آبزی و تاثیر پذیری آن از اجتماعات گیاهی در چهار تالاب مهم بابل، استان مازندران [دوره 26، شماره 1، 1392، صفحه 57-67]
 • امینی، جهانشیر بهینه‌سازی تولید بیووانیلین از سلول‌های در حال استراحت سویه بومی Psychrobacter sp.CSW4 به روش آماری تاگوچی [دوره 25، شماره 1، 1391، صفحه 1-16]
 • امینی، فریبا حفاظت کلسیم‌کلرید از گیاه پریوش Catharanthus roseus تحت تنش شوری با القاء سیستم دفاع آنتی‌اکسیداتیو و افزایش رنگیزه‌های فتوسنتزی [دوره 30، شماره 1، 1396، صفحه 113-136]
 • امین زاده، افشین قابلیت های کمی و کیفی تولید بیوماس آرتمیا در مخازن پلی الت ییپلن ی در یک سیستم ساکن )Batch culture با استفاده از یک جیره غذایی ارزان قیمت [دوره 27، شماره 2، 1393، صفحه 5-18]
 • انشاییه، مرجان بهینه سازی تولید روغن میکروبی و زایلیتول در مخمر مولد چربیRhodotorula mucilaginosa [دوره 29، شماره 1، 1395، صفحه 5-21]
 • انوری، معصومه بررسی مقایسه‌ای تولید آنزیم پروتئاز قلیایی به دو روش کشت غوطه‌ور و تخمیر در بستر جامد توسط اعضای جنس Bacillus [دوره 25، شماره 2، 1391، صفحه 61-74]
 • انوری، معصومه بررسی مقایسه‌ای تولید آنزیم پروتئاز قلیایی به دو روش کشت غوطه‌ور و تخمیر در بستر جامد توسط اعضای جنس Bacillus [دوره 25، شماره 2، 1391، صفحه 61-74]
 • انوری، معصومه بهینه سازی تولید آنزیم پروتئاز قلیایی در بستر جامد توسط اعضاء جنس باسیلوس با استفاده از بستر جدید سیب زمینی و کاه گندم [دوره 26، شماره 2، 1392، صفحه 1-14]
 • انوری، معصومه رنگ زدایی رنگ آزوی قرمز کنگو توسط باکتری های جداسازی شده از پساب کارخانجات نساجی [دوره 30، شماره 2، 1396، صفحه 15-30]
 • انوری، معصومه جداسازی و بررسی مقاومت دارویی باکتری Helicobacter pylori [دوره 23، شماره 1، 1389، صفحه 8-17]
 • انوری، معصومه بهینه‌سازی تولید آنزیم آلکالین پروتئاز به سویه‌ای از جنس Bacillus جدا شده از خاک [دوره 23، شماره 2، 1389، صفحه 23-29]
 • اورنگ، عبدالمنان بررسی پایگاه های توالی آلرژن ها و تعیین پایگاه داده مناسب برای آنالیز بیوانفورماتیکی آلرژنیسیته پروتئین های نوترکیب [دوره 30، شماره 1، 1396، صفحه 37-58]
 • اونق، ابراهیم قابلیت های کمی و کیفی تولید بیوماس آرتمیا در مخازن پلی الت ییپلن ی در یک سیستم ساکن )Batch culture با استفاده از یک جیره غذایی ارزان قیمت [دوره 27، شماره 2، 1393، صفحه 5-18]

ب

 • بابایی، فریبا بررسی تشریحی برگ برخی گونه‌های جنس بید در ایران [دوره 25، شماره 2، 1391، صفحه 27-38]
 • باباجانی، سحر اثر غلظت های مختلف یون کلر بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی در سه رقم توتون (Nicoiana tabacum)گرمخانه‌ای [دوره 29، شماره 2، 1395، صفحه 211-226]
 • باباربیع، مهرداد بررسی امکان تبدیل برخی مواد آلی به کمپوست پلت‌شده بوسیله لارو Potosia cuprea و مقایسه محتویات آن‌ها با ورمی کمپوست [دوره 31، شماره 3، 1397، صفحه 89-99]
 • بابائی، معصومه تأثیر داروی ضد تومور وینورلبین بر روی پروتئین های کروماتین سلولهای ماکروفاژ ریوی در مقایسه با دانومایسین [دوره 30، شماره 2، 1396، صفحه 116-127]
 • باریک رو، نوشین بررسی تغییر محتوای اسمولیت های سازگار در چهار رقم گندم تحت تنش کمبود آب [دوره 29، شماره 1، 1395، صفحه 121-142]
 • باغبانی، سمیه ریخت‌شناسی سنگریزه های شنوایی (اتولیت) در برخی از گونه‌های ماهیان حوضه‌ی جنوبی دریای خزر [دوره 22، شماره 2، 1388، صفحه 18-27]
 • باقری، عبدالرضا بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های گندم اینکورن T boeoticum . و T.urartu نواحی غرب وشمال غرب ایران با استفاده از نشانگرهای SSR [دوره 22، شماره 2، 1388، صفحه 44-53]
 • بیت سیاح، خدیجه تاثیر سطوح مختلف ویتامین c بر شاخص های ایمنی در ماهی شیربت Barbus grypus [دوره 27، شماره 1، 1393، صفحه 23-34]
 • بحرینی، معصومه بهینه‌سازی تولید آنزیم آمیلاز در باکتری مقاوم به سرمای sp. ATR812 Janthinobacterium با استفاده از روشResponse Surface Methodology [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 271-286]
 • بخشی خانیکی، غلامرضا صفات رویشی و ترکیب‏های اسانس Chaerophyllum macropodum Boiss در رویشگاه‏های مختلف [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 90-108]
 • بخشی خانیکی، غلامرضا اثر الیسیتورها و ترکیب فیتوهورمون‌ها بر رشد، محتویات رنگیزه‌های فتوسنتزی و پروتئین جلبک sorokiniana Chlorella [دوره 31، شماره 4، 1397، صفحه 47-60]
 • بخشی خانیکی، غلامرضا بخشی شناسایی مورفولوژیکی-مولکولی و سنجش کلروفیلa وb و کاروتنوئید تام و فعالیت آنتی اکسیدانی جلبکهایAcutodesmus obliquus و Desmodesmus armatus [دوره 31، شماره 2، 1397، صفحه 52-64]
 • برجیان، معصومه تأثیر عنصر کادمیوم بر برخی از فاکتورهای استرس اکسیداتیو در گیاه Brassica oleracea cv. saccata درمحیط هیدروپونیک [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 57-74]
 • بردخوانی، مریم مطالعه مقدماتی خوک وحشی (Sus scrofa) در جزیره مینو و پارک ها ی ملی گلستان و خبر با تاکید بر ویژگی های ریخت شناختی و ریخت سنجی [دوره 29، شماره 1، 1395، صفحه 27-49]
 • بکائیان، محمد بررسی فعالیت ضد میکروبی اسانس و عصاره گیاه مورد (Myrtus communis l) علیه سویه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین [دوره 26، شماره 2، 1392، صفحه 37-46]
 • بکائیان، محمد بررسی میزان استقرار استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین (MRSA) در بیمارستان شهرستان زابل در سال 1389 [دوره 28، شماره 1، 1394، صفحه 51-58]
 • بلالی، غلامرضا بررسی تنوع درون گونه ای و بین گونه ای جنس پوتاموژتون Potamogeton L. در رودخانه زاینده رود براساس شاخصه ریخت شناختی [دوره 27، شماره 1، 1393، صفحه 97-115]
 • بلند قامت پور، زهرا طراحی و ارزیابی محیط های کلریمتریک جهت سنجش سریع حساسیت آنتی بیوتیکی در خانواده انتروباکتریاسه و باکتری های غیر تخمیری [دوره 25، شماره 1، 1391، صفحه 1-8]
 • بلند قامت پور، زهرا طراحی و ارزیابی محیطهای کلریمتریک جهت سنجش سریع حساسیت آنتیبیوتیکی در خانواده انتروباکتریاسه و باکتریهای غیر تخمیری [دوره 26، شماره 1، 1392، صفحه 1-8]
 • بمبئی، بیژن جداسازی و شناسایی باکتری تولید کننده آنزیم ال-آسپاراژیناز برون سلولی فاقد خاصیت گلوتامینازی از خلیج فارس [دوره 32، شماره 2، 1398، صفحه 65-80]
 • بهجت نیا، سید علی اکبر کاربرد ایمنوگلوبولین G خالص شده پروتئین‌های پوششی و حرکتی ویروس برگ بادبزنی مو توسط ستون DEAE سلولزی برای شناسایی ویروس برگ بادبزنی مو [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 287-302]
 • بهداد، آسیه بررسی میزان تحمل گیاه خرفه (Portulaca oleracea L.) به تنش کروم بر اساس رشد، شاخص های فتوسنتز و میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان [دوره 32، شماره 1، 1398، صفحه 89-98]
 • بهروزی راد، بهروز بررسی مراحل تولیدمثل و میزان موفقیت جوجه آوری پرستو دریایی پشت دودی Onychoprion anaethetus در جزیره قبرناخدا در سال 1394 [دوره 32، شماره 1، 1398، صفحه 5-15]
 • بهمنی، محمود رشد و نمو بافت غضروف در تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) [دوره 27، شماره 1، 1393، صفحه 63-78]
 • بهمنش، مهرداد افزایش تولید ترکیبات لیگنانی و فنلی تحت تاثیر دیواره قارچ Fusarium graminearum در کشت تعلیقی کتان سفید Linum album [دوره 29، شماره 1، 1395، صفحه 79-102]

پ

 • پاراد، قاسم علی پاسخ زنده‌مانی، رشد و تخصیص بیوماس اندام‌های نهال‌ ون (Fraxinus excelsior L.) به تنش غرقابی [دوره 25، شماره 1، 1391، صفحه 9-20]
 • پارسیئان، مهدیه شناسایی 30 جدایه قارچ Metarhizium با استفاده از توالی ITS1-5/8S-ITS2 [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 228-256]
 • پاکروان، منیژه بررسی تشریحی برگ برخی گونه‌های جنس بید در ایران [دوره 25، شماره 2، 1391، صفحه 27-38]
 • پاکروان، منیژه بررسی سیستماتیک زیر‌گونه‌های Hordeum murinum در استان خوزستان [دوره 23، شماره 1، 1389، صفحه 40-52]
 • پاکروان، منیژه بررسی کلادیستیکی گونه های جنس پنیرک (تیره پنیرک) در ایران بر اساس صفات ریخت شناسی [دوره 23، شماره 2، 1389، صفحه 30-40]
 • پاکروان فرد، منیژه گرده شناسی در برخی از گونه های جنس همیشه بهار(Asteraceae: Calendula )در ایران [دوره 30، شماره 2، 1396، صفحه 128-136]
 • پاک کیش، زهرا تاثیر هورمون های پوتریسین و متیل جاسمونات روی نحوه تشکیل کیسه های ترشحی در میوه های انبارشده پرتقال رقم والنسیا [دوره 30، شماره 1، 1396، صفحه 239-256]
 • پرویز سلاطی، امیر مطالعه روند تغییرات برخی شاخ صهای سیستم دفاع آنتی اکسیدانی در مراحل اولیه زندگی ماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss [دوره 27، شماره 2، 1393، صفحه 73-84]
 • پناهی، پریسا برآورد سطح برگ گونه‌های درختی شاخص قطعة خزر باغ گیاه‌شناسی ملی ایران به‌روش غیرتخریبی [دوره 29، شماره 1، 1395، صفحه 175-190]
 • پناهنده، مریم بررسی خطر فلزات سنگین (مس، روی،سرب، کادمیوم و کروم) بر حیات ماهیان در اکوسیستم تالاب انزلی [دوره 31، شماره 3، 1397، صفحه 23-39]
 • پوراسماعیل، معصومه بررسی تنوع ژنتیکی تحمل به شوری در کلکسیون هسته نخود تیپ کابلی بانک ژن گیاهی ملی ایران در مرحله جوانه زنی [دوره 24، شماره 1، 1390، صفحه 13-31]
 • پوراکبر، لطیفه اثر شوری بر آنزیم‌های آنتی اکسیداتیو در ریشه‌ها و اندام هوایی گیاه ذرت (Zea mays L.) [دوره 28، شماره 1، 1394، صفحه 5-22]
 • پورسیدی، شهرام بررسی فعالیت ضدمیکروبی عصاره اتانولی فلفل قرمز (Cayenne pepper)، تاج خروس(Amaranthus retroflexus) و مرزه (Satureja hortensis) علیه سویه‌های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به آنتی‌بیوتیک [دوره 25، شماره 2، 1391، صفحه 39-48]
 • پورکاظم، حسین رنگ زدایی رنگ آزوی قرمز کنگو توسط باکتری های جداسازی شده از پساب کارخانجات نساجی [دوره 30، شماره 2، 1396، صفحه 15-30]
 • پورمحمد، علیرضا بررسی اثرات آسکوربات و فولات بر بهبود برخی از شاخص های جوانه زنی گندم تحت تنش شوری و خشکی [دوره 30، شماره 2، 1396، صفحه 46-57]
 • پور هاشمی، مهدی برآورد سطح برگ گونه‌های درختی شاخص قطعة خزر باغ گیاه‌شناسی ملی ایران به‌روش غیرتخریبی [دوره 29، شماره 1، 1395، صفحه 175-190]

ت

 • تاجیک، حسین ارزیابی و مقایسه ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی عصاره اتانولی- آبی و متانولی پوست نارنج [دوره 32، شماره 1، 1398، صفحه 46-56]
 • تبارکی، رضا بررسی تجزیه زیستی رنگ ایندیگوکارمین توسط سیستم حاوی Acinetobacter baumannii [دوره 30، شماره 1، 1396، صفحه 5-18]
 • تبارکی، نسیم بررسی ضریب پایداری و فاکتورهای زیست محیطی موثر بر فراوانی پرتاران ناحیه بین جزر و مدی ساحل بندر لنگه [دوره 24، شماره 1، 1390، صفحه 1-12]
 • تحصیلی، ژاله افزایش تولید ترکیبات لیگنانی و فنلی تحت تاثیر دیواره قارچ Fusarium graminearum در کشت تعلیقی کتان سفید Linum album [دوره 29، شماره 1، 1395، صفحه 79-102]
 • ترابیان، یوسف برآورد سطح برگ گونه‌های درختی شاخص قطعة خزر باغ گیاه‌شناسی ملی ایران به‌روش غیرتخریبی [دوره 29، شماره 1، 1395، صفحه 175-190]
 • تربتی، سمانه مطالعه برخی پاسخ های بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی Hydrocotyle vulgarisدر جریان تیمار با نوعی آلاینده آلی: بررسی کارایی گیاه در پالایش سبز با تغییرات محیطی [دوره 31، شماره 2، 1397، صفحه 23-41]
 • ترکش، فرزانه بررسی پاسخ‌های دفاع آنتی‌اکسیدانی در سه ژنوتیپ Lolium perenne تحت تنش خشکی [دوره 32، شماره 1، 1398، صفحه 57-67]
 • تفقدی نیا، بهرام توان زیستی چای کمپوست بر برخی از صفات فیزیولوژیک گیاه‌ شاهی در مرحله‌ی رویشیLepidium sativum L. [دوره 25، شماره 1، 1391]
 • تقی زاده، رضا اثر تنش شوری بر ارقام برنج (Oryza Sativa L.) در مرحله گیاهچه‌ای و زایشی تحت شرایط کشت هیدروپونیک [دوره 32، شماره 2، 1398، صفحه 119-136]
 • تقی زاده، زینب مکان‌یابی ژن‌های کنترل‌کنندۀ صفات زراعی در خانواده‌های F3 جو با استفاده از نشانگرهای SSR و ISSR [دوره 31، شماره 4، 1397، صفحه 32-45]
 • تقی زاده، محمد مدلسازی به روش هومولوژی و شبیه سازی دینامیک مولکولی پروتئین Rab23 انسانی به هدف انجام مطالعات Docking با لیگاند کلسترول [دوره 26، شماره 1، 1392، صفحه 43-55]
 • توحیدی فرید، هانیه بررسی تاثیر روش کنترلی قطع کردن بر رشد علف های هرزآبزی غوطه ور (Chara Vulgaris) و (Najas felexilis) در دریاچه پارک آزادگان تهران [دوره 24، شماره 1، 1390، صفحه 32-40]
 • توسلی، اختر بررسی تشریحی برگ برخی گونه‌های جنس بید در ایران [دوره 25، شماره 2، 1391، صفحه 27-38]
 • توسلی، اختر بررسی تشریحی برگ برخی گونه‌های جنس بید در ایران [دوره 25، شماره 2، 1391، صفحه 27-38]
 • توسلی، اختر مطالعه ریخت شناسی دانه گرده جنس لاله در ایران [دوره 26، شماره 2، 1392، صفحه 47-60]
 • توسلی، اختر بررسی سیستماتیک زیر‌گونه‌های Hordeum murinum در استان خوزستان [دوره 23، شماره 1، 1389، صفحه 40-52]
 • توفیقی، حسن ارتباط تولید هورمون IAA با تنش های خشکی و شوری و تغییرات غلظت تریپتوفان در باکتری های جداسازی شده از خاک های شور و شور-سدیمی [دوره 31، شماره 2، 1397، صفحه 119-136]
 • تو کمه چی، امیر بررسی اثرهای پروبیوتیک لاکتوباسیلوس رامنوسوس و سیاه دانه بر شاخص های رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان [دوره 24، شماره 1، 1390، صفحه 50-62]

