1. بررسی مقایسه‌ای تولید آنزیم پروتئاز قلیایی به دو روش کشت غوطه‌ور و تخمیر در بستر جامد توسط اعضای جنس Bacillus

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 61-74

کیوان کمالی یزدی؛ معصومه انوری؛ معصومه انوری؛ علی محمدی ترکاشوند؛ مهدی شهریاری‌نور


2. مطالعه طیف‌سنجی بر هم‌کنش زانتان – قرمز کنگو و عوامل مؤثر بر آن

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 75-88

سیده زهرا موسوی نژاد؛ شیرین محمودی؛ محمدرضا صعودی


3. نقش محافظتی کاروتنوئیدها در مقاومت Haloarcula IRU1 در برابر پراکسید هیدروژن

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 49-60

عزت عسگرانی؛ فاطمه خانقایی


4. بررسی فعالیت ضدمیکروبی عصاره اتانولی فلفل قرمز (Cayenne pepper)، تاج خروس(Amaranthus retroflexus) و مرزه (Satureja hortensis) علیه سویه‌های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به آنتی‌بیوتیک

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 39-48

سعیده سعیدی؛ موج خالقی؛ موج خالقی؛ شهرام پورسیدی


5. بررسی تشریحی برگ برخی گونه‌های جنس بید در ایران

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 27-38

فریبا بابایی؛ اختر توسلی؛ منیژه پاکروان؛ علی‌اصغر معصومی؛ اختر توسلی


6. اثر نانو نقره بر میزان کلروفیل، جیبرلیک اسید و الگوی الکتروفورزی پروتئین‌های گیاه سیب‌زمینی رقم White Desiree در شرایط کشت در شیشه

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 13-26

علی‌اکبر احسانپور؛ زینب نجاتی


7. جذب زیستی فلز نیکل از محلول آبی به وسیله باکتریPseudomonas

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-12

سلمان احمدی اسب‌چین؛ ناصر جعفری


8. بهینه‌سازی تولید بیووانیلین از سلول‌های در حال استراحت سویه بومی Psychrobacter sp.CSW4 به روش آماری تاگوچی

دوره 25، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 1-16

مراحم آشنگرف؛ ایرج نحوی؛ جهانشیر امینی


9. طراحی و ارزیابی محیطهای کلریمتریک جهت سنجش سریع حساسیت آنتیبیوتیکی در خانواده انتروباکتریاسه و باکتریهای غیر تخمیری

دوره 26، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 1-8

سیاوش سلمانزاده؛ احیا عبدی عالی؛ زهرا بلند قامت پور


10. پاسخ زنده‌مانی، رشد و تخصیص بیوماس اندام‌های نهال‌ ون (Fraxinus excelsior L.) به تنش غرقابی

دوره 26، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 9-20

مسعود طبری؛ سید احسان ساداتی


11. بررسی تعیین سن ماهی بیاه)(Liza macrolepis)ز روی ساختار فلس در خورموسی

دوره 26، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 21-32

محمد جمال پور؛ غلامحسین محمدی؛ مژگان خدادادی


12. استخراج و خالص‌سازی نسبی سیکلوتیدهای عصاره‌ی گیاه بنفشه‌ی معطر بومی ایران (Viola odorata) و بررسی تأثیر مواد مؤثرآن بر باکتری S. aureus PTCC 1431

دوره 26، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 33-42

محمد رضا معصومیان؛ ضرغام سپهری زاده؛ روحا کسری کرمانشاهی؛ محبوبه ضرابی؛ راضیه دلیر فردویی


13. مدلسازی به روش هومولوژی و شبیه سازی دینامیک مولکولی پروتئین Rab23 انسانی به هدف انجام مطالعات Docking با لیگاند کلسترول

دوره 26، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 43-55

شیوا کلانتری؛ محمد تقی زاده؛ معصومه دهقانی؛ آرمین مددکار سبحانی؛ مصطفی رضایی طاویرانی


14. بررسی زیتوده (بیوماس) گونه های چیره آبزی و تاثیر پذیری آن از اجتماعات گیاهی در چهار تالاب مهم بابل، استان مازندران

دوره 26، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 57-67

علیرضا نقی نژاد؛ وحید امر قلیپور کاسمانی؛ فرخ قهرمانی نژاد


15. مقایسه ی محتوای اسد چرب آزولا (Azolla filiculoides) همزمان با تغ ییرات فصلی در تالاب انزلی

دوره 26، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 69-81

گل نوش وارسته مؤخر؛ مهدی شمسایی مهرگان؛ هومن رجبی اسلامی؛ فرشته نعمت اللهی


16. بهینه سازی تولید آنزیم پروتئاز قلیایی در بستر جامد توسط اعضاء جنس باسیلوس با استفاده از بستر جدید سیب زمینی و کاه گندم

دوره 26، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 1-14

مهدی شهریاری نور؛ زینب احمدی؛ غلام خیاطی؛ معصومه انوری


17. تعیین ظرفیت آنتی اکسیدانی، محتوای فلاونوئید و پلی فنل عصاره استخراج شده در سه گیاه , Humulus lupulus Cynara Scolymus و Kelussia odoratissima Mozaffarian

دوره 26، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 15-24

نجمه سلطان محمدی؛ غلامعلی نادری؛ نرگس جعفری‌دینانی


18. بررسی ظرفیت پاد اکسایشی، محتوی فنل تام و ویتامین ث علف چشمه های (Nasturtium Officinale L.) جمع آوری شده از پنج منطقه مختلف ایران

دوره 26، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 25-36

محمد رضا حسندخت؛ مینا سعادتی؛ سجاد جعفری


19. بررسی فعالیت ضد میکروبی اسانس و عصاره گیاه مورد (Myrtus communis l) علیه سویه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین

دوره 26، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 37-46

سعیده سعیدی؛ محمد بکائیان؛ موج خالقی


20. مطالعه ریخت شناسی دانه گرده جنس لاله در ایران

دوره 26، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 47-60

زیبا جم زاده؛ اختر توسلی؛ الهه سالار


21. اثر سمیت برخی مواد ضد انجماد در جنین ماهی قره برون Acipenser persicus)) به روش غوطه وری

دوره 26، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 61-76

محمد سوداگر؛ سعیده کیوانلو


22. اثر ضد میکروبی الیاف اکریلیک حاوی نانوذرات (نقره و تیتانیوم) بر روی تعدادی از باکتری های مفیدخاک

دوره 26، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 77-84

روحا کسری کرمانشاهی؛ فرانک ماموندادنژاد


23. اثر آماده سازی هورمونی بر جوانه‌زنی و رشد اولیه بذر کاج الداریکا (Pinus eldarica) در شرایط تنش شوری

دوره 27، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 5-21

زینب جوانمرد؛ مسعود طبری کوچک سرایی؛ فاطمه احمدلو


24. تاثیر سطوح مختلف ویتامین c بر شاخص های ایمنی در ماهی شیربت Barbus grypus

دوره 27، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 23-34

مژده چله مال دزفول نژاد؛ خدیجه بیت سیاح؛ مهرزاد مصباح؛ ابوالفضل عسگری ساری


25. ارتباط فنوتیپ آنزیم‌های بتالاکتاماز وسیع الطیف (ESBL) با حضور ژن‌ بتالاکتامازهای blaTEM، blaSHV و blaCTX در جدایه های ادراری Klebsiella pneumoniae در تهران

دوره 27، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 35-44

فرشته راعی؛ فرشته افتخار؛ محمد مهدی فیض آبادی