1. شناسایی ترکیب‌های تشکیل‌دهندۀ اسانس و بررسی ساختارهای ترشحی گیاه Grammosciadium scabridium Boiss. در مرحلۀ میوه‌دهی

دوره 31، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 9-19

حمزه امیری امیری