ج

 • جامعی، رشید بررسی فیتوشیمیایی و فعالیت‌های پاداکسایشی در غددزیرزمینی و برگ‌های Leontice leontopetalum وL. armeniaca از ایران [دوره 29، شماره 1، 1395، صفحه 103-120]
 • جرجانی، عیسی بررسی ریز ریخت‌شناسی هسته تمشک Rubus L زیرجنس Rubus Lدر شمال ایران [دوره 31، شماره 3، 1397، صفحه 115-125]
 • جعفری، سجاد بررسی ظرفیت پاد اکسایشی، محتوی فنل تام و ویتامین ث علف چشمه های (Nasturtium Officinale L.) جمع آوری شده از پنج منطقه مختلف ایران [دوره 26، شماره 2، 1392، صفحه 25-36]
 • جعفری، فاطمه تغییرات جوامع فیتوپلانکتونی در ارتباط با کیفیت آب در سواحل جنوب غربی دریای خزر(استان گیلان) [دوره 30، شماره 2، 1396، صفحه 57-78]
 • جعفری، ناصر جذب زیستی فلز نیکل از محلول آبی به وسیله باکتریPseudomonas [دوره 25، شماره 2، 1391، صفحه 1-12]
 • جعفری، ناصر مطالعه کنتیکی و ایزوترم جذب زیستی نیکل به وسیله جلبک قرمز . Gracilaria sp [دوره 27، شماره 2، 1393، صفحه 19-30]
 • جعفری، ناصر ارزیابی محتوای تام فنولی و فلاونوئیدی دو گونه از جلبک های سبز به روش اسپکتروفتومتری و کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا [دوره 29، شماره 1، 1395، صفحه 51-78]
 • جعفری‌دینانی، نرگس تعیین ظرفیت آنتی اکسیدانی، محتوای فلاونوئید و پلی فنل عصاره استخراج شده در سه گیاه , Humulus lupulus Cynara Scolymus و Kelussia odoratissima Mozaffarian [دوره 26، شماره 2، 1392، صفحه 15-24]
 • جلالی، غلامعلی مورفوتیپ‌های بذر و براکته‌ی ممرز(carpinus betulus L.) [دوره 25، شماره 1، 1391، صفحه 17-32]
 • جلالوند، معصومه معرفی باکتری‌های مقاوم به نیکل دریاچه نمک حاج‌علی‌قلی‌خان و بررسی توان تولید ترکیبات فعال زیستی آن‌‌ها [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 75-89]
 • جلیلی، پریا بررسی ساختار اسکلتی شیر ماهی Schizothorax pelzami از حوضه دشت کویر [دوره 32، شماره 2، 1398، صفحه 203-217]
 • جلیلی، حسن تاثیر اتانل بر تولید پیگمان‌ها در کلرلا سوروکینیانا در شرایط اتوتروف [دوره 32، شماره 1، 1398، صفحه 78-88]
 • جمال امیدی، فاطمه کاربرد نشانگر پروتئین های ذخیره ای بذر در جداسازی چند رقم بادام زمینی ( Arachis hypogaea L.) [دوره 31، شماره 2، 1397، صفحه 42-51]
 • جمال امیدی، معصومه کاربرد نشانگر پروتئین های ذخیره ای بذر در جداسازی چند رقم بادام زمینی ( Arachis hypogaea L.) [دوره 31، شماره 2، 1397، صفحه 42-51]
 • جمال پور، محمد بررسی تعیین سن ماهی بیاه (Liza macrolepis) از روی ساختار فلس در خور موسی [دوره 25، شماره 1، 1391، صفحه 21-32]
 • جمال پور، محمد بررسی تعیین سن ماهی بیاه)(Liza macrolepis)ز روی ساختار فلس در خورموسی [دوره 26، شماره 1، 1392، صفحه 21-32]
 • جم زاده، زیبا مطالعه ریخت شناسی دانه گرده جنس لاله در ایران [دوره 26، شماره 2، 1392، صفحه 47-60]
 • جمشیدی، آمنه اثر الیسیتورها و ترکیب فیتوهورمون‌ها بر رشد، محتویات رنگیزه‌های فتوسنتزی و پروتئین جلبک sorokiniana Chlorella [دوره 31، شماره 4، 1397، صفحه 47-60]
 • جمیلی، شهلا بررسی اثر نیترات سرب بر بافت های ماهی کلمه Rutilus rutilus caspius [دوره 27، شماره 1، 1393، صفحه 79-96]
 • جمیلی، شهلا بررسی ساختار جمعیت جلبک‌های سبز و سیانوباکترهای دریاچة ولشت [دوره 23، شماره 1، 1389، صفحه 60-71]
 • جنگی اسکوئی، شمسی تاثیر مکمل اکسید منیزیم،سولفات روی در قدرت ماهیچه ای،سطح سرمی منیزیم و روی در زنان سالم و فعال [دوره 25، شماره 1، 1391]
 • جهانی، سمانه بررسی تأثیر پارامترهای مختلف در استحصال زیستی اورانیوم با استفاده از باکتری Acidithiobacillus ferrooxidans و کانسنگ آنومالی 2 ساغند یزد [دوره 29، شماره 2، 1395، صفحه 145-160]
 • جوادی، عادل بررسی اثرات آسکوربات و فولات بر بهبود برخی از شاخص های جوانه زنی گندم تحت تنش شوری و خشکی [دوره 30، شماره 2، 1396، صفحه 46-57]
 • جوانی جونی، فاطمه اثرات ضد سرطانی عصارههای انگلی لیشمانیا و توکسوپلاسما بر رده سلولی سرطانی مقاوم (A2780-CP) و حساس(A2780) به سیس پلاتین [دوره 31، شماره 2، 1397، صفحه 5-22]
 • جوانمرد، زینب اثر آماده سازی هورمونی بر جوانه‌زنی و رشد اولیه بذر کاج الداریکا (Pinus eldarica) در شرایط تنش شوری [دوره 27، شماره 1، 1393، صفحه 5-21]
 • جواهری بابلی، مهران تاثیر افزودن عصاره گیاه استویا (Stevia rebaudiana) برروی رشد، بقا و ترکیب شیمیایی فیله ماهی کپور معمولی Cyprinus carpio) ) [دوره 31، شماره 3، 1397، صفحه 55-67]
 • جوکار، مهسا شناسایی 30 جدایه قارچ Metarhizium با استفاده از توالی ITS1-5/8S-ITS2 [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 228-256]

چ

 • چاپلاق پریدری، ایمان مورفوتیپ‌های بذر و براکته‌ی ممرز(carpinus betulus L.) [دوره 25، شماره 1، 1391، صفحه 17-32]
 • چله مال دزفول نژاد، مژده تاثیر سطوح مختلف ویتامین c بر شاخص های ایمنی در ماهی شیربت Barbus grypus [دوره 27، شماره 1، 1393، صفحه 23-34]
 • چله مال دزفول نژاد، مژده بررسی اثر سطوح مختلف ویتامینD بر شاخص های تیروئیدی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 30، شماره 2، 1396، صفحه 185-196]
 • چله مال دزفول نژاد، مژده بررسی تأثیر استفاده از پودر پوست موز درجیره غذایی بر رشد، بقا و ترکیب شیمیایی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 109-120]
 • چله مال دزفول نژاد، مژده تاثیر افزودن عصاره گیاه استویا (Stevia rebaudiana) برروی رشد، بقا و ترکیب شیمیایی فیله ماهی کپور معمولی Cyprinus carpio) ) [دوره 31، شماره 3، 1397، صفحه 55-67]
 • چنگیزی، رضا اثر پودر زالزالک وحشی(ولیک)(Crataegus monogyna) بر رنگ پذیری پوست، شاخص‌های رشد و تغذیه ماهی سیکلید نواری ((Heros severus [دوره 31، شماره 4، 1397، صفحه 61-70]

ح

 • حاجی، محمد کنترل بیولوژیک بیماری بوته‌میری خیار ناشی از Phytophthora spp. با Trichoderma harzianum [دوره 31، شماره 4، 1397، صفحه 101-110]
 • حاجی حسن، زهرا بررسی تمایل اتصال داروهای ضد سرطان اکتینومایسین D و میتوزانترون به کروماتین کبد موش صحرایی [دوره 28، شماره 1، 1394، صفحه 23-36]
 • حاجی حسن، زهرا بهینه‏سازی کدونی و مقایسه‏ی بیان فاکتور رشد عصبی بتا انسانی (β-NGF) بصورت نوترکیب در میزبان‏های باکتریایی( BL21(DE3 و BL21(DE3)pLysS [دوره 29، شماره 2، 1395، صفحه 101-116]
 • حاجی حسن، زهرا بیان افزایش‌یافته پروتئین نوترکیب اکتیوین A با استفاده از محیط کشت بهینه‌سازی شده [دوره 32، شماره 2، 1398، صفحه 186-202]
 • حاج حسینی، رضا بررسی بیان ژن rus باکتری Acidithiobacillus ferrooxidans تیمار شده با اشعه UV در فرایند فروشویی میکروبی اورانیوم [دوره 32، شماره 2، 1398، صفحه 41-53]
 • حامدی، جواد مقایسه تاثیر میکروبیوتای مدفوع نوزاد بر بقای زیستی سلولهای سرطانی روده و سلولهای بنیادی سوماتیکی نامحدود [دوره 30، شماره 1، 1396، صفحه 209-224]
 • حامدی، جواد افزایش تولید نایسین در بیوراکتور با کشت همزمان Lactococcus lactis و Yarrowia lipolytica [دوره 31، شماره 4، 1397، صفحه 21-32]
 • حبیبی، میثم بررسی ریز ریخت‌شناسی هسته تمشک Rubus L زیرجنس Rubus Lدر شمال ایران [دوره 31، شماره 3، 1397، صفحه 115-125]
 • حجازی، محمد امین اثر سیتوکینین بر رشد و فیزیولوژی دونالیلا سالینا [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 121-132]
 • حجت انصاری، طلعت ریخت‌شناسی سنگریزه های شنوایی (اتولیت) در برخی از گونه‌های ماهیان حوضه‌ی جنوبی دریای خزر [دوره 22، شماره 2، 1388، صفحه 18-27]
 • حیدری، نستوه تاثیر افزودن عصاره گیاه استویا (Stevia rebaudiana) برروی رشد، بقا و ترکیب شیمیایی فیله ماهی کپور معمولی Cyprinus carpio) ) [دوره 31، شماره 3، 1397، صفحه 55-67]
 • حیدری زاده، مسعود مطالعه ویژگی ها و اثرات مهارکننده های آمیلازی موجود در بذر لوبیای قرمز . Phaseolus vulgaris , L مسعود [دوره 28، شماره 2، 1394، صفحه 49-59]
 • حسینی، احمد بررسی رفتار زادآوری گونه‌های درختی بنه و کیکم به منظور شناخت چگونگی استقرار طبیعی آن در جنگل‌های زاگرس [دوره 31، شماره 3، 1397، صفحه 41-54]
 • حسینی، سید محسن تغییرات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی در نهال‌های گلابی وحشی (Pyrus boisseriana) در پاسخ به تغییرات آبیاری [دوره 28، شماره 1، 1394، صفحه 59-78]
 • حسینی، سید محسن مقایسه اثرات نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم و سلیکون بر نهال‌های گلابی وحشی در مواجهه با تنش خشکی [دوره 31، شماره 2، 1397، صفحه 101-118]
 • حسن آبادی، زهرا مطالعه تنوع زیستی گونه های گیاهی آوندی در منطقه حفاظت شده بیدوئیه بردسیر کرمان [دوره 32، شماره 2، 1398، صفحه 90-118]
 • حسن پور، شقایق مقایسه ریختی پنج جمعیت شاهکولی جنوبی (Alburnusmossulensis Heckel,1843)حوضه دجله با استفاده از روش خط سیر پیرامونی [دوره 30، شماره 2، 1396، صفحه 76-87]
 • حسینخانی، سامان تولید اسید لینولئیک مزدوج از روغن کرچک توسط پروبیوتیک L. plantarum ATCC 8014 [دوره 25، شماره 1، 1391، صفحه 33-44]
 • حسندخت، محمد رضا بررسی ظرفیت پاد اکسایشی، محتوی فنل تام و ویتامین ث علف چشمه های (Nasturtium Officinale L.) جمع آوری شده از پنج منطقه مختلف ایران [دوره 26، شماره 2، 1392، صفحه 25-36]
 • حسین زاده، جعفر بررسی رفتار زادآوری گونه‌های درختی بنه و کیکم به منظور شناخت چگونگی استقرار طبیعی آن در جنگل‌های زاگرس [دوره 31، شماره 3، 1397، صفحه 41-54]
 • حسن زاده قورت تپه، عبدالله ارزیابی خصوصیات بیوشیمیایی ارقام سیب بومی آذربایجان غربی [دوره 31، شماره 2، 1397، صفحه 169-182]
 • حسین زاده کلاگر، اباصلت مطالعه تنوع درون گونه‌ای جمعیت‌های گونه لور (Carpinus orientalis Mill) با استفاده از الگوی پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر [دوره 28، شماره 2، 1394، صفحه 33-47]
 • حسین زاده نمین، منیر اثر شوری و نانو نقره بر پارامترهای رشد و خصوصیات بیوشیمیایی بنه زعفران تیمار شده در شرایط غوطه ور [دوره 29، شماره 1، 1395، صفحه 159-174]
 • حسین زاده نمین، منیر بررسی اثر نیترات نقره بر ترکیبات و فعالیت آنتی اکسیدانی در کالوسهای حاصل از جدا کشت برگ گیاه اسطوخودوس(Lavandula angostifolia) [دوره 30، شماره 1، 1396، صفحه 137-158]
 • حسین زاده نمین، منیر اثر عصاره آبی بنه زعفران بر سیستم ایمنی هومورال در انسان [دوره 30، شماره 2، 1396، صفحه 5-14]
 • حسن سلطان سولقانی، طیبه شناسایی مورفولوژیکی-مولکولی و سنجش کلروفیلa وb و کاروتنوئید تام و فعالیت آنتی اکسیدانی جلبکهایAcutodesmus obliquus و Desmodesmus armatus [دوره 31، شماره 2، 1397، صفحه 52-64]
 • حسینی کاخک، سیدعلیرضا اثر یک دوره تمرین استقامتی بر غلظت هموسیستئین و لیپید در پلاسمای موش‌های صحرایی [دوره 24، شماره 1، 1390، صفحه 63-76]
 • حسینی مقدم، حسین مکان‌یابی ژن‌های کنترل‌کنندۀ صفات زراعی در خانواده‌های F3 جو با استفاده از نشانگرهای SSR و ISSR [دوره 31، شماره 4، 1397، صفحه 32-45]
 • حسن نتاج، محمدعلی بررسی روند جذب و تعدیل فلز روی با استفاده از سبوس برنج در آب برگشتی سیستم‌های پرورش نیمه متراکم ماهی قزل‌آلای‌ رنگین‌کمان [دوره 29، شماره 2، 1395، صفحه 59-78]
 • حسن وند، فریبا مطالعه ویژگی ها و اثرات مهارکننده های آمیلازی موجود در بذر لوبیای قرمز . Phaseolus vulgaris , L مسعود [دوره 28، شماره 2، 1394، صفحه 49-59]
 • حلمی سرشت، معصومه بررسی تاثیر شدت نور و pH بر میزان رشد، محتوای پروتئین و چربی در Spirulina platensis [دوره 28، شماره 1، 1394، صفحه 37-50]
 • حمیدخانی، آیدا بررسی تکنیک PCR-DGGE برای شناسایی گونه‌های مختلف کاندیدا [دوره 30، شماره 2، 1396، صفحه 88-98]
 • حناچی، پریچهر تاثیر مکمل اکسید منیزیم،سولفات روی در قدرت ماهیچه ای،سطح سرمی منیزیم و روی در زنان سالم و فعال [دوره 25، شماره 1، 1391]
 • حناچی، پریچهر اثر یک دوره تمرین استقامتی بر غلظت هموسیستئین و لیپید در پلاسمای موش‌های صحرایی [دوره 24، شماره 1، 1390، صفحه 63-76]
 • حناچی، پریچهر مقایسه اثر استرس اکسیداتیو بر وضعیت پروتئین‌های غشائی گلبول‌های قرمز در مبتلایان به آپنه خواب انسدادی شدید و خفیف [دوره 31، شماره 2، 1397، صفحه 65-75]
 • حناچی، پریچهر بررسی تاثیر یک دوره تمرینات هوازی و مصرف دارچین بر برخی عوامل خطرزای قلبی عروقی در زنان فعال [دوره 32، شماره 1، 1398، صفحه 79-95]

