1. اثرات ضد سرطانی عصارههای انگلی لیشمانیا و توکسوپلاسما بر رده سلولی سرطانی مقاوم (A2780-CP) و حساس(A2780) به سیس پلاتین

دوره 31، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 5-22

آمنه الیکایی؛ حسین وزینی؛ فاطمه جوانی جونی