1. اثر ویتامین E (آلفا توکوفرول) بر برخی از شاخص‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه تنباکوNicotiana rustica L.)) تحت تنش شوری در کشت در شیشه

دوره 31، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 81-99

عرفانه شفیعیون؛ علی اکبر احسانپور