خ

 • خارکن قمصری، مهدی قابلیت های کمی و کیفی تولید بیوماس آرتمیا در مخازن پلی الت ییپلن ی در یک سیستم ساکن )Batch culture با استفاده از یک جیره غذایی ارزان قیمت [دوره 27، شماره 2، 1393، صفحه 5-18]
 • خیاطی، غلام بهینه سازی تولید آنزیم پروتئاز قلیایی در بستر جامد توسط اعضاء جنس باسیلوس با استفاده از بستر جدید سیب زمینی و کاه گندم [دوره 26، شماره 2، 1392، صفحه 1-14]
 • خاک‏ور، رضا اثر بازدارندگی دو سم رایج کشاورزی (بنومیل و دیازینون) بر رشد جمعیت Pseudomonas putida ‌ [دوره 29، شماره 2، 1395، صفحه 131-144]
 • خالقی، موج بررسی فعالیت ضدمیکروبی عصاره اتانولی فلفل قرمز (Cayenne pepper)، تاج خروس(Amaranthus retroflexus) و مرزه (Satureja hortensis) علیه سویه‌های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به آنتی‌بیوتیک [دوره 25، شماره 2، 1391، صفحه 39-48]
 • خالقی، موج بررسی فعالیت ضدمیکروبی عصاره اتانولی فلفل قرمز (Cayenne pepper)، تاج خروس(Amaranthus retroflexus) و مرزه (Satureja hortensis) علیه سویه‌های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به آنتی‌بیوتیک [دوره 25، شماره 2، 1391، صفحه 39-48]
 • خالقی، موج بررسی فعالیت ضد میکروبی اسانس و عصاره گیاه مورد (Myrtus communis l) علیه سویه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین [دوره 26، شماره 2، 1392، صفحه 37-46]
 • خالقی، موج بررسی میزان استقرار استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین (MRSA) در بیمارستان شهرستان زابل در سال 1389 [دوره 28، شماره 1، 1394، صفحه 51-58]
 • خانی، سیران آسیب شناسی اثرات سطوح مختلف نانوذره مس در آب بر آبشش بچه ماهی قزل-آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) پیش و پس از یک دوره بازیابی [دوره 30، شماره 2، 1396، صفحه 31-42]
 • خانقایی، فاطمه نقش محافظتی کاروتنوئیدها در مقاومت Haloarcula IRU1 در برابر پراکسید هیدروژن [دوره 25، شماره 2، 1391، صفحه 49-60]
 • خاوازی، کاظم ارتباط تولید هورمون IAA با تنش های خشکی و شوری و تغییرات غلظت تریپتوفان در باکتری های جداسازی شده از خاک های شور و شور-سدیمی [دوره 31، شماره 2، 1397، صفحه 119-136]
 • خاوری نژاد، رمضانعلی بررسی تاثیر شدت نور و pH بر میزان رشد، محتوای پروتئین و چربی در Spirulina platensis [دوره 28، شماره 1، 1394، صفحه 37-50]
 • خدادی، مژگان بررسی تعیین سن ماهی بیاه (Liza macrolepis) از روی ساختار فلس در خور موسی [دوره 25، شماره 1، 1391، صفحه 21-32]
 • خدادادی، مژگان بررسی تعیین سن ماهی بیاه)(Liza macrolepis)ز روی ساختار فلس در خورموسی [دوره 26، شماره 1، 1392، صفحه 21-32]
 • خداکرمی، یحیی مقایسه فلور حاشیه و داخل قطعات جنگلی در دامنه های جنوبی جنگل های کرمانشاه [دوره 30، شماره 1، 1396، صفحه 19-36]
 • خزعلی، همایون اثر کورتیزول و مورفین در میزان غلظت گرلین در گوسفندهای ماده تحت رژیم‌های غذایی مختلف [دوره 25، شماره 1، 1391]
 • خزعلی، همایون اثر کورتیزول و مورفین در میزان غلظت گرلین در گوسفندهای ماده تحت رژیم‌های غذایی مختلف [دوره 25، شماره 1، 1391]
 • خسروی، رسول تغییرات ریخت شناختی جمجمه خرس قهوه‌ای (Ursus arctos) در دو رشته کوه البرز و زاگرس در ایران [دوره 29، شماره 2، 1395، صفحه 5-22]
 • خسروی رینه، معصومه تأثیر عنصر کادمیوم بر برخی از فاکتورهای استرس اکسیداتیو در گیاه Brassica oleracea cv. saccata درمحیط هیدروپونیک [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 57-74]
 • خسروی رینه، معصومه بررسی ترکیب اسید چرب و پتانسیل تولید بیودیزل برخی ریزجلبک ها در زیستگاه های مختلف [دوره 31، شماره 3، 1397، صفحه 152-160]
 • خلیلی، زهرا تاثیر اتانل بر تولید پیگمان‌ها در کلرلا سوروکینیانا در شرایط اتوتروف [دوره 32، شماره 1، 1398، صفحه 78-88]
 • خماری، سعید افزایش پراکسیدهیدروژن و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت در سلول‌های خشخاش ایرانی تیمار شده با متیل جاسمونات و سالیسیلیک اسید [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 143-163]
 • خم خاجی، ناهید بررسی ساختار جمعیت جلبک‌های سبز و سیانوباکترهای دریاچة ولشت [دوره 23، شماره 1، 1389، صفحه 60-71]
 • خم‌خاجی، ناهید بررسی تأثیر نوترینتها بر تولید اولیه و تراکم پلانکتونهای دریاچه ولشت [دوره 24، شماره 1، 1390، صفحه 77-94]
 • خوردوستان، زیبا بررسی اثر برخی از عوامل محیطی بر جوانه زنی بذر علف‏ هرز ارشته‌‌خطایی (Lepyrodiclis holosteoides) [دوره 31، شماره 4، 1397، صفحه 127-138]
 • خوش سخن مظفر، مریم فیلوژنی مولکولی و تایید گروه Alpestris در جنس Myosotis L. بر اساس ترکیب داده های هسته ای و کلروپلاستی [دوره 30، شماره 1، 1396، صفحه 59-74]
 • خوش سخن مظفر، مریم تأثیر عنصر کادمیوم بر برخی از فاکتورهای استرس اکسیداتیو در گیاه Brassica oleracea cv. saccata درمحیط هیدروپونیک [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 57-74]
 • خوشناموند، هادی بررسی تغییرات درون گونه ای مورفومتریک جمجمه خرگوش غربی (Lepus europaeus) در استان‌های غربی ایران [دوره 32، شماره 1، 1398، صفحه 96-115]

د

 • دادخواه، ابوالفضل تاثیر آیبروگست ) STW5 ( در حفاظت از آسیب بافت ریه در مدل تجربی التهابی CLP در رت [دوره 27، شماره 2، 1393، صفحه 31-48]
 • درخشان شادمهری، علی شناسایی 30 جدایه قارچ Metarhizium با استفاده از توالی ITS1-5/8S-ITS2 [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 228-256]
 • درویشی، فرشاد تولید اسیدهای چرب با قابلیت سوخت زیستی توسط مخمر یارروویا لیپولیتیکا از گلوکز [دوره 32، شماره 2، 1398، صفحه 174-185]
 • درویشعیپور آستانه، شکیبا معرفی باکتری‌های مقاوم به نیکل دریاچه نمک حاج‌علی‌قلی‌خان و بررسی توان تولید ترکیبات فعال زیستی آن‌‌ها [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 75-89]
 • درویش علیپورآستانه، شمیلا بررسی توالی و ساختار مرکزی در ساختمان الکل دهیدروژنازها [دوره 30، شماره 2، 1396، صفحه 97-115]
 • دلیر فردویی، راضیه استخراج و خالص‌سازی نسبی سیکلوتیدهای عصاره‌ی گیاه بنفشه‌ی معطر بومی ایران (Viola odorata) و بررسی تأثیر مواد مؤثرآن بر باکتری S. aureus PTCC 1431 [دوره 26، شماره 1، 1392، صفحه 33-42]
 • دهقانی، ایمانه بررسی برخی شاخص‌های فیزیولوژیک در همیاری همولوگ و هترولوگ بین ارقام گندم (Triticum aestivum L.) با باکتری آزوسپیریلوم برازیلنس [دوره 31، شماره 3، 1397، صفحه 69-88]
 • دهقانی، معصومه مدلسازی به روش هومولوژی و شبیه سازی دینامیک مولکولی پروتئین Rab23 انسانی به هدف انجام مطالعات Docking با لیگاند کلسترول [دوره 26، شماره 1، 1392، صفحه 43-55]

ذ

 • ذوالفقاری، رقیه ارزیابی تحمل به خشکی نهالهای دو گونه بلوط ایرانی و وی‌ول با استفاده از پارامتر‌های مرفولوژیکی، فیزیولوژیکی و جذب عناصر [دوره 30، شماره 2، 1396، صفحه 137-157]

ر

 • راعی، فرشته ارتباط فنوتیپ آنزیم‌های بتالاکتاماز وسیع الطیف (ESBL) با حضور ژن‌ بتالاکتامازهای blaTEM، blaSHV و blaCTX در جدایه های ادراری Klebsiella pneumoniae در تهران [دوره 27، شماره 1، 1393، صفحه 35-44]
 • راه چمنی، راضیه بررسی کربوهیدرات‌های گونه‌های سردهLycium در ایران [دوره 28، شماره 2، 1394، صفحه 19-32]
 • ربانی چادگانی، عذرا بررسی تمایل اتصال داروهای ضد سرطان اکتینومایسین D و میتوزانترون به کروماتین کبد موش صحرایی [دوره 28، شماره 1، 1394، صفحه 23-36]
 • ربانی چادگانی، عذرا تأثیر داروی ضد تومور وینورلبین بر روی پروتئین های کروماتین سلولهای ماکروفاژ ریوی در مقایسه با دانومایسین [دوره 30، شماره 2، 1396، صفحه 116-127]
 • ربانی چادگانی، عذرا بررسی تمایل اتصال داروی ضد سرطان وینکریستین به پروتئین های هیستونی کروماتین با استفاده از روشهای اسپکتروسکوپی [دوره 32، شماره 2، 1398، صفحه 158-173]
 • ربیعی، مینا صفات رویشی و ترکیب‏های اسانس Chaerophyllum macropodum Boiss در رویشگاه‏های مختلف [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 90-108]
 • رجایی، پیمان اثر تغذیه نیتروژنی بر رشد، تولید برخی متابولیت های اولیه و ثانویه و فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در گیاه بنگدانه (Hyoscyamus pusillus L.) [دوره 23، شماره 2، 1389، صفحه 41-55]
 • رجبی اسلامی، هومن مقایسه ی محتوای اسد چرب آزولا (Azolla filiculoides) همزمان با تغ ییرات فصلی در تالاب انزلی [دوره 26، شماره 1، 1392، صفحه 69-81]
 • رجبیان، طیبه اثر الیسیتورها و ترکیب فیتوهورمون‌ها بر رشد، محتویات رنگیزه‌های فتوسنتزی و پروتئین جلبک sorokiniana Chlorella [دوره 31، شماره 4، 1397، صفحه 47-60]
 • رجبی بذل، معصومه بهینه‏سازی کدونی و مقایسه‏ی بیان فاکتور رشد عصبی بتا انسانی (β-NGF) بصورت نوترکیب در میزبان‏های باکتریایی( BL21(DE3 و BL21(DE3)pLysS [دوره 29، شماره 2، 1395، صفحه 101-116]
 • رجبی مهام، حسن تبارشناختی و ساختار ژنتیکی درون گونه ای لاسرتای سبز خزری [دوره 31، شماره 2، 1397، صفحه 156-168]
 • رزاز، مهسا مطالعه تنوع درون گونه‌ای جمعیت‌های گونه لور (Carpinus orientalis Mill) با استفاده از الگوی پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر [دوره 28، شماره 2، 1394، صفحه 33-47]
 • رسولی نسب، فاطمه تغییرات ریخت شناختی جمجمه خرس قهوه‌ای (Ursus arctos) در دو رشته کوه البرز و زاگرس در ایران [دوره 29، شماره 2، 1395، صفحه 5-22]
 • رشیدی، عباس بررسی تأثیر پارامترهای مختلف در استحصال زیستی اورانیوم با استفاده از باکتری Acidithiobacillus ferrooxidans و کانسنگ آنومالی 2 ساغند یزد [دوره 29، شماره 2، 1395، صفحه 145-160]
 • رضا، آزاده توان زیستی چای کمپوست بر برخی از صفات فیزیولوژیک گیاه‌ شاهی در مرحله‌ی رویشیLepidium sativum L. [دوره 25، شماره 1، 1391]
 • رضایی، حمیدرضا بررسی تغییرات درون گونه ای مورفومتریک جمجمه خرگوش غربی (Lepus europaeus) در استان‌های غربی ایران [دوره 32، شماره 1، 1398، صفحه 96-115]
 • رضایی، حمید رضا مطالعه فیلوژئوگرافی سگ‌های اهلی (Canis lupus familiaris) استان همدان با استفاده از ژنوم میتوکندری [دوره 28، شماره 2، 1394، صفحه 5-18]
 • رضایی طاویرانی، مصطفی مدلسازی به روش هومولوژی و شبیه سازی دینامیک مولکولی پروتئین Rab23 انسانی به هدف انجام مطالعات Docking با لیگاند کلسترول [دوره 26، شماره 1، 1392، صفحه 43-55]
 • رضانزاد، فرخنده تاثیر هورمون های پوتریسین و متیل جاسمونات روی نحوه تشکیل کیسه های ترشحی در میوه های انبارشده پرتقال رقم والنسیا [دوره 30، شماره 1، 1396، صفحه 239-256]
 • رضایی نژاد، عبدالحسین اثر شوک گرمایی کوتاه مدت در ناحیه ریشه بر تبادلات گازی (قلب ارغوان) [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 28-38]
 • رضائی، سحر بررسی تغییرات درون گونه ای مورفومتریک جمجمه خرگوش غربی (Lepus europaeus) در استان‌های غربی ایران [دوره 32، شماره 1، 1398، صفحه 96-115]
 • رضوی زاده، رویا بررسی بیوسیستماتیکی دو گونه از جنس زالزالک (Crataegus L) در بخش هایی از غرب و مرکز ایران [دوره 24، شماره 1، 1390، صفحه 41-49]
 • رضوی زاده، رویا بررسی پاسخ های دفاعی گیاهچه های آویشن (.Thymus vulgaris L) تحت تنش خشکی در شرایط این ویترو [دوره 31، شماره 2، 1397، صفحه 76-100]
 • رعنایی سیادت، سید امید جداسازی و شناسایی باکتری تولید کننده آنزیم ال-آسپاراژیناز برون سلولی فاقد خاصیت گلوتامینازی از خلیج فارس [دوره 32، شماره 2، 1398، صفحه 65-80]
 • رکنی، حسن اثر کورتیزول و مورفین در میزان غلظت گرلین در گوسفندهای ماده تحت رژیم‌های غذایی مختلف [دوره 25، شماره 1، 1391]
 • رمزی، صغری بررسی ساختار میوه در گونه‌های اندمیک و نیمه‌اندمیک Veronica L. (Plantaginaceae) در ایران [دوره 32، شماره 2، 1398، صفحه 137-157]
 • رمضانپور، زهره تغییرات جوامع فیتوپلانکتونی در ارتباط با کیفیت آب در سواحل جنوب غربی دریای خزر(استان گیلان) [دوره 30، شماره 2، 1396، صفحه 57-78]
 • رهایی، مهدی تغییرات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی در نهال‌های گلابی وحشی (Pyrus boisseriana) در پاسخ به تغییرات آبیاری [دوره 28، شماره 1، 1394، صفحه 59-78]
 • رهباریان، راهله بررسی میزان تحمل گیاه خرفه (Portulaca oleracea L.) به تنش کروم بر اساس رشد، شاخص های فتوسنتز و میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان [دوره 32، شماره 1، 1398، صفحه 89-98]
 • رهگذر، مسعود بررسی پایگاه های توالی آلرژن ها و تعیین پایگاه داده مناسب برای آنالیز بیوانفورماتیکی آلرژنیسیته پروتئین های نوترکیب [دوره 30، شماره 1، 1396، صفحه 37-58]
 • رواسی، علی اصغر تاثیر مکمل اکسید منیزیم،سولفات روی در قدرت ماهیچه ای،سطح سرمی منیزیم و روی در زنان سالم و فعال [دوره 25، شماره 1، 1391]
 • روشندل، پرتو بهبود اثرات تنش شوری با سیلیکون در ارقام چیتی و سبز لوبیای معمولی(Phaseolus vulgaris) [دوره 31، شماره 3، 1397، صفحه 127-141]
 • روغنی، مهرزاد اثر عصاره آبی بنه زعفران بر سیستم ایمنی هومورال در انسان [دوره 30، شماره 2، 1396، صفحه 5-14]
 • رومیانی، لاله میزان پروتئین و اسید چرب ریزجلبک اسپیرولینا (Spirulina platensis) در شوری های مختلف (در شرایط آزمایشگاهی) [دوره 31، شماره 3، 1397، صفحه 101-114]
 • رئیسی للری، فریبا بررسی پروتئین‌های بذر در گونه‌های Prosopis از تیره حبوبات در ایران [دوره 28، شماره 1، 1394، صفحه 79-88]
 • رئیسی للری، فریبا مطالعه ساختار تشریحی محور برگ در گونه هایL. Prosopis (Fabaceae) در ایران [دوره 30، شماره 1، 1396، صفحه 195-208]

ز

 • زارع، ناصر افزایش پراکسیدهیدروژن و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت در سلول‌های خشخاش ایرانی تیمار شده با متیل جاسمونات و سالیسیلیک اسید [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 143-163]
 • زارعی، حسین بررسی امکان تبدیل برخی مواد آلی به کمپوست پلت‌شده بوسیله لارو Potosia cuprea و مقایسه محتویات آن‌ها با ورمی کمپوست [دوره 31، شماره 3، 1397، صفحه 89-99]
 • زارعی، حمدالله بررسی میزان استقرار استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین (MRSA) در بیمارستان شهرستان زابل در سال 1389 [دوره 28، شماره 1، 1394، صفحه 51-58]
 • زارع توکلی، حسن بررسی تأثیر پارامترهای مختلف در استحصال زیستی اورانیوم با استفاده از باکتری Acidithiobacillus ferrooxidans و کانسنگ آنومالی 2 ساغند یزد [دوره 29، شماره 2، 1395، صفحه 145-160]
 • زرافشار، مهرداد مورفوتیپ‌های بذر و براکته‌ی ممرز(carpinus betulus L.) [دوره 25، شماره 1، 1391، صفحه 17-32]
 • زرافشار، مهرداد تغییرات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی در نهال‌های گلابی وحشی (Pyrus boisseriana) در پاسخ به تغییرات آبیاری [دوره 28، شماره 1، 1394، صفحه 59-78]
 • زرافشار، مهرداد تغییرات مرفو-فیزیولوژی نهال های محلب (Prunus mahaleb L.) تحت تاثیر نانوذرات سیلیکون(SiO2 NPs) [دوره 29، شماره 2، 1395، صفحه 45-58]
 • زرافشار، مهرداد مقایسه اثرات نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم و سلیکون بر نهال‌های گلابی وحشی در مواجهه با تنش خشکی [دوره 31، شماره 2، 1397، صفحه 101-118]
 • زرگران حسینی، مولود بررسی تأثیر استفاده از پودر پوست موز درجیره غذایی بر رشد، بقا و ترکیب شیمیایی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 109-120]
 • زرندی میاندواب، لیلا اثر سیتوکینین بر رشد و فیزیولوژی دونالیلا سالینا [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 121-132]
 • زکی مولا، زهرا گرده شناسی در برخی از گونه های جنس همیشه بهار(Asteraceae: Calendula )در ایران [دوره 30، شماره 2، 1396، صفحه 128-136]
 • زنجانچی، پگاه بررسی بیوسیستماتیکی تیره های ی eaه Lorant hac و Viscaceae بر اساس ترادف ITS هسته ای و trnL-F کلروپلاستی [دوره 27، شماره 2، 1393، صفحه 49-72]
 • زنجیربند، مریم جداسازی باکتری‌های نمک دوست نسبی وبررسی اثر غلظت‌های مختلف نمک سدیم کلراید و حضور املاح گوناگون بر رشد آن‌ها [دوره 22، شماره 2، 1388، صفحه 60-71]
 • زینلی، بهمن مقایسه تاثیر میکروبیوتای مدفوع نوزاد بر بقای زیستی سلولهای سرطانی روده و سلولهای بنیادی سوماتیکی نامحدود [دوره 30، شماره 1، 1396، صفحه 209-224]
 • زهری، صابر مقایسه زیست سنجی آرتمیای بکرزای ارومیه آرتمیای دوجنسی ارومیه و آرتمیای چین در شرایط آزمایشگاهی [دوره 23، شماره 1، 1389، صفحه 1-7]
 • زهرایی، زهره مکانیسم اثر بازدارندگی کافئین چای ایرانی بر سینتیک سیگموئیدی فعالیت آنزیم آدنوزین دآمیناز [دوره 32، شماره 1، 1398، صفحه 16-25]

