51. مطالعه مقدماتی خوک وحشی (Sus scrofa) در جزیره مینو و پارک ها ی ملی گلستان و خبر با تاکید بر ویژگی های ریخت شناختی و ریخت سنجی

دوره 29، شماره 1، بهار 1395، صفحه 27-49

مریم بردخوانی؛ محمدرضا اشرف زاده؛ حمید گشتاسب میگونی


52. تاثیر منبع گرده بر میزان و نوسانات قند های محلول، پروتئین، اسد های آمینه و اسید های چرب در مراحل قبل و بعد از جوانه زنی بذور هیبرید حاصل ازتلاقی رقم \"آ 200\" با ارقام\"تونو\"، \"شاهرود 12\" و \"آ230\"

دوره 29، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 23-44

علی ایمانی


53. مقایسه فلور حاشیه و داخل قطعات جنگلی در دامنه های جنوبی جنگل های کرمانشاه

دوره 30، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 19-36

جواد اسحاقی راد؛ فوزیه سلیمانی؛ یحیی خداکرمی


54. رنگ زدایی رنگ آزوی قرمز کنگو توسط باکتری های جداسازی شده از پساب کارخانجات نساجی

دوره 30، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 15-30

معصومه انوری؛ حسین پورکاظم


55. بررسی تنوع ژنتیکی تحمل به شوری در کلکسیون هسته نخود تیپ کابلی بانک ژن گیاهی ملی ایران در مرحله جوانه زنی

دوره 24، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 13-31

معصومه پوراسماعیل؛ الهه والیانی


56. جداسازی و بررسی مقاومت دارویی باکتری Helicobacter pylori

دوره 23، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 8-17

معصومه انوری


57. بررسی سه روش استخراج دی. ان. ای (DNA) از Pseudomonas aeruginosa توسط اسپکتروفوتومتر نانودراپ و ژل الکتروفورز

دوره 23، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 14-22

سمیه اعظمی؛ عزت عسگرانی؛ احیا عبدی عالی


58. تولید کالوس از بذر بالغ سورگوم شیرین ( Sorghum bicolor L)

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 9-17

فریبا هادیان؛ علی اکبر احسان پور؛ عباس المدرس


59. اثر شوک گرمایی کوتاه مدت در ناحیه ریشه بر تبادلات گازی (قلب ارغوان)

دوره 31، شماره 1، بهار 1397، صفحه 28-38

نبی الله اشرفی؛ عبدالحسین رضایی نژاد


60. مطالعه برخی پاسخ های بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی Hydrocotyle vulgarisدر جریان تیمار با نوعی آلاینده آلی: بررسی کارایی گیاه در پالایش سبز با تغییرات محیطی

دوره 31، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 23-41

سمانه تربتی


61. بررسی خطر فلزات سنگین (مس، روی،سرب، کادمیوم و کروم) بر حیات ماهیان در اکوسیستم تالاب انزلی

دوره 31، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 23-39

مریم پناهنده؛ مریم مروتی


62. افزایش تولید نایسین در بیوراکتور با کشت همزمان Lactococcus lactis و Yarrowia lipolytica

دوره 31، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 21-32

اعظم بختی؛ جواد حامدی؛ فاطمه یزدیان


63. تاثیر اتانل بر تولید پیگمان‌ها در کلرلا سوروکینیانا در شرایط اتوتروف

دوره 32، شماره 1، بهار 1398، صفحه 78-88

زهرا خلیلی؛ حسن جلیلی؛ مصطفی نوروزی


64. مقایسه ی ترکیبات شیمیایی عضله ماهی تیلاپیای وارداتی(Oreochromis niloticus) با عضله ماهی قزل آلای پرورشی(Oncorhynchus mykiss) استان خوزستان

دوره 32، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 21-40

فاطمه نقیبی؛ ابوالفضل عسکری ساری


65. تولید اسید لینولئیک مزدوج از روغن کرچک توسط پروبیوتیک L. plantarum ATCC 8014

دوره 25، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 33-44

الهه سادات حسینی؛ روحا کسری کرمانشاهی؛ سامان حسینخانی؛ سیدعباس شجاع‌الساداتی


66. تاثیر آیبروگست ) STW5 ( در حفاظت از آسیب بافت ریه در مدل تجربی التهابی CLP در رت

دوره 27، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 31-48

ابوالفضل دادخواه؛ فائزه فاطمی؛ جواد اشرفی هلان


67. بررسی تاثیر شدت نور و pH بر میزان رشد، محتوای پروتئین و چربی در Spirulina platensis

دوره 28، شماره 1، بهار 1394، صفحه 37-50

معصومه حلمی سرشت؛ سارا سعادتمند؛ رمضانعلی خاوری نژاد


68. مطالعه تنوع درون گونه‌ای جمعیت‌های گونه لور (Carpinus orientalis Mill) با استفاده از الگوی پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر

دوره 28، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 33-47

اباصلت حسین زاده کلاگر؛ مهسا رزاز؛ علیرضا نقی نژاد؛ آرمان محمودی اطاقوری


69. ارزیابی محتوای تام فنولی و فلاونوئیدی دو گونه از جلبک های سبز به روش اسپکتروفتومتری و کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا

دوره 29، شماره 1، بهار 1395، صفحه 51-78

ناصر جعفری؛ زهرا علوی؛ محمد علی ابراهیم زاده


70. تغییرات مرفو-فیزیولوژی نهال های محلب (Prunus mahaleb L.) تحت تاثیر نانوذرات سیلیکون(SiO2 NPs)

دوره 29، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 45-58

پیمان اشکاوند؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ مهرداد زرافشار؛ احسان قنبری


71. بررسی پایگاه های توالی آلرژن ها و تعیین پایگاه داده مناسب برای آنالیز بیوانفورماتیکی آلرژنیسیته پروتئین های نوترکیب

دوره 30، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 37-58

نجف الهیاری فرد؛ زرین مینوچهر؛ مسعود رهگذر؛ عبدالمنان اورنگ؛ محمد فضیلتی


72. آسیب شناسی اثرات سطوح مختلف نانوذره مس در آب بر آبشش بچه ماهی قزل-آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) پیش و پس از یک دوره بازیابی

دوره 30، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 31-42

احمد ایمانی؛ کوروش سروی؛ سیران خانی


73. بررسی تاثیر روش کنترلی قطع کردن بر رشد علف های هرزآبزی غوطه ور (Chara Vulgaris) و (Najas felexilis) در دریاچه پارک آزادگان تهران

دوره 24، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 32-40

هانیه توحیدی فرید؛ یوسف فیلی زاده


74. شناسایی فون‌مرجانی جزیرة لارک

دوره 23، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 18-29

شیلا صفاییان


75. بهینه‌سازی تولید آنزیم آلکالین پروتئاز به سویه‌ای از جنس Bacillus جدا شده از خاک

دوره 23، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 23-29

معصومه انوری