1. بررسی رفتار زادآوری گونه‌های درختی بنه و کیکم به منظور شناخت چگونگی استقرار طبیعی آن در جنگل‌های زاگرس

دوره 31، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 41-54

احمد حسینی؛ جعفر حسین زاده