س

 • ساداتی، سید احسان پاسخ زنده‌مانی، رشد و تخصیص بیوماس اندام‌های نهال‌ ون (Fraxinus excelsior L.) به تنش غرقابی [دوره 25، شماره 1، 1391، صفحه 9-20]
 • ساداتی، سید احسان پاسخ زنده‌مانی، رشد و تخصیص بیوماس اندام‌های نهال‌ ون (Fraxinus excelsior L.) به تنش غرقابی [دوره 26، شماره 1، 1392، صفحه 9-20]
 • سادات حسینی، الهه تولید اسید لینولئیک مزدوج از روغن کرچک توسط پروبیوتیک L. plantarum ATCC 8014 [دوره 25، شماره 1، 1391، صفحه 33-44]
 • ساسانی، نیلوفر شبیه سازی دینامیک مولکولی پروتئین همولیزین باسیلوس پامیلوس و داکینگ آن با کلسترول و پیشگویی تغییرات کنفورماسیونی این پروتئین در طراحی دارو با کمک بیوانفورماتیک [دوره 29، شماره 2، 1395، صفحه 79-100]
 • سالار، الهه مطالعه ریخت شناسی دانه گرده جنس لاله در ایران [دوره 26، شماره 2، 1392، صفحه 47-60]
 • سیامکی، شهلا مقایسه محیط کلریمتریک با محیط های Quicolor و استاندارد مولر هینتون آگار جهت سنجش سریع حساسیت آنتی بیوتیکی درخانواده Enterobacteriaceae [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 133-142]
 • سبزعلیان، محمدرضا بررسی پاسخ‌های دفاع آنتی‌اکسیدانی در سه ژنوتیپ Lolium perenne تحت تنش خشکی [دوره 32، شماره 1، 1398، صفحه 57-67]
 • سپهری زاده، ضرغام استخراج و خالص‌سازی نسبی سیکلوتیدهای عصاره‌ی گیاه بنفشه‌ی معطر بومی ایران (Viola odorata) و بررسی تأثیر مواد مؤثرآن بر باکتری S. aureus PTCC 1431 [دوره 26، شماره 1، 1392، صفحه 33-42]
 • سپهری زندی، حمیده مبارزه بیولوژیک با سوسک حمام توسط قارچ باواریا بازیانا [دوره 22، شماره 2، 1388، صفحه 54-59]
 • ستاری، مسعود تغییرات جوامع فیتوپلانکتونی در ارتباط با کیفیت آب در سواحل جنوب غربی دریای خزر(استان گیلان) [دوره 30، شماره 2، 1396، صفحه 57-78]
 • ستاریان، علی مقایسه اثرات نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم و سلیکون بر نهال‌های گلابی وحشی در مواجهه با تنش خشکی [دوره 31، شماره 2، 1397، صفحه 101-118]
 • ستاریان، علی بررسی ریز ریخت‌شناسی هسته تمشک Rubus L زیرجنس Rubus Lدر شمال ایران [دوره 31، شماره 3، 1397، صفحه 115-125]
 • سخندان بشیر، نعمت کاربرد ایمنوگلوبولین G خالص شده پروتئین‌های پوششی و حرکتی ویروس برگ بادبزنی مو توسط ستون DEAE سلولزی برای شناسایی ویروس برگ بادبزنی مو [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 287-302]
 • سیدی آب الوان، مصیب اثر آفت‌کش کارباماتۀ کارباریل بر رشد جمعیت روتیفر آب شیرین Brachionus calyciflorus [دوره 31، شماره 4، 1397، صفحه 71-83]
 • سیدی پور، نسیم بررسی بیوسیستماتیکی دو گونه از جنس زالزالک (Crataegus L) در بخش هایی از غرب و مرکز ایران [دوره 24، شماره 1، 1390، صفحه 41-49]
 • سیدنژاد، سیدمنصور بررسی اثر کود مایع جلبکی Nizamuddinia zanardiniiدر سطوح مختلف اوره بر برخی شاخص‌های رشد و فعالیت آنتی‌اکسیدانی دانه‌رست‌های گندم رقم چمران2 [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 207-227]
 • سرکوهی، زهرا مبارزه بیولوژیک با سوسک حمام توسط قارچ باواریا بازیانا [دوره 22، شماره 2، 1388، صفحه 54-59]
 • سرمد، جنت اثر غلظت های مختلف یون کلر بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی در سه رقم توتون (Nicoiana tabacum)گرمخانه‌ای [دوره 29، شماره 2، 1395، صفحه 211-226]
 • سروی، کوروش آسیب شناسی اثرات سطوح مختلف نانوذره مس در آب بر آبشش بچه ماهی قزل-آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) پیش و پس از یک دوره بازیابی [دوره 30، شماره 2، 1396، صفحه 31-42]
 • سی سخت نژاد، مریم ارزیابی تحمل به خشکی نهالهای دو گونه بلوط ایرانی و وی‌ول با استفاده از پارامتر‌های مرفولوژیکی، فیزیولوژیکی و جذب عناصر [دوره 30، شماره 2، 1396، صفحه 137-157]
 • سعادتی، مینا بررسی ظرفیت پاد اکسایشی، محتوی فنل تام و ویتامین ث علف چشمه های (Nasturtium Officinale L.) جمع آوری شده از پنج منطقه مختلف ایران [دوره 26، شماره 2، 1392، صفحه 25-36]
 • سعادتمند، سارا بررسی تاثیر شدت نور و pH بر میزان رشد، محتوای پروتئین و چربی در Spirulina platensis [دوره 28، شماره 1، 1394، صفحه 37-50]
 • سعیدی، سعیده بررسی فعالیت ضدمیکروبی عصاره اتانولی فلفل قرمز (Cayenne pepper)، تاج خروس(Amaranthus retroflexus) و مرزه (Satureja hortensis) علیه سویه‌های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به آنتی‌بیوتیک [دوره 25، شماره 2، 1391، صفحه 39-48]
 • سعیدی، سعیده بررسی فعالیت ضد میکروبی اسانس و عصاره گیاه مورد (Myrtus communis l) علیه سویه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین [دوره 26، شماره 2، 1392، صفحه 37-46]
 • سعیدی، سعیده بررسی میزان استقرار استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین (MRSA) در بیمارستان شهرستان زابل در سال 1389 [دوره 28، شماره 1، 1394، صفحه 51-58]
 • سعیدزاده، فرزین اثر تنش شوری بر ارقام برنج (Oryza Sativa L.) در مرحله گیاهچه‌ای و زایشی تحت شرایط کشت هیدروپونیک [دوره 32، شماره 2، 1398، صفحه 119-136]
 • سعیدی مهرورز، شهریار بررسی بیوسیستماتیکی تیره های ی eaه Lorant hac و Viscaceae بر اساس ترادف ITS هسته ای و trnL-F کلروپلاستی [دوره 27، شماره 2، 1393، صفحه 49-72]
 • سعیدی مهرورز، شهریار بررسی ساختار میوه در گونه‌های اندمیک و نیمه‌اندمیک Veronica L. (Plantaginaceae) در ایران [دوره 32، شماره 2، 1398، صفحه 137-157]
 • سیفعلی، مهوش مقایسه محیط کلریمتریک با محیط های Quicolor و استاندارد مولر هینتون آگار جهت سنجش سریع حساسیت آنتی بیوتیکی درخانواده Enterobacteriaceae [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 133-142]
 • سیفعلی، مهوش بررسی ساختار اسکلتی شیر ماهی Schizothorax pelzami از حوضه دشت کویر [دوره 32، شماره 2، 1398، صفحه 203-217]
 • سلطان محمدی، نجمه تعیین ظرفیت آنتی اکسیدانی، محتوای فلاونوئید و پلی فنل عصاره استخراج شده در سه گیاه , Humulus lupulus Cynara Scolymus و Kelussia odoratissima Mozaffarian [دوره 26، شماره 2، 1392، صفحه 15-24]
 • سلمانی، ناهیده تولید اسیدهای چرب با قابلیت سوخت زیستی توسط مخمر یارروویا لیپولیتیکا از گلوکز [دوره 32، شماره 2، 1398، صفحه 174-185]
 • سلیمانی، رضا ارتباط تولید هورمون IAA با تنش های خشکی و شوری و تغییرات غلظت تریپتوفان در باکتری های جداسازی شده از خاک های شور و شور-سدیمی [دوره 31، شماره 2، 1397، صفحه 119-136]
 • سلیمانی، فوزیه مقایسه فلور حاشیه و داخل قطعات جنگلی در دامنه های جنوبی جنگل های کرمانشاه [دوره 30، شماره 1، 1396، صفحه 19-36]
 • سلمانزاده، سیاوش طراحی و ارزیابی محیطهای کلریمتریک جهت سنجش سریع حساسیت آنتیبیوتیکی در خانواده انتروباکتریاسه و باکتریهای غیر تخمیری [دوره 26، شماره 1، 1392، صفحه 1-8]
 • سلمانزاده اهرابی، سیاوش مقایسه محیط کلریمتریک با محیط های Quicolor و استاندارد مولر هینتون آگار جهت سنجش سریع حساسیت آنتی بیوتیکی درخانواده Enterobacteriaceae [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 133-142]
 • سلیم پور، فهیمه بررسی بیوسیستماتیکی دو گونه از جنس زالزالک (Crataegus L) در بخش هایی از غرب و مرکز ایران [دوره 24، شماره 1، 1390، صفحه 41-49]
 • سیمیاری، مهدی طراحی و ساخت سامانه الکترومغناطیس کننده با نانو فیلترهای مؤثر به ‌منظور افزایش تولید و کاهش آلودگی زیست‌ محیطی در آبیاری محصولات کشاورزی [دوره 32، شماره 2، 1398، صفحه 5-20]
 • سنبلی، علی مورفوتیپ‌های بذر و براکته‌ی ممرز(carpinus betulus L.) [دوره 25، شماره 1، 1391، صفحه 17-32]
 • سهرابی، مونا بهینه‏سازی کدونی و مقایسه‏ی بیان فاکتور رشد عصبی بتا انسانی (β-NGF) بصورت نوترکیب در میزبان‏های باکتریایی( BL21(DE3 و BL21(DE3)pLysS [دوره 29، شماره 2، 1395، صفحه 101-116]
 • سواری، احمد رشد و نمو بافت غضروف در تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) [دوره 27، شماره 1، 1393، صفحه 63-78]
 • سوداگر، محمد اثر سمیت برخی مواد ضد انجماد در جنین ماهی قره برون Acipenser persicus)) به روش غوطه وری [دوره 26، شماره 2، 1392، صفحه 61-76]

ش

 • شاملوفر، مهشید اثر پودر زالزالک وحشی(ولیک)(Crataegus monogyna) بر رنگ پذیری پوست، شاخص‌های رشد و تغذیه ماهی سیکلید نواری ((Heros severus [دوره 31، شماره 4، 1397، صفحه 61-70]
 • شاهزاده فاضلی، سید ابواحسن شناسایی مورفولوژیکی-مولکولی و سنجش کلروفیلa وb و کاروتنوئید تام و فعالیت آنتی اکسیدانی جلبکهایAcutodesmus obliquus و Desmodesmus armatus [دوره 31، شماره 2، 1397، صفحه 52-64]
 • شبانی، لیلا بررسی پاسخ‌های دفاع آنتی‌اکسیدانی در سه ژنوتیپ Lolium perenne تحت تنش خشکی [دوره 32، شماره 1، 1398، صفحه 57-67]
 • شجاع الساداتی، سید عباس تولید لاکتیک اسید به روش تثبیت سلولی و تخمیر استخراجی در جا [دوره 22، شماره 2، 1388، صفحه 28-43]
 • شجاع‌الساداتی، سیدعباس تولید اسید لینولئیک مزدوج از روغن کرچک توسط پروبیوتیک L. plantarum ATCC 8014 [دوره 25، شماره 1، 1391، صفحه 33-44]
 • شیدایی، ملوس بررسی بیان ژن rus باکتری Acidithiobacillus ferrooxidans تیمار شده با اشعه UV در فرایند فروشویی میکروبی اورانیوم [دوره 32، شماره 2، 1398، صفحه 41-53]
 • شیری، مسعود بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های گندم اینکورن T boeoticum . و T.urartu نواحی غرب وشمال غرب ایران با استفاده از نشانگرهای SSR [دوره 22، شماره 2، 1388، صفحه 44-53]
 • شرافتی، محبوبه فیلوژنی مولکولی و تایید گروه Alpestris در جنس Myosotis L. بر اساس ترکیب داده های هسته ای و کلروپلاستی [دوره 30، شماره 1، 1396، صفحه 59-74]
 • شرافتمند عطار، حورا مطالعه آناتومی برگ در برخی گونه های جنس تاج خروسL. Amaranthus (Amaranthaceae) در ایران [دوره 29، شماره 2، 1395، صفحه 161-172]
 • شریعتی، منصور بکار‌گیری در شیشه تریپتوفان بر تجمع ایندول-3- استیک اسید (IAA) و برخی شاخص‌های فیزیولوژیکی گیاه تنباکو (Nicotina rustica L.) [دوره 28، شماره 2، 1394، صفحه 61-74]
 • شریعتی، منصور حذف نیتروژن و فسفات از فاضلاب شهری توسط ریزجلبک کلرلا ولگاریس و تعیین معادله سینتیکی رشد آن [دوره 29، شماره 2، 1395، صفحه 117-130]
 • شریفی، حمیدرضا بررسی تغییر محتوای اسمولیت های سازگار در چهار رقم گندم تحت تنش کمبود آب [دوره 29، شماره 1، 1395، صفحه 121-142]
 • شریفی، سمیرا مطالعه روند تغییرات برخی شاخ صهای سیستم دفاع آنتی اکسیدانی در مراحل اولیه زندگی ماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss [دوره 27، شماره 2، 1393، صفحه 73-84]
 • شریفی، شراره بررسی اثر ضدالتهابی و ضد باکتریایی عصاره لیپیدی قلم دریایی (Virgularia gustavina) در سواحل بندرعباس [دوره 23، شماره 2، 1389، صفحه 56-69]
 • شریفی، مظفر افزایش تولید ترکیبات لیگنانی و فنلی تحت تاثیر دیواره قارچ Fusarium graminearum در کشت تعلیقی کتان سفید Linum album [دوره 29، شماره 1، 1395، صفحه 79-102]
 • شرف الدین شیرازی، شاهین طراحی و ساخت سامانه الکترومغناطیس کننده با نانو فیلترهای مؤثر به ‌منظور افزایش تولید و کاهش آلودگی زیست‌ محیطی در آبیاری محصولات کشاورزی [دوره 32، شماره 2، 1398، صفحه 5-20]
 • شریفی تهرانی، مجید مطالعه تنوع زیستی گونه های گیاهی آوندی در منطقه حفاظت شده بیدوئیه بردسیر کرمان [دوره 32، شماره 2، 1398، صفحه 90-118]
 • شریفی فرد، سمیه میزان پروتئین و اسید چرب ریزجلبک اسپیرولینا (Spirulina platensis) در شوری های مختلف (در شرایط آزمایشگاهی) [دوره 31، شماره 3، 1397، صفحه 101-114]
 • شریف نیا، فریبا بررسی بیوسیستماتیکی دو گونه از جنس زالزالک (Crataegus L) در بخش هایی از غرب و مرکز ایران [دوره 24، شماره 1، 1390، صفحه 41-49]
 • شعاعی نایینی، سالومه جداسازی و شناسایی باکتری تولید کننده آنزیم ال-آسپاراژیناز برون سلولی فاقد خاصیت گلوتامینازی از خلیج فارس [دوره 32، شماره 2، 1398، صفحه 65-80]
 • شعبانی فرد جهرمی، ساجده ارزیابی غلظت فلزات سنگین در تالاب میقان اراک [دوره 28، شماره 2، 1394، صفحه 75-94]
 • شفیعیون، عرفانه اثر ویتامین E (آلفا توکوفرول) بر برخی از شاخص‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه تنباکوNicotiana rustica L.)) تحت تنش شوری در کشت در شیشه [دوره 31، شماره 4، 1397، صفحه 81-99]
 • شکاری، فرید تغییرات فیزیولوژیک در گیاهان گندم بر اثر تیمار بذری با سالیسیلیک اسید تحت شرایط کشت دیر هنگام [دوره 27، شماره 1، 1393، صفحه 45-62]
 • شکیب، شیرین مطالعه تنوع زیستی گونه های گیاهی آوندی در منطقه حفاظت شده بیدوئیه بردسیر کرمان [دوره 32، شماره 2، 1398، صفحه 90-118]
 • شکری، سهیلا حفاظت کلسیم‌کلرید از گیاه پریوش Catharanthus roseus تحت تنش شوری با القاء سیستم دفاع آنتی‌اکسیداتیو و افزایش رنگیزه‌های فتوسنتزی [دوره 30، شماره 1، 1396، صفحه 113-136]
 • شکرالله زاده، سهیلا بررسی راهکارهای افزایش تجزیه زیستی تری کلرواتیلن با جدایه ایرانSphingopyxis ummariensis باکتری [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 39-56]
 • شکری خانقاه، سپیده سم زدایی هیدرولیزات باگاس نیشکر توسط آهک اشباع به منظور تولید اتانول زیستی [دوره 30، شماره 1، 1396، صفحه 75-94]
 • شکوهی فر، فرهاد ساخت و آنالیز بیان ناقل گیاهی pCaBGi [دوره 31، شماره 2، 1397، صفحه 137-155]
 • شمسایی مهرگان، مهدی مقایسه ی محتوای اسد چرب آزولا (Azolla filiculoides) همزمان با تغ ییرات فصلی در تالاب انزلی [دوره 26، شماره 1، 1392، صفحه 69-81]
 • شمعی، مرضیه تولید زایلیتول توسط سویه مخمری دباریومایسس هانسنی جداسازی شده از گرده گل پنیرک [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 164-177]
 • شهریاری، فرج اله بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های گندم اینکورن T boeoticum . و T.urartu نواحی غرب وشمال غرب ایران با استفاده از نشانگرهای SSR [دوره 22، شماره 2، 1388، صفحه 44-53]
 • شهریاری نور، مهدی بهینه سازی تولید آنزیم پروتئاز قلیایی در بستر جامد توسط اعضاء جنس باسیلوس با استفاده از بستر جدید سیب زمینی و کاه گندم [دوره 26، شماره 2، 1392، صفحه 1-14]
 • شهریاری‌نور، مهدی بررسی مقایسه‌ای تولید آنزیم پروتئاز قلیایی به دو روش کشت غوطه‌ور و تخمیر در بستر جامد توسط اعضای جنس Bacillus [دوره 25، شماره 2، 1391، صفحه 61-74]
 • شهمیر، پرستو تأثیر داروی ضد تومور وینورلبین بر روی پروتئین های کروماتین سلولهای ماکروفاژ ریوی در مقایسه با دانومایسین [دوره 30، شماره 2، 1396، صفحه 116-127]
 • شهنواز، بهار بهینه‌سازی تولید آنزیم آمیلاز در باکتری مقاوم به سرمای sp. ATR812 Janthinobacterium با استفاده از روشResponse Surface Methodology [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 271-286]
 • شوسی‌نسب، پروین اثر یک دوره تمرین استقامتی بر غلظت هموسیستئین و لیپید در پلاسمای موش‌های صحرایی [دوره 24، شماره 1، 1390، صفحه 63-76]
 • شوکت یاری، سمیرا بررسی فیتوشیمیایی و فعالیت‌های پاداکسایشی در غددزیرزمینی و برگ‌های Leontice leontopetalum وL. armeniaca از ایران [دوره 29، شماره 1، 1395، صفحه 103-120]

