1. بررسی تمایل اتصال داروهای ضد سرطان اکتینومایسین D و میتوزانترون به کروماتین کبد موش صحرایی

دوره 28، شماره 1، بهار 1394، صفحه 23-36

زهرا حاجی حسن؛ عذرا ربانی چادگانی