1. تعیین ظرفیت آنتی اکسیدانی، محتوای فلاونوئید و پلی فنل عصاره استخراج شده در سه گیاه , Humulus lupulus Cynara Scolymus و Kelussia odoratissima Mozaffarian

دوره 26، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 15-24

نجمه سلطان محمدی؛ غلامعلی نادری؛ نرگس جعفری‌دینانی