ص

 • صابری پیروز، ریحانه تبارشناختی و ساختار ژنتیکی درون گونه ای لاسرتای سبز خزری [دوره 31، شماره 2، 1397، صفحه 156-168]
 • صاحبی، سید جمال بررسی تنوع درون گونه ای و بین گونه ای جنس پوتاموژتون Potamogeton L. در رودخانه زاینده رود براساس شاخصه ریخت شناختی [دوره 27، شماره 1، 1393، صفحه 97-115]
 • صادق نیت حقیقی، خسرو مقایسه اثر استرس اکسیداتیو بر وضعیت پروتئین‌های غشائی گلبول‌های قرمز در مبتلایان به آپنه خواب انسدادی شدید و خفیف [دوره 31، شماره 2، 1397، صفحه 65-75]
 • صبوری، حسین بررسی ریز ریخت‌شناسی هسته تمشک Rubus L زیرجنس Rubus Lدر شمال ایران [دوره 31، شماره 3، 1397، صفحه 115-125]
 • صبوری، حسین مکان‌یابی ژن‌های کنترل‌کنندۀ صفات زراعی در خانواده‌های F3 جو با استفاده از نشانگرهای SSR و ISSR [دوره 31، شماره 4، 1397، صفحه 32-45]
 • صبورا، عذرا بررسی اثر دگرآسیبی تعدادی از اسیدهای فنلی بر محتوای پروتئین و فعالیت برخی آنزیم‌های پاد اکسایشی گیاه تاج خروس [دوره 25، شماره 1، 1391]
 • صبورا، عذرا بررسی اثر سالیسیلیک اسید بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در گیاه کلزا [دوره 27، شماره 2، 1393، صفحه 85-106]
 • صبورا، عذرا بررسی تغییر محتوای اسمولیت های سازگار در چهار رقم گندم تحت تنش کمبود آب [دوره 29، شماره 1، 1395، صفحه 121-142]
 • صبور مقدم، نسرین اثر بازدارندگی دو سم رایج کشاورزی (بنومیل و دیازینون) بر رشد جمعیت Pseudomonas putida ‌ [دوره 29، شماره 2، 1395، صفحه 131-144]
 • صدری، سعیده السادات بررسی اثر سالیسیلیک اسید بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در گیاه کلزا [دوره 27، شماره 2، 1393، صفحه 85-106]
 • صدروی، مهدی کنترل بیولوژیک بیماری بوته‌میری خیار ناشی از Phytophthora spp. با Trichoderma harzianum [دوره 31، شماره 4، 1397، صفحه 101-110]
 • صدقی، مهشید شناسایی مورفولوژیکی-مولکولی و سنجش کلروفیلa وb و کاروتنوئید تام و فعالیت آنتی اکسیدانی جلبکهایAcutodesmus obliquus و Desmodesmus armatus [دوره 31، شماره 2، 1397، صفحه 52-64]
 • صعودی، محمدرضا مطالعه طیف‌سنجی بر هم‌کنش زانتان – قرمز کنگو و عوامل مؤثر بر آن [دوره 25، شماره 2، 1391، صفحه 75-88]
 • صفایی، ناصر افزایش تولید ترکیبات لیگنانی و فنلی تحت تاثیر دیواره قارچ Fusarium graminearum در کشت تعلیقی کتان سفید Linum album [دوره 29، شماره 1، 1395، صفحه 79-102]
 • صفاییان، شیلا شناسایی فون‌مرجانی جزیرة لارک [دوره 23، شماره 1، 1389، صفحه 18-29]
 • صفاییان، شیلا بررسی اثر ضدالتهابی و ضد باکتریایی عصاره لیپیدی قلم دریایی (Virgularia gustavina) در سواحل بندرعباس [دوره 23، شماره 2، 1389، صفحه 56-69]
 • صفاری، وحید رضا تاثیر هورمون های پوتریسین و متیل جاسمونات روی نحوه تشکیل کیسه های ترشحی در میوه های انبارشده پرتقال رقم والنسیا [دوره 30، شماره 1، 1396، صفحه 239-256]
 • صوفیان، صفیه بررسی میانکنش پپتید ضد میکروبی سیکلوویولاسین o2 با غشا باکتری با روش شبیه سازی دینامیک مولکولی [دوره 30، شماره 2، 1396، صفحه 198-209]
 • صوفی زاده، تروسکه مقایسه محیط کلریمتریک با محیط های Quicolor و استاندارد مولر هینتون آگار جهت سنجش سریع حساسیت آنتی بیوتیکی درخانواده Enterobacteriaceae [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 133-142]

ض

 • ضرابی، محبوبه استخراج و خالص‌سازی نسبی سیکلوتیدهای عصاره‌ی گیاه بنفشه‌ی معطر بومی ایران (Viola odorata) و بررسی تأثیر مواد مؤثرآن بر باکتری S. aureus PTCC 1431 [دوره 26، شماره 1، 1392، صفحه 33-42]
 • ضرابی، محبوبه بررسی میانکنش پپتید ضد میکروبی سیکلوویولاسین o2 با غشا باکتری با روش شبیه سازی دینامیک مولکولی [دوره 30، شماره 2، 1396، صفحه 198-209]

ط

 • طاهری، رضا حذف نیتروژن و فسفات از فاضلاب شهری توسط ریزجلبک کلرلا ولگاریس و تعیین معادله سینتیکی رشد آن [دوره 29، شماره 2، 1395، صفحه 117-130]
 • طباطبایی قمی، نجمه السادات صفات رویشی و ترکیب‏های اسانس Chaerophyllum macropodum Boiss در رویشگاه‏های مختلف [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 90-108]
 • طبری، مسعود پاسخ زنده‌مانی، رشد و تخصیص بیوماس اندام‌های نهال‌ ون (Fraxinus excelsior L.) به تنش غرقابی [دوره 26، شماره 1، 1392، صفحه 9-20]
 • طبری کوچکسرایی، مسعود تغییرات مرفو-فیزیولوژی نهال های محلب (Prunus mahaleb L.) تحت تاثیر نانوذرات سیلیکون(SiO2 NPs) [دوره 29، شماره 2، 1395، صفحه 45-58]
 • طبری کوچک سرایی، مسعود اثر آماده سازی هورمونی بر جوانه‌زنی و رشد اولیه بذر کاج الداریکا (Pinus eldarica) در شرایط تنش شوری [دوره 27، شماره 1، 1393، صفحه 5-21]
 • طغیانی، محمد امین بکار‌گیری در شیشه تریپتوفان بر تجمع ایندول-3- استیک اسید (IAA) و برخی شاخص‌های فیزیولوژیکی گیاه تنباکو (Nicotina rustica L.) [دوره 28، شماره 2، 1394، صفحه 61-74]
 • طوسی، صهبا ساخت و آنالیز بیان ناقل گیاهی pCaBGi [دوره 31، شماره 2، 1397، صفحه 137-155]

ظ

 • ظاهری عبده‌وند، لادن مقایسه کمی و کیفی اسیدهای چرب کبد و عضله بز ماهی زرد جامه Upeneus sulphureus [دوره 28، شماره 1، 1394، صفحه 89-99]

ع

 • عارفی، سرور بررسی اثر متقابل مس و سالیسیلیک اسید بر میزان قند محلول ، نا محلول ، پرولین و فعالیت آنزیم کاتالاز دو رقم گیاه ماش (Vigna radiata L.) [دوره 30، شماره 1، 1396، صفحه 95-112]
 • عالی پور، مسیب عادات غذایی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) در رودخانه بهشت‌آباد چهارمحال و بختیاری [دوره 32، شماره 1، 1398، صفحه 68-78]
 • عباسی، شبنم بررسی تنوع درون گونه ای و بین گونه ای جنس پوتاموژتون Potamogeton L. در رودخانه زاینده رود براساس شاخصه ریخت شناختی [دوره 27، شماره 1، 1393، صفحه 97-115]
 • عباسی، فاطمه بررسی اثر غلظت‌های گوناگون کلرید جیوه بر بافت تخمدان بچه‌ماهی کُلمه در دریای خزر در شرایط آزمایشگاهی [دوره 23، شماره 1، 1389، صفحه 30-39]
 • عباسی، فاطمه معرفی روشی جدید جهت مقایسه ی فاکتورهای رنگی و استفاده از آن جهت بررسی تاثیر هورمون متیل تستوسترون بر الگوی رنگی در ماهی نر گوپی(Poecilia reticulate) [دوره 23، شماره 2، 1389، صفحه 1-13]
 • عباسپور، ناهید ساخت و آنالیز بیان ناقل گیاهی pCaBGi [دوره 31، شماره 2، 1397، صفحه 137-155]
 • عبدی، رحیم رشد و نمو بافت غضروف در تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) [دوره 27، شماره 1، 1393، صفحه 63-78]
 • عبداللهی، مهدی تغییرات فیزیولوژیک در گیاهان گندم بر اثر تیمار بذری با سالیسیلیک اسید تحت شرایط کشت دیر هنگام [دوره 27، شماره 1، 1393، صفحه 45-62]
 • عبداملکی، نسرین بررسی اثر سالیسیلیک اسید بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در گیاه کلزا [دوره 27، شماره 2، 1393، صفحه 85-106]
 • عبدی عالی، احیا طراحی و ارزیابی محیط های کلریمتریک جهت سنجش سریع حساسیت آنتی بیوتیکی در خانواده انتروباکتریاسه و باکتری های غیر تخمیری [دوره 25، شماره 1، 1391، صفحه 1-8]
 • عبدی عالی، احیا طراحی و ارزیابی محیطهای کلریمتریک جهت سنجش سریع حساسیت آنتیبیوتیکی در خانواده انتروباکتریاسه و باکتریهای غیر تخمیری [دوره 26، شماره 1، 1392، صفحه 1-8]
 • عبدی عالی، احیا بررسی سه روش استخراج دی. ان. ای (DNA) از Pseudomonas aeruginosa توسط اسپکتروفوتومتر نانودراپ و ژل الکتروفورز [دوره 23، شماره 2، 1389، صفحه 14-22]
 • عبدلی، آزاده بهینه سازی تولید روغن میکروبی و زایلیتول در مخمر مولد چربیRhodotorula mucilaginosa [دوره 29، شماره 1، 1395، صفحه 5-21]
 • عزیزی، الهام بررسی میزان تحمل گیاه خرفه (Portulaca oleracea L.) به تنش کروم بر اساس رشد، شاخص های فتوسنتز و میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان [دوره 32، شماره 1، 1398، صفحه 89-98]
 • عسکری، علی اصغر افزایش پراکسیدهیدروژن و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت در سلول‌های خشخاش ایرانی تیمار شده با متیل جاسمونات و سالیسیلیک اسید [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 143-163]
 • عسکری، مهری حفاظت کلسیم‌کلرید از گیاه پریوش Catharanthus roseus تحت تنش شوری با القاء سیستم دفاع آنتی‌اکسیداتیو و افزایش رنگیزه‌های فتوسنتزی [دوره 30، شماره 1، 1396، صفحه 113-136]
 • عسکری ساری، ابوالفضل مقایسه ی ترکیبات شیمیایی عضله ماهی تیلاپیای وارداتی(Oreochromis niloticus) با عضله ماهی قزل آلای پرورشی(Oncorhynchus mykiss) استان خوزستان [دوره 32، شماره 2، 1398، صفحه 21-40]
 • عسگری، حسین تغییرات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی در نهال‌های گلابی وحشی (Pyrus boisseriana) در پاسخ به تغییرات آبیاری [دوره 28، شماره 1، 1394، صفحه 59-78]
 • عسگرانی، عزت نقش محافظتی کاروتنوئیدها در مقاومت Haloarcula IRU1 در برابر پراکسید هیدروژن [دوره 25، شماره 2، 1391، صفحه 49-60]
 • عسگرانی، عزت بررسی تکنیک PCR-DGGE برای شناسایی گونه‌های مختلف کاندیدا [دوره 30، شماره 2، 1396، صفحه 88-98]
 • عسگرانی، عزت بررسی سه روش استخراج دی. ان. ای (DNA) از Pseudomonas aeruginosa توسط اسپکتروفوتومتر نانودراپ و ژل الکتروفورز [دوره 23، شماره 2، 1389، صفحه 14-22]
 • عسگرانی، عزت بهینه سازی رشد و تولید آنزیم کاتالاز در باکتری Kocuria sp. ASB 107 در محیط کشت ‎های اقتصادی [دوره 32، شماره 1، 1398، صفحه 30-42]
 • عسگری ساری، ابوالفضل تاثیر سطوح مختلف ویتامین c بر شاخص های ایمنی در ماهی شیربت Barbus grypus [دوره 27، شماره 1، 1393، صفحه 23-34]
 • عسگری کرچکانی، فروغ بهینه سازی تولید روغن میکروبی و زایلیتول در مخمر مولد چربیRhodotorula mucilaginosa [دوره 29، شماره 1، 1395، صفحه 5-21]
 • عسگری کرچگانی، فروغ تولید زایلیتول توسط سویه مخمری دباریومایسس هانسنی جداسازی شده از گرده گل پنیرک [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 164-177]
 • عشایری پناه، میترا آنالیز بیوانفورماتیکی پروتئین مایکوباکتریایی Rv1733c بعنوان کاندیدای واکسن، همسانه سازی و بیان آن در Escherichia coli [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 178-189]
 • عصری، یونس صفات رویشی و ترکیب‏های اسانس Chaerophyllum macropodum Boiss در رویشگاه‏های مختلف [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 90-108]
 • عظیمی، نفیسه اثر آب مغناطیده بر روی اندام‌های رویشی و روزنه گیاه عدس(Lens Culinaris) [دوره 32، شماره 1، 1398، صفحه 28-40]
 • علی آبادیان، منصور تحلیل ابردرخت ها (Supertrees) در خانواده مگس گیریان (Aves, Muscicapidae) [دوره 30، شماره 1، 1396، صفحه 159-176]
 • علی اران، افسانه بررسی اثرات ضد قارچی اسانس مرزه بختیاری، دارچین و رازیانه بر رشد سه گونه قارچ بیماری‌زای گیاهی در شرایط آزمایشگاهی [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 190-206]
 • علی اصغرزاد، ناصر اثر بازدارندگی دو سم رایج کشاورزی (بنومیل و دیازینون) بر رشد جمعیت Pseudomonas putida ‌ [دوره 29، شماره 2، 1395، صفحه 131-144]
 • علی‌ پناه، هیوا اثر کورتیزول و مورفین در میزان غلظت گرلین در گوسفندهای ماده تحت رژیم‌های غذایی مختلف [دوره 25، شماره 1، 1391]
 • علیخانی، حسینعلی ارتباط تولید هورمون IAA با تنش های خشکی و شوری و تغییرات غلظت تریپتوفان در باکتری های جداسازی شده از خاک های شور و شور-سدیمی [دوره 31، شماره 2، 1397، صفحه 119-136]
 • علیرضایی، فیروزه بررسی اثر نیترات نقره بر ترکیبات و فعالیت آنتی اکسیدانی در کالوسهای حاصل از جدا کشت برگ گیاه اسطوخودوس(Lavandula angostifolia) [دوره 30، شماره 1، 1396، صفحه 137-158]
 • علی فلاحی، حسین مکان‌یابی ژن‌های کنترل‌کنندۀ صفات زراعی در خانواده‌های F3 جو با استفاده از نشانگرهای SSR و ISSR [دوره 31، شماره 4، 1397، صفحه 32-45]
 • علوی، زهرا ارزیابی محتوای تام فنولی و فلاونوئیدی دو گونه از جلبک های سبز به روش اسپکتروفتومتری و کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا [دوره 29، شماره 1، 1395، صفحه 51-78]

