1. میزان پروتئین و اسید چرب ریزجلبک اسپیرولینا (Spirulina platensis) در شوری های مختلف (در شرایط آزمایشگاهی)

دوره 31، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 101-114

سمیه شریفی فرد؛ منصوره قائنی؛ لاله رومیانی


2. بررسی تاثیر شدت نور و pH بر میزان رشد، محتوای پروتئین و چربی در Spirulina platensis

دوره 28، شماره 1، بهار 1394، صفحه 37-50

معصومه حلمی سرشت؛ سارا سعادتمند؛ رمضانعلی خاوری نژاد