1. شناسایی فیلوژنتیکی باکتری‌های اندوفیت جداشده از ریشه بادمجان و بررسی توان آنتاگونیستی آن‌ها

دوره 31، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 9-22

فایقه اطمینانی؛ ادیبه اطمینانی