غ

 • غیاثوند، زهرا اثر پودر زالزالک وحشی(ولیک)(Crataegus monogyna) بر رنگ پذیری پوست، شاخص‌های رشد و تغذیه ماهی سیکلید نواری ((Heros severus [دوره 31، شماره 4، 1397، صفحه 61-70]
 • غفاری، مصطفی اثر آفت‌کش کارباماتۀ کارباریل بر رشد جمعیت روتیفر آب شیرین Brachionus calyciflorus [دوره 31، شماره 4، 1397، صفحه 71-83]
 • غفاریان نیا، نیره سادات ساخت و آنالیز بیان ناقل گیاهی pCaBGi [دوره 31، شماره 2، 1397، صفحه 137-155]
 • غفاری زاده، آذین بررسی اثر کود مایع جلبکی Nizamuddinia zanardiniiدر سطوح مختلف اوره بر برخی شاخص‌های رشد و فعالیت آنتی‌اکسیدانی دانه‌رست‌های گندم رقم چمران2 [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 207-227]
 • غلامی، زینب ریخت‌شناسی سنگریزه های شنوایی (اتولیت) در برخی از گونه‌های ماهیان حوضه‌ی جنوبی دریای خزر [دوره 22، شماره 2، 1388، صفحه 18-27]
 • غلامی، مهران کاربرد نشانگر پروتئین های ذخیره ای بذر در جداسازی چند رقم بادام زمینی ( Arachis hypogaea L.) [دوره 31، شماره 2، 1397، صفحه 42-51]

ف

 • فیاض، پیام ارزیابی تحمل به خشکی نهالهای دو گونه بلوط ایرانی و وی‌ول با استفاده از پارامتر‌های مرفولوژیکی، فیزیولوژیکی و جذب عناصر [دوره 30، شماره 2، 1396، صفحه 137-157]
 • فیاضی حسینی، نشمین جداسازی و شناسایی Staphylococcus pasteuri تولید کننده آنزیم فیتاز از ریزوسفر گندم [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 257-270]
 • فاضلی، فائزه ارزیابی غلظت فلزات سنگین در تالاب میقان اراک [دوره 28، شماره 2، 1394، صفحه 75-94]
 • فاضلی، فائزه پاسخ های فیزیولوژیکی دانه رست های کنجد به پلی اتیلن گلیکول 6000 [دوره 30، شماره 1، 1396، صفحه 177-194]
 • فاطمی، فائزه تاثیر آیبروگست ) STW5 ( در حفاظت از آسیب بافت ریه در مدل تجربی التهابی CLP در رت [دوره 27، شماره 2، 1393، صفحه 31-48]
 • فاطمی، فائزه بررسی تأثیر پارامترهای مختلف در استحصال زیستی اورانیوم با استفاده از باکتری Acidithiobacillus ferrooxidans و کانسنگ آنومالی 2 ساغند یزد [دوره 29، شماره 2، 1395، صفحه 145-160]
 • فاطمی، فائزه بررسی بیان ژن rus باکتری Acidithiobacillus ferrooxidans تیمار شده با اشعه UV در فرایند فروشویی میکروبی اورانیوم [دوره 32، شماره 2، 1398، صفحه 41-53]
 • فاطمی، محمدرضا بررسی ضریب پایداری و فاکتورهای زیست محیطی موثر بر فراوانی پرتاران ناحیه بین جزر و مدی ساحل بندر لنگه [دوره 24، شماره 1، 1390، صفحه 1-12]
 • فاطمی، محمدرضا بررسی ساختار جمعیت جلبک‌های سبز و سیانوباکترهای دریاچة ولشت [دوره 23، شماره 1، 1389، صفحه 60-71]
 • فائزی زاده، زهره جداسازی و تخلیص آنزیم گزیلاناز (EC:3.2.1.8)از باکتری باسیلوس استئاروترموفیلوس (ATCC12980)و مقایسه‌ی کارایی آن در هیدرولیز گزیلان درخت غان و جو دوسر [دوره 23، شماره 2، 1389، صفحه 70-80]
 • فرازمند، عباس بررسی راهکارهای افزایش تجزیه زیستی تری کلرواتیلن با جدایه ایرانSphingopyxis ummariensis باکتری [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 39-56]
 • فراست، نسرین مطالعه ساختار تشریحی محور برگ در گونه هایL. Prosopis (Fabaceae) در ایران [دوره 30، شماره 1، 1396، صفحه 195-208]
 • فراست، نسرین گرده شناسی در برخی از گونه های جنس همیشه بهار(Asteraceae: Calendula )در ایران [دوره 30، شماره 2، 1396، صفحه 128-136]
 • فراست، نسرین بررسی سیستماتیک زیر‌گونه‌های Hordeum murinum در استان خوزستان [دوره 23، شماره 1، 1389، صفحه 40-52]
 • فرخی، ناصر شناسایی 30 جدایه قارچ Metarhizium با استفاده از توالی ITS1-5/8S-ITS2 [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 228-256]
 • فرزامی سپهر، مژگان توان زیستی چای کمپوست بر برخی از صفات فیزیولوژیک گیاه‌ شاهی در مرحله‌ی رویشیLepidium sativum L. [دوره 25، شماره 1، 1391]
 • فیض آبادی، محمد مهدی ارتباط فنوتیپ آنزیم‌های بتالاکتاماز وسیع الطیف (ESBL) با حضور ژن‌ بتالاکتامازهای blaTEM، blaSHV و blaCTX در جدایه های ادراری Klebsiella pneumoniae در تهران [دوره 27، شماره 1، 1393، صفحه 35-44]
 • فیض آبادی، محمد مهدی آنالیز بیوانفورماتیکی پروتئین مایکوباکتریایی Rv1733c بعنوان کاندیدای واکسن، همسانه سازی و بیان آن در Escherichia coli [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 178-189]
 • فضیلتی، محمد بررسی پایگاه های توالی آلرژن ها و تعیین پایگاه داده مناسب برای آنالیز بیوانفورماتیکی آلرژنیسیته پروتئین های نوترکیب [دوره 30، شماره 1، 1396، صفحه 37-58]
 • فیلی زاده، یوسف بررسی تاثیر روش کنترلی قطع کردن بر رشد علف های هرزآبزی غوطه ور (Chara Vulgaris) و (Najas felexilis) در دریاچه پارک آزادگان تهران [دوره 24، شماره 1، 1390، صفحه 32-40]
 • فلسفی، طاهره مقایسه محیط کلریمتریک با محیط های Quicolor و استاندارد مولر هینتون آگار جهت سنجش سریع حساسیت آنتی بیوتیکی درخانواده Enterobacteriaceae [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 133-142]
 • فولادی، جمشید مقایسه محیط کلریمتریک با محیط های Quicolor و استاندارد مولر هینتون آگار جهت سنجش سریع حساسیت آنتی بیوتیکی درخانواده Enterobacteriaceae [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 133-142]
 • فولادی، جمشید جداسازی و شناسایی Staphylococcus pasteuri تولید کننده آنزیم فیتاز از ریزوسفر گندم [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 257-270]
 • فولادی، جمشید بهینه سازی رشد و تولید آنزیم کاتالاز در باکتری Kocuria sp. ASB 107 در محیط کشت ‎های اقتصادی [دوره 32، شماره 1، 1398، صفحه 30-42]

ق

 • قادری سامانی، اکرم بررسی پاسخ های دفاعی گیاهچه های آویشن (.Thymus vulgaris L) تحت تنش خشکی در شرایط این ویترو [دوره 31، شماره 2، 1397، صفحه 76-100]
 • قاسمی، مجید مکانیسم اثر بازدارندگی کافئین چای ایرانی بر سینتیک سیگموئیدی فعالیت آنزیم آدنوزین دآمیناز [دوره 32، شماره 1، 1398، صفحه 16-25]
 • قاسم پور، علیرضا تعیین شرایط بهینه تولید ماده ضد میکروبی توسط Alcaligenes faecalis جداشده از خاک های آلوده به نفت به روش سطح پاسخ [دوره 29، شماره 2، 1395، صفحه 227-244]
 • قاسم پور، علیرضا جداسازی و شناسایی میکسوباکتر تولیدکنندۀ Myxothiazol و Althiomycin از خاک ایران [دوره 32، شماره 1، 1398، صفحه 99-108]
 • قاسمی نیا، زهرا مقایسه اثر استرس اکسیداتیو بر وضعیت پروتئین‌های غشائی گلبول‌های قرمز در مبتلایان به آپنه خواب انسدادی شدید و خفیف [دوره 31، شماره 2، 1397، صفحه 65-75]
 • قاضی بیرجندی، راضیه بهینه‌سازی تولید آنزیم آمیلاز در باکتری مقاوم به سرمای sp. ATR812 Janthinobacterium با استفاده از روشResponse Surface Methodology [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 271-286]
 • قائمی، ناصر تولید لاکتیک اسید به روش تثبیت سلولی و تخمیر استخراجی در جا [دوره 22، شماره 2، 1388، صفحه 28-43]
 • قائنی، منصوره مقایسه کمی و کیفی اسیدهای چرب کبد و عضله بز ماهی زرد جامه Upeneus sulphureus [دوره 28، شماره 1، 1394، صفحه 89-99]
 • قائنی، منصوره میزان پروتئین و اسید چرب ریزجلبک اسپیرولینا (Spirulina platensis) در شوری های مختلف (در شرایط آزمایشگاهی) [دوره 31، شماره 3، 1397، صفحه 101-114]
 • قبادی، شایان اثر پودر زالزالک وحشی(ولیک)(Crataegus monogyna) بر رنگ پذیری پوست، شاخص‌های رشد و تغذیه ماهی سیکلید نواری ((Heros severus [دوره 31، شماره 4، 1397، صفحه 61-70]
 • قدسی، هدی مطالعه کنتیکی و ایزوترم جذب زیستی نیکل به وسیله جلبک قرمز . Gracilaria sp [دوره 27، شماره 2، 1393، صفحه 19-30]
 • قدم، پرریناز بررسی پروتئین‌های بذر در گونه‌های Prosopis از تیره حبوبات در ایران [دوره 28، شماره 1، 1394، صفحه 79-88]
 • قرایی، احمد اثر آفت‌کش کارباماتۀ کارباریل بر رشد جمعیت روتیفر آب شیرین Brachionus calyciflorus [دوره 31، شماره 4، 1397، صفحه 71-83]
 • قریب، امیر جداسازی و تخلیص آنزیم گزیلاناز (EC:3.2.1.8)از باکتری باسیلوس استئاروترموفیلوس (ATCC12980)و مقایسه‌ی کارایی آن در هیدرولیز گزیلان درخت غان و جو دوسر [دوره 23، شماره 2، 1389، صفحه 70-80]
 • قره خانی، فهیمه تولید لاکتیک اسید به روش تثبیت سلولی و تخمیر استخراجی در جا [دوره 22، شماره 2، 1388، صفحه 28-43]
 • قزلباش، غلامرضا تولید زایلیتول توسط سویه مخمری دباریومایسس هانسنی جداسازی شده از گرده گل پنیرک [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 164-177]
 • قلی پور شهرکی، مهناز جداسازی و شناسایی فتوتروف های عامل فرسودگی زیستی پاسارگاد [دوره 27، شماره 2، 1393، صفحه 107-117]
 • قلی زاده، فاطمه بررسی اثر محیط ‌کشت پایه و تیمار هورمونی بر شاخه‌زایی گل محمدی [دوره 23، شماره 1، 1389، صفحه 53-59]
 • قناتی، فائزه اثر آب مغناطیده بر روی اندام‌های رویشی و روزنه گیاه عدس(Lens Culinaris) [دوره 32، شماره 1، 1398، صفحه 28-40]
 • قنبری، احسان تغییرات مرفو-فیزیولوژی نهال های محلب (Prunus mahaleb L.) تحت تاثیر نانوذرات سیلیکون(SiO2 NPs) [دوره 29، شماره 2، 1395، صفحه 45-58]
 • قنبری، تراب رشد و نمو بافت غضروف در تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) [دوره 27، شماره 1، 1393، صفحه 63-78]
 • قنواتی، حسین بررسی تولید روغن تک یاخته در مراحل مختلف رشد در مخمر مولد چربی ردوترولا موسیلوژینوزا سویه UIMC35 با تکنیک فلوسایتومتری [دوره 29، شماره 2، 1395، صفحه 173-162]
 • قهرمانی نژاد، فرخ بررسی زیتوده (بیوماس) گونه های چیره آبزی و تاثیر پذیری آن از اجتماعات گیاهی در چهار تالاب مهم بابل، استان مازندران [دوره 26، شماره 1، 1392، صفحه 57-67]
 • قهرمانی نژاد، فرخ مطالعه آناتومی برگ در برخی گونه های جنس تاج خروسL. Amaranthus (Amaranthaceae) در ایران [دوره 29، شماره 2، 1395، صفحه 161-172]
 • قهرمانی نژاد، فرخ مطالعه تشریحی برگ برخی گونه‌های جنس پیازAllium (Amaryllidaceae) در ایران [دوره 30، شماره 2، 1396، صفحه 158-171]

ک

 • کیابی، بهرام تبارشناختی و ساختار ژنتیکی درون گونه ای لاسرتای سبز خزری [دوره 31، شماره 2، 1397، صفحه 156-168]
 • کابلی، محمد مطالعه فیلوژئوگرافی سگ‌های اهلی (Canis lupus familiaris) استان همدان با استفاده از ژنوم میتوکندری [دوره 28، شماره 2، 1394، صفحه 5-18]
 • کابلی، محمد تغییرات ریخت شناختی جمجمه خرس قهوه‌ای (Ursus arctos) در دو رشته کوه البرز و زاگرس در ایران [دوره 29، شماره 2، 1395، صفحه 5-22]
 • کاتوزی، مهناز مکان‌یابی ژن‌های کنترل‌کنندۀ صفات زراعی در خانواده‌های F3 جو با استفاده از نشانگرهای SSR و ISSR [دوره 31، شماره 4، 1397، صفحه 32-45]
 • کیارستمی، خدیجه بررسی اثر دگرآسیبی تعدادی از اسیدهای فنلی بر محتوای پروتئین و فعالیت برخی آنزیم‌های پاد اکسایشی گیاه تاج خروس [دوره 25، شماره 1، 1391]
 • کیارستمی، خدیجه بررسی اثر سالیسیلیک اسید بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در گیاه کلزا [دوره 27، شماره 2، 1393، صفحه 85-106]
 • کیارستمی، خدیجه بررسی کربوهیدرات‌های گونه‌های سردهLycium در ایران [دوره 28، شماره 2، 1394، صفحه 19-32]
 • کیارستمی، خدیجه بررسی فارماگنوزی، سنجش محتوای فنل و فلاونوئید تام و بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره ساقه و برگ 6 گونهStellaria و دو جنس نزدیک آن در ایران [دوره 29، شماره 1، 1395، صفحه 143-158]
 • کیارستمی، خدیجه بررسی اثر نیترات نقره بر ترکیبات و فعالیت آنتی اکسیدانی در کالوسهای حاصل از جدا کشت برگ گیاه اسطوخودوس(Lavandula angostifolia) [دوره 30، شماره 1، 1396، صفحه 137-158]
 • کیارستمی، خدیجه بررسی اثر محیط ‌کشت پایه و تیمار هورمونی بر شاخه‌زایی گل محمدی [دوره 23، شماره 1، 1389، صفحه 53-59]
 • کیارستمی، خدیجه جداسازی و شناسایی Staphylococcus pasteuri تولید کننده آنزیم فیتاز از ریزوسفر گندم [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 257-270]
 • کاظمی، بهرام آنالیز بیوانفورماتیکی پروتئین مایکوباکتریایی Rv1733c بعنوان کاندیدای واکسن، همسانه سازی و بیان آن در Escherichia coli [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 178-189]
 • کاظمی، رضوان الله رشد و نمو بافت غضروف در تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) [دوره 27، شماره 1، 1393، صفحه 63-78]
 • کاظم پور اوصالو، شاهرخ فیلوژنی مولکولی و تایید گروه Alpestris در جنس Myosotis L. بر اساس ترکیب داده های هسته ای و کلروپلاستی [دوره 30، شماره 1، 1396، صفحه 59-74]
 • کاکایی، مهدی تعیین فاصله‌ژنتیکی برخی ارقام لوبیا (Phaseolus Vulgaris) با استفاده از الکتروفورز یک بعدی [دوره 30، شماره 2، 1396، صفحه 172-184]
 • کاکایی، مهدی تغییرات پروتئوم یونجه در برابر تنش ناشی از تغذیه شته‌خالدار یونجه Monell Therioaphis Trifolii به کمک تکنیک الکتروفورز دوبعدی [دوره 31، شماره 4، 1397، صفحه 111-125]
 • کاکایی، مهدی حفاظت انجمادی بذر گیاه کنجد (Sesamum indicum L.) به روش Vitrification [دوره 32، شماره 2، 1398، صفحه 54-62]
 • کبیری بالاجاده، حمیدرضا بررسی تغییرات درون گونه ای مورفومتریک جمجمه خرگوش غربی (Lepus europaeus) در استان‌های غربی ایران [دوره 32، شماره 1، 1398، صفحه 96-115]
 • کریمی جعفری، ازاده اثر شوری و نانو نقره بر پارامترهای رشد و خصوصیات بیوشیمیایی بنه زعفران تیمار شده در شرایط غوطه ور [دوره 29، شماره 1، 1395، صفحه 159-174]
 • کسری کرمانشاهی، روحا تولید اسید لینولئیک مزدوج از روغن کرچک توسط پروبیوتیک L. plantarum ATCC 8014 [دوره 25، شماره 1، 1391، صفحه 33-44]
 • کسری کرمانشاهی، روحا استخراج و خالص‌سازی نسبی سیکلوتیدهای عصاره‌ی گیاه بنفشه‌ی معطر بومی ایران (Viola odorata) و بررسی تأثیر مواد مؤثرآن بر باکتری S. aureus PTCC 1431 [دوره 26، شماره 1، 1392، صفحه 33-42]
 • کسری کرمانشاهی، روحا اثر ضد میکروبی الیاف اکریلیک حاوی نانوذرات (نقره و تیتانیوم) بر روی تعدادی از باکتری های مفیدخاک [دوره 26، شماره 2، 1392، صفحه 77-84]
 • کسری کرمانشاهی، روحا بررسی تجزیه زیستی آکریلونیتریل و الیاف آکریلیک حاوی نانوذره نقره- تیتانیوم [دوره 28، شماره 2، 1394، صفحه 95-111]
 • کسری کرمانشاهی، روحا جداسازی باکتری‌های نمک دوست نسبی وبررسی اثر غلظت‌های مختلف نمک سدیم کلراید و حضور املاح گوناگون بر رشد آن‌ها [دوره 22، شماره 2، 1388، صفحه 60-71]
 • کسلخه، راضیه بررسی ریز ریخت‌شناسی هسته تمشک Rubus L زیرجنس Rubus Lدر شمال ایران [دوره 31، شماره 3، 1397، صفحه 115-125]
 • کشاورزی، مریم بررسی پروتئین‌های بذر در گونه‌های Prosopis از تیره حبوبات در ایران [دوره 28، شماره 1، 1394، صفحه 79-88]
 • کشاورزی، مریم بررسی فارماگنوزی، سنجش محتوای فنل و فلاونوئید تام و بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره ساقه و برگ 6 گونهStellaria و دو جنس نزدیک آن در ایران [دوره 29، شماره 1، 1395، صفحه 143-158]
 • کشاورزی، مریم مطالعه ساختار تشریحی محور برگ در گونه هایL. Prosopis (Fabaceae) در ایران [دوره 30، شماره 1، 1396، صفحه 195-208]
 • کلانتری، شیوا مدلسازی به روش هومولوژی و شبیه سازی دینامیک مولکولی پروتئین Rab23 انسانی به هدف انجام مطالعات Docking با لیگاند کلسترول [دوره 26، شماره 1، 1392، صفحه 43-55]
 • کلیج، صدیقه بررسی دو گونه جنسPteris در جنگل های شمال ایران به روش آناتومی [دوره 29، شماره 2، 1395، صفحه 193-210]
 • کمالی یزدی، کیوان بررسی مقایسه‌ای تولید آنزیم پروتئاز قلیایی به دو روش کشت غوطه‌ور و تخمیر در بستر جامد توسط اعضای جنس Bacillus [دوره 25، شماره 2، 1391، صفحه 61-74]
 • کیوانی، یزدان عادات غذایی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) در رودخانه بهشت‌آباد چهارمحال و بختیاری [دوره 32، شماره 1، 1398، صفحه 68-78]
 • کیوانلو، سعیده اثر سمیت برخی مواد ضد انجماد در جنین ماهی قره برون Acipenser persicus)) به روش غوطه وری [دوره 26، شماره 2، 1392، صفحه 61-76]
 • کولیوند، داود کاربرد ایمنوگلوبولین G خالص شده پروتئین‌های پوششی و حرکتی ویروس برگ بادبزنی مو توسط ستون DEAE سلولزی برای شناسایی ویروس برگ بادبزنی مو [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 287-302]
 • کوهی، لیلا برآورد سطح برگ گونه‌های درختی شاخص قطعة خزر باغ گیاه‌شناسی ملی ایران به‌روش غیرتخریبی [دوره 29، شماره 1، 1395، صفحه 175-190]

گ

 • گرجی پو ر، عین اله مطالعه روند تغییرات برخی شاخ صهای سیستم دفاع آنتی اکسیدانی در مراحل اولیه زندگی ماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss [دوره 27، شماره 2، 1393، صفحه 73-84]
 • گشتاسب میگونی، حمید مطالعه مقدماتی خوک وحشی (Sus scrofa) در جزیره مینو و پارک ها ی ملی گلستان و خبر با تاکید بر ویژگی های ریخت شناختی و ریخت سنجی [دوره 29، شماره 1، 1395، صفحه 27-49]
 • گیلانی، عبدالعلی بررسی اثر کود مایع جلبکی Nizamuddinia zanardiniiدر سطوح مختلف اوره بر برخی شاخص‌های رشد و فعالیت آنتی‌اکسیدانی دانه‌رست‌های گندم رقم چمران2 [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 207-227]
 • گلبانگ، ناصر جداسازی باکتری‌های نمک دوست نسبی وبررسی اثر غلظت‌های مختلف نمک سدیم کلراید و حضور املاح گوناگون بر رشد آن‌ها [دوره 22، شماره 2، 1388، صفحه 60-71]
 • گلستانی، ابوالفضل مقایسه اثر استرس اکسیداتیو بر وضعیت پروتئین‌های غشائی گلبول‌های قرمز در مبتلایان به آپنه خواب انسدادی شدید و خفیف [دوره 31، شماره 2، 1397، صفحه 65-75]
 • گودینی، الهام بهینه سازی رشد و تولید آنزیم کاتالاز در باکتری Kocuria sp. ASB 107 در محیط کشت ‎های اقتصادی [دوره 32، شماره 1، 1398، صفحه 30-42]
 • گوهری، شبنم ارزیابی خصوصیات بیوشیمیایی ارقام سیب بومی آذربایجان غربی [دوره 31، شماره 2، 1397، صفحه 169-182]

ل

 • لاری یزدی، حسین بررسی اثر متقابل مس و سالیسیلیک اسید بر میزان قند محلول ، نا محلول ، پرولین و فعالیت آنزیم کاتالاز دو رقم گیاه ماش (Vigna radiata L.) [دوره 30، شماره 1، 1396، صفحه 95-112]
 • لطیف نژاد، شیما بررسی ساختار اسکلتی شیر ماهی Schizothorax pelzami از حوضه دشت کویر [دوره 32، شماره 2، 1398، صفحه 203-217]

م

 • مایلی، مهسا ارزیابی و مقایسه ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی عصاره اتانولی- آبی و متانولی پوست نارنج [دوره 32، شماره 1، 1398، صفحه 46-56]
 • ماموندادنژاد، فرانک اثر ضد میکروبی الیاف اکریلیک حاوی نانوذرات (نقره و تیتانیوم) بر روی تعدادی از باکتری های مفیدخاک [دوره 26، شماره 2، 1392، صفحه 77-84]
 • ماوندادنژاد، فرانک بررسی تجزیه زیستی آکریلونیتریل و الیاف آکریلیک حاوی نانوذره نقره- تیتانیوم [دوره 28، شماره 2، 1394، صفحه 95-111]
 • متین فر، مرضیه جداسازی و شناسایی فتوتروف های عامل فرسودگی زیستی پاسارگاد [دوره 27، شماره 2، 1393، صفحه 107-117]
 • مجد، احمد اثر آب مغناطیده بر روی اندام‌های رویشی و روزنه گیاه عدس(Lens Culinaris) [دوره 32، شماره 1، 1398، صفحه 28-40]
 • محبت کار، حسن شبیه سازی دینامیک مولکولی پروتئین همولیزین باسیلوس پامیلوس و داکینگ آن با کلسترول و پیشگویی تغییرات کنفورماسیونی این پروتئین در طراحی دارو با کمک بیوانفورماتیک [دوره 29، شماره 2، 1395، صفحه 79-100]
 • محجوبین تهران، مریم بهینه‌سازی تولید آنزیم آمیلاز در باکتری مقاوم به سرمای sp. ATR812 Janthinobacterium با استفاده از روشResponse Surface Methodology [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 271-286]
 • محمدی، پریسا جداسازی و شناسایی فتوتروف های عامل فرسودگی زیستی پاسارگاد [دوره 27، شماره 2، 1393، صفحه 107-117]
 • محمدی، پریسا بررسی تکنیک PCR-DGGE برای شناسایی گونه‌های مختلف کاندیدا [دوره 30، شماره 2، 1396، صفحه 88-98]
 • محمدی، حبیب اله بررسی اثرهای پروبیوتیک لاکتوباسیلوس رامنوسوس و سیاه دانه بر شاخص های رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان [دوره 24، شماره 1، 1390، صفحه 50-62]
 • محمدی، غلامحسین بررسی تعیین سن ماهی بیاه)(Liza macrolepis)ز روی ساختار فلس در خورموسی [دوره 26، شماره 1، 1392، صفحه 21-32]
 • محمدی، ندا اثر تغذیه نیتروژنی بر رشد، تولید برخی متابولیت های اولیه و ثانویه و فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در گیاه بنگدانه (Hyoscyamus pusillus L.) [دوره 23، شماره 2، 1389، صفحه 41-55]
 • محمدی ترکاشوند، علی بررسی مقایسه‌ای تولید آنزیم پروتئاز قلیایی به دو روش کشت غوطه‌ور و تخمیر در بستر جامد توسط اعضای جنس Bacillus [دوره 25، شماره 2، 1391، صفحه 61-74]
 • محمدی چمپیری، یاسمن بررسی اثر سطوح مختلف ویتامینD بر شاخص های تیروئیدی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 30، شماره 2، 1396، صفحه 185-196]
 • محمدرضاخانی، سهیلا تاثیر هورمون های پوتریسین و متیل جاسمونات روی نحوه تشکیل کیسه های ترشحی در میوه های انبارشده پرتقال رقم والنسیا [دوره 30، شماره 1، 1396، صفحه 239-256]
 • محمدزاده، پرشیا بررسی اثر نیترات سرب بر بافت های ماهی کلمه Rutilus rutilus caspius [دوره 27، شماره 1، 1393، صفحه 79-96]
 • محمدزاده باران، سعید بررسی اثر غلظت‌های گوناگون کلرید جیوه بر بافت تخمدان بچه‌ماهی کُلمه در دریای خزر در شرایط آزمایشگاهی [دوره 23، شماره 1، 1389، صفحه 30-39]
 • محمدقلی، آزاده بررسی تمایل اتصال داروی ضد سرطان وینکریستین به پروتئین های هیستونی کروماتین با استفاده از روشهای اسپکتروسکوپی [دوره 32، شماره 2، 1398، صفحه 158-173]
 • محمدنژاد، نسیبه اثر بازدارندگی دو سم رایج کشاورزی (بنومیل و دیازینون) بر رشد جمعیت Pseudomonas putida ‌ [دوره 29، شماره 2، 1395، صفحه 131-144]
 • محمدی نژاد، شیما مبارزه بیولوژیک با سوسک حمام توسط قارچ باواریا بازیانا [دوره 22، شماره 2، 1388، صفحه 54-59]
 • محمودی، شیرین مطالعه طیف‌سنجی بر هم‌کنش زانتان – قرمز کنگو و عوامل مؤثر بر آن [دوره 25، شماره 2، 1391، صفحه 75-88]
 • محمودی اطاقوری، آرمان مطالعه تنوع درون گونه‌ای جمعیت‌های گونه لور (Carpinus orientalis Mill) با استفاده از الگوی پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر [دوره 28، شماره 2، 1394، صفحه 33-47]
 • محمودی اطاقوری، آرمان بررسی دو گونه جنسPteris در جنگل های شمال ایران به روش آناتومی [دوره 29، شماره 2، 1395، صفحه 193-210]
 • مخدومی، نورمحمد قابلیت های کمی و کیفی تولید بیوماس آرتمیا در مخازن پلی الت ییپلن ی در یک سیستم ساکن )Batch culture با استفاده از یک جیره غذایی ارزان قیمت [دوره 27، شماره 2، 1393، صفحه 5-18]
 • مددکار سبحانی، آرمین مدلسازی به روش هومولوژی و شبیه سازی دینامیک مولکولی پروتئین Rab23 انسانی به هدف انجام مطالعات Docking با لیگاند کلسترول [دوره 26، شماره 1، 1392، صفحه 43-55]
 • مددکار سبحانی، آرمین بررسی توالی و ساختار مرکزی در ساختمان الکل دهیدروژنازها [دوره 30، شماره 2، 1396، صفحه 97-115]
 • مدنی، محبوبه بهینه سازی تولید روغن میکروبی و زایلیتول در مخمر مولد چربیRhodotorula mucilaginosa [دوره 29، شماره 1، 1395، صفحه 5-21]
 • مدهوشی، زکیه بررسی دو گونه جنسPteris در جنگل های شمال ایران به روش آناتومی [دوره 29، شماره 2، 1395، صفحه 193-210]
 • مرادی، اعظم جداسازی و شناسایی میکسوباکتر تولیدکنندۀ Myxothiazol و Althiomycin از خاک ایران [دوره 32، شماره 1، 1398، صفحه 99-108]
 • مرادی، حسنا بررسی تجزیه زیستی رنگ ایندیگوکارمین توسط سیستم حاوی Acinetobacter baumannii [دوره 30، شماره 1، 1396، صفحه 5-18]
 • مرادیان، حسین مطالعه روند تغییرات برخی شاخ صهای سیستم دفاع آنتی اکسیدانی در مراحل اولیه زندگی ماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss [دوره 27، شماره 2، 1393، صفحه 73-84]
 • میراولیایی، مهران بررسی توالی و ساختار مرکزی در ساختمان الکل دهیدروژنازها [دوره 30، شماره 2، 1396، صفحه 97-115]
 • میربلوک، آتنا بررسی میزان تحمل گیاه خرفه (Portulaca oleracea L.) به تنش کروم بر اساس رشد، شاخص های فتوسنتز و میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان [دوره 32، شماره 1، 1398، صفحه 89-98]
 • مروتی، مریم بررسی خطر فلزات سنگین (مس، روی،سرب، کادمیوم و کروم) بر حیات ماهیان در اکوسیستم تالاب انزلی [دوره 31، شماره 3، 1397، صفحه 23-39]
 • مستاجران، اکبر بررسی برخی شاخص‌های فیزیولوژیک در همیاری همولوگ و هترولوگ بین ارقام گندم (Triticum aestivum L.) با باکتری آزوسپیریلوم برازیلنس [دوره 31، شماره 3، 1397، صفحه 69-88]
 • مسعودی، ابوالفضل شناسایی 30 جدایه قارچ Metarhizium با استفاده از توالی ITS1-5/8S-ITS2 [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 228-256]
 • مشتاقی، مهیار اثر غلظت های مختلف یون کلر بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی در سه رقم توتون (Nicoiana tabacum)گرمخانه‌ای [دوره 29، شماره 2، 1395، صفحه 211-226]
 • مصباح، مهرزاد تاثیر سطوح مختلف ویتامین c بر شاخص های ایمنی در ماهی شیربت Barbus grypus [دوره 27، شماره 1، 1393، صفحه 23-34]
 • مصباح، مهرزاد بررسی اثر سطوح مختلف ویتامینD بر شاخص های تیروئیدی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 30، شماره 2، 1396، صفحه 185-196]
 • مظفری، شهلا اثر الیسیتورها و ترکیب فیتوهورمون‌ها بر رشد، محتویات رنگیزه‌های فتوسنتزی و پروتئین جلبک sorokiniana Chlorella [دوره 31، شماره 4، 1397، صفحه 47-60]
 • معصومی، علی‌اصغر بررسی تشریحی برگ برخی گونه‌های جنس بید در ایران [دوره 25، شماره 2، 1391، صفحه 27-38]
 • معصومیان، محمد رضا استخراج و خالص‌سازی نسبی سیکلوتیدهای عصاره‌ی گیاه بنفشه‌ی معطر بومی ایران (Viola odorata) و بررسی تأثیر مواد مؤثرآن بر باکتری S. aureus PTCC 1431 [دوره 26، شماره 1، 1392، صفحه 33-42]
 • معلم، رویا بررسی تنوع درون گونه ای و بین گونه ای جنس پوتاموژتون Potamogeton L. در رودخانه زاینده رود براساس شاخصه ریخت شناختی [دوره 27، شماره 1، 1393، صفحه 97-115]
 • میقانی، فریبا بررسی اثر برخی از عوامل محیطی بر جوانه زنی بذر علف‏ هرز ارشته‌‌خطایی (Lepyrodiclis holosteoides) [دوره 31، شماره 4، 1397، صفحه 127-138]
 • مقسومی هولاسو، سونیا اثر شوری بر آنزیم‌های آنتی اکسیداتیو در ریشه‌ها و اندام هوایی گیاه ذرت (Zea mays L.) [دوره 28، شماره 1، 1394، صفحه 5-22]
 • ملکی، محمد صادق اثر سالیسـیلیک اسـید بر برخی از شـاخصهای رشـد و آنزیمهای آنتی اکسیدان چرخه ی گلوتاتیون آسـکوربات تحت کشـت در شیشـه گیاه گوجه فرنگی [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 5-27]
 • ممهد هروی، مجید بررسی تجزیه زیستی آکریلونیتریل و الیاف آکریلیک حاوی نانوذره نقره- تیتانیوم [دوره 28، شماره 2، 1394، صفحه 95-111]
 • منصوری، محسن حفاظت انجمادی بذر گیاه کنجد (Sesamum indicum L.) به روش Vitrification [دوره 32، شماره 2، 1398، صفحه 54-62]
 • مینوچهر، زرین بررسی پایگاه های توالی آلرژن ها و تعیین پایگاه داده مناسب برای آنالیز بیوانفورماتیکی آلرژنیسیته پروتئین های نوترکیب [دوره 30، شماره 1، 1396، صفحه 37-58]
 • مینوچهر، زرین بررسی توالی و ساختار مرکزی در ساختمان الکل دهیدروژنازها [دوره 30، شماره 2، 1396، صفحه 97-115]
 • مهاجرانی، مریم بررسی خصوصیات سینتیکی پراکسیداز کدو سبز(Cucurbita pepo) [دوره 30، شماره 1، 1396، صفحه 225-238]
 • مهدی زاده، تورج ارزیابی و مقایسه ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی عصاره اتانولی- آبی و متانولی پوست نارنج [دوره 32، شماره 1، 1398، صفحه 46-56]
 • مهدی شاهی وند، زهرا بررسی اثرات ضد قارچی اسانس مرزه بختیاری، دارچین و رازیانه بر رشد سه گونه قارچ بیماری‌زای گیاهی در شرایط آزمایشگاهی [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 190-206]
 • مهرگان، ایرج بررسی بیوسیستماتیکی تیره های ی eaه Lorant hac و Viscaceae بر اساس ترادف ITS هسته ای و trnL-F کلروپلاستی [دوره 27، شماره 2، 1393، صفحه 49-72]
 • مهین پور، رویا مکانیسم اثر بازدارندگی کافئین چای ایرانی بر سینتیک سیگموئیدی فعالیت آنزیم آدنوزین دآمیناز [دوره 32، شماره 1، 1398، صفحه 16-25]
 • مودتی، سارا مقایسه تاثیر میکروبیوتای مدفوع نوزاد بر بقای زیستی سلولهای سرطانی روده و سلولهای بنیادی سوماتیکی نامحدود [دوره 30، شماره 1، 1396، صفحه 209-224]
 • موسوی ندوشن، رضوان بررسی ساختار جمعیت جلبک‌های سبز و سیانوباکترهای دریاچة ولشت [دوره 23، شماره 1، 1389، صفحه 60-71]
 • موسوی‌ ندوشن، رضوان بررسی تأثیر نوترینتها بر تولید اولیه و تراکم پلانکتونهای دریاچه ولشت [دوره 24، شماره 1، 1390، صفحه 77-94]
 • موسوی نژاد، سیده زهرا مطالعه طیف‌سنجی بر هم‌کنش زانتان – قرمز کنگو و عوامل مؤثر بر آن [دوره 25، شماره 2، 1391، صفحه 75-88]
 • موسوی نژاد، سیده زهرا مکانیسم اثر بازدارندگی کافئین چای ایرانی بر سینتیک سیگموئیدی فعالیت آنزیم آدنوزین دآمیناز [دوره 32، شماره 1، 1398، صفحه 16-25]

ن

 • نادری، غلامعلی تعیین ظرفیت آنتی اکسیدانی، محتوای فلاونوئید و پلی فنل عصاره استخراج شده در سه گیاه , Humulus lupulus Cynara Scolymus و Kelussia odoratissima Mozaffarian [دوره 26، شماره 2، 1392، صفحه 15-24]
 • نادری، مرتضی برخی ویژگی های زیست شناختی و بوم شناختی میش مرغ در کشور با تاکید بر وضعیت به شدت بحرانی گونه [دوره 32، شماره 1، 1398، صفحه 68-78]
 • ناظم بکایی، زهرا بررسی کربوهیدرات‌های گونه‌های سردهLycium در ایران [دوره 28، شماره 2، 1394، صفحه 19-32]
 • ناظم بکائی، زهرا بررسی اثر محیط ‌کشت پایه و تیمار هورمونی بر شاخه‌زایی گل محمدی [دوره 23، شماره 1، 1389، صفحه 53-59]
 • نیاکان، مریم مقایسه اثرات نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم و سلیکون بر نهال‌های گلابی وحشی در مواجهه با تنش خشکی [دوره 31، شماره 2، 1397، صفحه 101-118]
 • نبی قهفرخی، خدیجه مقایسه کمی و کیفی اسیدهای چرب کبد و عضله بز ماهی زرد جامه Upeneus sulphureus [دوره 28، شماره 1، 1394، صفحه 89-99]
 • نبوی، محمد باقر بررسی ضریب پایداری و فاکتورهای زیست محیطی موثر بر فراوانی پرتاران ناحیه بین جزر و مدی ساحل بندر لنگه [دوره 24، شماره 1، 1390، صفحه 1-12]
 • نجاتی، زینب اثر نانو نقره بر میزان کلروفیل، جیبرلیک اسید و الگوی الکتروفورزی پروتئین‌های گیاه سیب‌زمینی رقم White Desiree در شرایط کشت در شیشه [دوره 25، شماره 2، 1391، صفحه 13-26]
 • نجاتی جهرمی، منصور طراحی و ساخت سامانه الکترومغناطیس کننده با نانو فیلترهای مؤثر به ‌منظور افزایش تولید و کاهش آلودگی زیست‌ محیطی در آبیاری محصولات کشاورزی [دوره 32، شماره 2، 1398، صفحه 5-20]
 • نحوی، ایرج بهینه‌سازی تولید بیووانیلین از سلول‌های در حال استراحت سویه بومی Psychrobacter sp.CSW4 به روش آماری تاگوچی [دوره 25، شماره 1، 1391، صفحه 1-16]
 • نحوی، ایرج بهینه سازی تولید روغن میکروبی و زایلیتول در مخمر مولد چربیRhodotorula mucilaginosa [دوره 29، شماره 1، 1395، صفحه 5-21]
 • نحوی، ایرج بررسی تولید روغن تک یاخته در مراحل مختلف رشد در مخمر مولد چربی ردوترولا موسیلوژینوزا سویه UIMC35 با تکنیک فلوسایتومتری [دوره 29، شماره 2، 1395، صفحه 173-162]
 • نحوی، ایرج تولید زایلیتول توسط سویه مخمری دباریومایسس هانسنی جداسازی شده از گرده گل پنیرک [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 164-177]
 • نخعی، حمیده بررسی تاثیر یک دوره تمرینات هوازی و مصرف دارچین بر برخی عوامل خطرزای قلبی عروقی در زنان فعال [دوره 32، شماره 1، 1398، صفحه 79-95]
 • نژاد ستاری، طاهر اثر آب مغناطیده بر روی اندام‌های رویشی و روزنه گیاه عدس(Lens Culinaris) [دوره 32، شماره 1، 1398، صفحه 28-40]
 • نصری، منوچهر مقایسه ریختی پنج جمعیت شاهکولی جنوبی (Alburnusmossulensis Heckel,1843)حوضه دجله با استفاده از روش خط سیر پیرامونی [دوره 30، شماره 2، 1396، صفحه 76-87]
 • نصیری، مینا اثر سیتوکینین بر رشد و فیزیولوژی دونالیلا سالینا [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 121-132]
 • نصرتی، هادی بهبود اثرات تنش شوری با سیلیکون در ارقام چیتی و سبز لوبیای معمولی(Phaseolus vulgaris) [دوره 31، شماره 3، 1397، صفحه 127-141]
 • نظری، نوید بیان افزایش‌یافته پروتئین نوترکیب اکتیوین A با استفاده از محیط کشت بهینه‌سازی شده [دوره 32، شماره 2، 1398، صفحه 186-202]
 • نظری زاده، مسعود تغییرات ریخت شناختی جمجمه خرس قهوه‌ای (Ursus arctos) در دو رشته کوه البرز و زاگرس در ایران [دوره 29، شماره 2، 1395، صفحه 5-22]
 • نظرعلی، پروانه اثر یک دوره تمرین استقامتی بر غلظت هموسیستئین و لیپید در پلاسمای موش‌های صحرایی [دوره 24، شماره 1، 1390، صفحه 63-76]
 • نظرعلی، پروانه بررسی تاثیر یک دوره تمرینات هوازی و مصرف دارچین بر برخی عوامل خطرزای قلبی عروقی در زنان فعال [دوره 32، شماره 1، 1398، صفحه 79-95]
 • نعمتی، سمیه بررسی کلادیستیکی گونه های جنس پنیرک (تیره پنیرک) در ایران بر اساس صفات ریخت شناسی [دوره 23، شماره 2، 1389، صفحه 30-40]
 • نعمت اللهی، فرشته مقایسه ی محتوای اسد چرب آزولا (Azolla filiculoides) همزمان با تغ ییرات فصلی در تالاب انزلی [دوره 26، شماره 1، 1392، صفحه 69-81]
 • نقیبی، فاطمه مقایسه ی ترکیبات شیمیایی عضله ماهی تیلاپیای وارداتی(Oreochromis niloticus) با عضله ماهی قزل آلای پرورشی(Oncorhynchus mykiss) استان خوزستان [دوره 32، شماره 2، 1398، صفحه 21-40]
 • نقدی، المیرا بررسی میانکنش پپتید ضد میکروبی سیکلوویولاسین o2 با غشا باکتری با روش شبیه سازی دینامیک مولکولی [دوره 30، شماره 2، 1396، صفحه 198-209]
 • نقی نژاد، علیرضا بررسی زیتوده (بیوماس) گونه های چیره آبزی و تاثیر پذیری آن از اجتماعات گیاهی در چهار تالاب مهم بابل، استان مازندران [دوره 26، شماره 1، 1392، صفحه 57-67]
 • نقی نژاد، علیرضا مطالعه تنوع درون گونه‌ای جمعیت‌های گونه لور (Carpinus orientalis Mill) با استفاده از الگوی پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر [دوره 28، شماره 2، 1394، صفحه 33-47]
 • نوری، فرزانه قابلیت های کمی و کیفی تولید بیوماس آرتمیا در مخازن پلی الت ییپلن ی در یک سیستم ساکن )Batch culture با استفاده از یک جیره غذایی ارزان قیمت [دوره 27، شماره 2، 1393، صفحه 5-18]
 • نوری، فرزانه بررسی اثرهای پروبیوتیک لاکتوباسیلوس رامنوسوس و سیاه دانه بر شاخص های رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان [دوره 24، شماره 1، 1390، صفحه 50-62]
 • نوراللهی، خشنود بررسی اثرات ضد قارچی اسانس مرزه بختیاری، دارچین و رازیانه بر رشد سه گونه قارچ بیماری‌زای گیاهی در شرایط آزمایشگاهی [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 190-206]
 • نورانی، لیلا تحلیل ابردرخت ها (Supertrees) در خانواده مگس گیریان (Aves, Muscicapidae) [دوره 30، شماره 1، 1396، صفحه 159-176]
 • نورسته نیا، اکبر اثر غلظت های مختلف یون کلر بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی در سه رقم توتون (Nicoiana tabacum)گرمخانه‌ای [دوره 29، شماره 2، 1395، صفحه 211-226]
 • نورمحمدی، کاظم تغییرات شاخص های تنوع زیستی گروه های اکولوژیک در امتداد گرادیان ارتفاعی (مطالعه موردی: جنگل‌های صلاح الدین کلا، نوشهر) [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 303-321]
 • نوروزی، مصطفی جداسازی و شناسایی فتوتروف های عامل فرسودگی زیستی پاسارگاد [دوره 27، شماره 2، 1393، صفحه 107-117]
 • نوروزی، مصطفی شناسایی مورفولوژیکی-مولکولی و سنجش کلروفیلa وb و کاروتنوئید تام و فعالیت آنتی اکسیدانی جلبکهایAcutodesmus obliquus و Desmodesmus armatus [دوره 31، شماره 2، 1397، صفحه 52-64]
 • نوروزی، مصطفی تاثیر اتانل بر تولید پیگمان‌ها در کلرلا سوروکینیانا در شرایط اتوتروف [دوره 32، شماره 1، 1398، صفحه 78-88]
 • نوغانی، زهرا برآورد سطح برگ گونه‌های درختی شاخص قطعة خزر باغ گیاه‌شناسی ملی ایران به‌روش غیرتخریبی [دوره 29، شماره 1، 1395، صفحه 175-190]

و

 • وارسته مؤخر، گل نوش مقایسه ی محتوای اسد چرب آزولا (Azolla filiculoides) همزمان با تغ ییرات فصلی در تالاب انزلی [دوره 26، شماره 1، 1392، صفحه 69-81]
 • والیانی، الهه بررسی تنوع ژنتیکی تحمل به شوری در کلکسیون هسته نخود تیپ کابلی بانک ژن گیاهی ملی ایران در مرحله جوانه زنی [دوره 24، شماره 1، 1390، صفحه 13-31]
 • وحیدی، فاطمه بررسی تأثیر نوترینتها بر تولید اولیه و تراکم پلانکتونهای دریاچه ولشت [دوره 24، شماره 1، 1390، صفحه 77-94]
 • وحیدی، فاطمه بررسی ساختار جمعیت جلبک‌های سبز و سیانوباکترهای دریاچة ولشت [دوره 23، شماره 1، 1389، صفحه 60-71]
 • ورزقانی، بدلی بررسی راهکارهای افزایش تجزیه زیستی تری کلرواتیلن با جدایه ایرانSphingopyxis ummariensis باکتری [دوره 31، شماره 1، 1397، صفحه 39-56]
 • وزینی، حسین اثرات ضد سرطانی عصارههای انگلی لیشمانیا و توکسوپلاسما بر رده سلولی سرطانی مقاوم (A2780-CP) و حساس(A2780) به سیس پلاتین [دوره 31، شماره 2، 1397، صفحه 5-22]

ه

 • هادیان، فریبا تولید کالوس از بذر بالغ سورگوم شیرین ( Sorghum bicolor L) [دوره 22، شماره 2، 1388، صفحه 9-17]
 • هاشمی، آرمین برآورد سطح برگ گونه‌های درختی شاخص قطعة خزر باغ گیاه‌شناسی ملی ایران به‌روش غیرتخریبی [دوره 29، شماره 1، 1395، صفحه 175-190]
 • هاشمی کروئی، سید مسعود تعیین میزان شیوع دنچراستوماستیس کاندیدائی (Candidian Denture stomatitis) و بررسی حساسیت آنها به داروهای ضد قارچ [دوره 31، شماره 3، 1397، صفحه 143-154]
 • هدایتی، مهدی بررسی تاثیر یک دوره تمرینات هوازی و مصرف دارچین بر برخی عوامل خطرزای قلبی عروقی در زنان فعال [دوره 32، شماره 1، 1398، صفحه 79-95]
 • هدایتی فرد، مسعود بررسی روند جذب و تعدیل فلز روی با استفاده از سبوس برنج در آب برگشتی سیستم‌های پرورش نیمه متراکم ماهی قزل‌آلای‌ رنگین‌کمان [دوره 29، شماره 2، 1395، صفحه 59-78]
 • هدایتی‌فرد، مسعود بررسی تأثیر نوترینتها بر تولید اولیه و تراکم پلانکتونهای دریاچه ولشت [دوره 24، شماره 1، 1390، صفحه 77-94]
 • هوشیار، فرزاد بررسی تغییرات درون گونه ای مورفومتریک جمجمه خرگوش غربی (Lepus europaeus) در استان‌های غربی ایران [دوره 32، شماره 1، 1398، صفحه 96-115]

ی

 • یاری، سیامک تاثیرات عصاره آبی-اتانولی برگهای گیاه بابا آدم بر ترمیم زخم [دوره 29، شماره 1، 1395، صفحه 191-204]
 • یاراحمدی، اسما اثر آفت‌کش کارباماتۀ کارباریل بر رشد جمعیت روتیفر آب شیرین Brachionus calyciflorus [دوره 31، شماره 4، 1397، صفحه 71-83]
 • یزدانی، مجتبی بررسی ترکیب اسید چرب و پتانسیل تولید بیودیزل برخی ریزجلبک ها در زیستگاه های مختلف [دوره 31، شماره 3، 1397، صفحه 152-160]
 • یزدیان، فاطمه افزایش تولید نایسین در بیوراکتور با کشت همزمان Lactococcus lactis و Yarrowia lipolytica [دوره 31، شماره 4، 1397، صفحه 21-32]
 • یزدانیان، محسن بررسی امکان تبدیل برخی مواد آلی به کمپوست پلت‌شده بوسیله لارو Potosia cuprea و مقایسه محتویات آن‌ها با ورمی کمپوست [دوره 31، شماره 3، 1397، صفحه 89-99]
 • یعقوبی آوینی، محمد تعیین شرایط بهینه تولید ماده ضد میکروبی توسط Alcaligenes faecalis جداشده از خاک های آلوده به نفت به روش سطح پاسخ [دوره 29، شماره 2، 1395، صفحه 227-244]
 • یعقوبی اوینی، محمد جداسازی و شناسایی میکسوباکتر تولیدکنندۀ Myxothiazol و Althiomycin از خاک ایران [دوره 32، شماره 1، 1398، صفحه 99-108]
 • یوسفی، مریم بررسی تکنیک PCR-DGGE برای شناسایی گونه‌های مختلف کاندیدا [دوره 30، شماره 2، 1396، صفحه 88-98]
 • یوسفیان، مهدی بررسی روند جذب و تعدیل فلز روی با استفاده از سبوس برنج در آب برگشتی سیستم‌های پرورش نیمه متراکم ماهی قزل‌آلای‌ رنگین‌کمان [دوره 29، شماره 2، 1395، صفحه 59-78]